?ZG?RL?K

 • T?rkiye?nin siyasi ya?am?nda, ?zellikle ?siyaset yapma? iddias?nda bulunan siyaset?ilerin, bilgileri kendilerinden menkul yanda?lar? yorumcular?n, k??e yazar? oldu?u i?in her ?eyin en do?rusunu bildi?ini sanan ?bilgele?mi? ...


  T?rkiye?nin siyasi ya?am?nda, ?zellikle ?siyaset yapma? iddias?nda bulunan siyaset?ilerin, bilgileri kendilerinden menkul yanda?lar? yorumcular?n, k??e yazar? oldu?u i?in her ?eyin en do?rusunu bildi?ini sanan ?bilgele?mi? yazarlar?n? kafalar? kar??t?ran, kampla?ma ve gerginlik ?zerine kurulu siyasi ?izgiyi halk?n kabullenmesi ve ona g?re safla??p, davranmas? gereken bir ger?eklik gibi sunmaya ?al??anlar?n ?abalar? g?r?n??te etkin olmaktad?r.
  22 Temmuz se?imlerinde de bu siyasi ?izgi sonu?lar? belirleyici oldu. Cumhuriyet ve demokrasi kar?? kar??ya getirildi, sonu?lara tak?l?p kal?rsak cumhuriyet kaybetti, demokrasi kazand?.
  Anayasal sistemimize g?re ?Cumhuriyet? devlet bi?imidir; ?demokrasi? ise devlet bi?iminin temel ilkelerinden biridir. ?zetle, anayasal d?zenleme ve uygulama ?er?evesinde cumhuriyet ve demokrasi aras?nda ayniyet yoktur. Oysa demokrasinin kendisi devlet bi?imidir ve toplumsal ?rg?tlenmede insan haklar?, yani insan?n maddi-manevi varl???n? kendi deneyim, bilgi ve becerisi, eme?iyle bizzat geli?tirebilme yetisini toplumsal ya?amda ger?ekle?tirebilmesini engelleyen her ?eyi ay?klayan ?zg?rl?kler d?zenlemesi bu devlet bi?iminin (demokrasinin) omurgas?d?r.
  Cumhuriyet demokrasiyle aynile?memesi gereken devlet bi?imi olarak kabullenildi?inde, demokrasi cumhuriyeti tehdit eden bir tehlike olarak alg?lanabilir ve cumhuriyetin korunmas? i?in demokrasinin feda edilmesi d???ncesi despotizmi halka ?irin g?stermenin bir yolu olarak se?ilebilir.
  Demokrasi sadece bir ilke, ya?am bi?imi, s?n?rland?r?lm??, budanm?? ?zg?rl?kler ve haklar k?mesi, i?ini siyasi iktidar?n dolduraca?? soyut bir kavram olarak kabullenildi?inde ?zg?rl?kler ?toplumsal g?venli?i?, ?siyasi iktidar??, ?ulusal de?erleri? tehdit eden bir tehlike olarak alg?lanabilir ve demokrasinin korunmas? i?in ?zg?rl?klerin feda edilmesi d???ncesi otoritarizmin kayna??n? olu?turur.
  22 Temmuz se?imlerinde ?cumhuriyeti tehlikede g?ren? siyasi ak?m despotizmin pe?ine tak?ld?; ?demokrasiyi tehlikede g?ren? siyasi ak?m otoritarizmi pe?inen ?z?msedi. Her iki siyasi ak?m, ?rne?in Polis Vazife ve Selahiyetleri Hakk?ndaki Kanun?un ?toplumsal g?venli?in sa?lanmas?? gerek?esiyle Nazi rejiminin tasar?mlar?na uygun de?i?mesi konusunda, ?ulusal birli?in sa?lanmas? gerek?esiyle? K?rt k?kenli T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?n?n bu kimliklerine ba?l? haklar?n? savunarak TBMM?ye girmelerini engelleyecek yasal d?zenlemeler konusunda, ?ter?rizme kar?? zafer sa?lanmas?? gerek?esiyle Irak topraklar?na girmek ve gerekirse uzun s?re kalmak konusunda birbirlerine p?r?z ??kartmadan anla?t?.
  Se?im sonu?lar?n? nas?l de?erlendirece?iz?
  Cumhuriyeti savunur g?r?nen siyasi anlay?? hezimete u?rad?.
  Demokrasiyi savunur g?r?nen siyasi anlay?? b?y?k ba?ar? kazand?.
  Bence, ne Cumhuriyet ne demokrasi kazand? ya da kaybetti.
  Cumhuriyeti ve demokrasiyi devlet bi?imi olarak aynile?tirme tasar?m?n?, her ?eye muhalefet etmek yerine her ?eyi yeniden nas?l kuraca??n? inan?la ve inand?r?c? bi?imde topluma mal edebilecek bir siyasi anlay?? halk?n ?biz kazand?k? diye hayk?raca?? g?nlerin ????? olacakt?r.
  Y?cel Sayman
  www.evrensel.net