30 Temmuz 2007 00:00

MEDYADA GE?EN HAFTA

Medyan?n hakk?n? yememek laz?m. Tamam, se?im d?nemlerinde her zaman e?itsiz davran?rlar. Her partiye e?it yer, e?it f?rsat tan?mak bir yana, bir?o?unu tamamen g?rmezden gelirler

Paylaş

Acaba DTP?liler ne yapacak? Az sonra
Medyan?n hakk?n? yememek laz?m. Tamam, se?im d?nemlerinde her zaman e?itsiz davran?rlar. Her partiye e?it yer, e?it f?rsat tan?mak bir yana, bir?o?unu tamamen g?rmezden gelirler. Ama se?imler bitip meclis olu?turuldu?unda, zaten destekledikleri partiler meclis yolunu tuttu?u i?in mazbatay? alan vekiller aras?nda ayr?m yapmazlar. Meclis partilerine yalakal?k yapma konusunda e?itsiz davranmazlar.
Daha do?rusu, davranmazlard?. Ba?ka kimlerin oyununu bozdu?unu g?rece?iz ama DTP grubu kurmas? beklenen ba??ms?z milletvekilleri, ?imdiden medyan?n bu al??kanl???n? bozdu.
Ne g?zel, aylarca DTP?nin ad?n? anmadan, ba??ms?z se?ilecek milletvekillerinin savunduklar? politikalarla do?ru d?r?st ilgilenmeden ge?mi?ti. Arada bir, ?mral? soslu haberler, ?ok s?k???rlarsa ?K?rt?e yemin? hat?rlatmalar?, i?lerini g?rmeye yetti. Milletvekili say?s? tahminlerinde, kimsenin duymayaca?? ?ekilde ?ba??ms?z da se?ilebilir? diye sayfan?n kenar?nda yaz?verdiler. Bir keresinde de Ba?bakan konu?mas?nda ?Ba??ms?zlar girecek? dedi?i i?in, i?inde K?rt, DTP gibi kelimeler olan bir c?mleyi olumlu bir y?klemle kullanmak zorunda kald?lar.
Ama atlatamad?lar i?te. K?rtler mecliste. Dolay?s?yla medyan?n da al???k olmad??? bir d?neme girilmi? oldu. G?rmezden gelemezler, gelemiyorlar. Bir ?eyler demek, laf atmak istiyorlar. Daha mazbatas?n? almam??, demecini vermemi? adamlar?n aleyhinde ne diyecekler? K?vran?p duruyorlar.
Bir haftad?r haberlerde izliyoruz. Sebahat Tuncel neden cezaevinden ??km??? Aylar ?nce Tuncel?in adayl??? YSK taraf?ndan onaylanm??, mazbatas? haz?rlanm??, mahkeme tahliyesine karar vermi?, ama kimsenin d???nemedi?ini bunlar ak?l ediyor: Yarg?lanan ki?i milletvekili olur muymu?? Ama se?ilmeden ?nce a??lm?? davas? varm??? Sanki y?zlerce milletvekilinin davas? yok, Ba?bakan??n, neredeyse b?t?n Bakanlar Kurulu ?yelerinin davalar? yok. Se?ildikten sonra a??lamayaca??na g?re de hepsi se?ilmeden a??lm?? davalar. Ama memleketin en cin fikirlileri onlar oldu?u i?in hemen hatay? tespit ettiler. Kendileri kadar cin bir iki hukuk?u bulup g?r??lerini de ald?lar. ?ok hukuka uygun haberler oldu.
O yetmezse ?DTP?liler grup kurabilecek mi?? diye sormaya ba?lad?lar. ??yle olursa kurar, bu kat?lmazsa kuramaz, beriki itiraz etti belki gelir falan da filan. DTP y?netimi bu kadar dert etmiyordur, bu kadar hesapla u?ra?m?yordur.
Ertesi g?n, ??lk icraatlar? Apo?ya af istemek olacak.? Yuh art?k! Nereden biliyorsunuz? Belli de?il. ??nk? Aysel Tu?luk onun avukat?yd?. ?tekinin de ona ?Say?n? demi? olma ihtimali ?ok kuvvetli.
Her bir uyduruk habere de ?d?n?n?n? m?zi?i e?lik ediyor. Gerilim ?ok y?ksekmi? gibi. ?natla, bak?yorum, dikkat ediyorum, haberlerde bir tek DTP?linin herhangi bir c?mlesine at?f yok, haberde onlar?n s?yledi?i yapt??? bir ?eyle ilgili herhangi bir unsur yok. Ama gerilim ?ok.
?K?rt?e yemin ederler mi?? Etmeyece?iz diyorlar. ?Ama ederler mi?? Yar?n yemin t?reni olup bitecek. ?Edebilirlerdi? diye haber ??kabilir. ?Edeceklerdi, son anda vazge?tiler? derler mesela. ?Yemin ederken ?ks?rd?, acaba K?rt?e mi ?ks?rd??? Bunu tart??abiliriz bir hafta daha.
Asl?na bakarsan?z, g?zel haber, ayn? gerilim takti?ini be? y?l boyunca s?rd?remeyecek olmalar?. Kimse bu l?zumsuz gerilimi her g?n takmaz. ?DTP?liler ?unu yapar m??? D?nn, az sonra. Bu da bir yere kadar.
H?rriyet?in ailesi
H?rriyet gazetesinin yeni reklam? ?Biz 70 milyonluk bir aileyiz? diyor. Ama reklam da gazetenin kendisi gibi 70 milyonun ?nemli bir kesimini g?rmezden geliyor. Nas?l gazetede ne i??ileri, emek?ileri, ne K?rtleri, ezilenleri, ??plak foto?raflar d???nda kad?nlar? g?remiyorsak, reklamda da a??r bir Beyaz T?rk havas? var. Herkesin ?n?nde, eve girer girmez ?Kiran? hallettin mi? diyecek kadar d???ncesiz bir ?k?zle ba?l?yor hikaye. Evin en okumu?u da, kafas?n? kitaplardan kald?rm?yor, ancak tek d???nebildi?i, en yarat?c? ele?tirisi ??niversitedeki fikirlerine ne oldu?? Anne baba da ?Sofraya oturun? dedi?inde mevzular kapan?yor b?ylece? Reklam panolar?ndaki ?70 milyonluk aile? safsatalar?ndan biri de, bir simit foto?raf?n?n alt?nda yazan ?Hangimiz onunla karn?m?z? doyurmad?k? sorusu. Kendi ad?ma ya da bu gazetenin okurlar? ad?na bir yabanc?l?k ?ekme durumu olmayaca??n? biliyorum ama o gazetenin sahibi Ayd?n Do?an?dan ya da ?kaptan?? Ertu?rul ?zk?k?ten ku?kuluyum.
Se?im sonu?lar?n? izlemek
Bu se?imin ilgin? bir yan? da, sonu?lar?n ?ok ?abuk belli olmas?yd?. Belli ki ileti?im teknolojisinin geli?mesiyle bir dahaki se?imde belki bu kadar da beklememiz gerekmeyecek. Televizyon ve ?zellikle de internet, sonu?lar? ??renmek isteyenlerin ba?l?ca kayna?? oldu. Belirtmek gerekir, internette en ?ok dikkat ?eken performans, ?www.ntvmsnbc.com? sitesine aitti. Haritas?nda her se?im b?lgesini bulmak kolay olunca, b?t?n partilerin ald??? oy oranlar? son derece h?zl? bir ?ekilde g?ncellenince, en ?ok takip edilen sitelerden biri oldu. ?zellikle de ba??ms?zlara ayr? bir b?l?m ayr?lmas? dikkat ?ekiciydi. Malum, bu se?ime damgas?n? vuran ba??ms?zlar oldu. Ama h?l? ?y?zde 5 ba??ms?zlar oy ald?? haberlerinin hi?bir anlam? olmad???n? fark edemeyen televizyonlar, internet siteleri vard? ne yaz?k ki.
K?sacas?, se?im sonu?lar?n? duyururken, h?z kadar, ayr?nt?lara dikkat etmek de ?nem ta??yor.
?a?da? G?nerb?y?k
ÖNCEKİ HABER

Boz?y?k?teki lin? olay? A?HM?e ta??nd?

SONRAKİ HABER

Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa