30 Temmuz 2007 04:00

BAYKU

Sofular soka??nda foto?raf ve resim sergisi, Belediye ?ay Bah?esinde ?iir dinletisi, paneller, s?yle?ilerle zenginle?en bir ?enlikten geliyorum. Varto?da Ko? Tepesi ?enli?i?ne ?a?r?l?yd?m

Paylaş

Sofular soka??nda foto?raf ve resim sergisi, Belediye ?ay Bah?esinde ?iir dinletisi, paneller, s?yle?ilerle zenginle?en bir ?enlikten geliyorum. Varto?da Ko? Tepesi ?enli?i?ne ?a?r?l?yd?m. Eren Keskin ve Diyarbak?r Mazlum-Der?den Selahattin ?oban ile birlikte T?rkiye, ?nsan ve Hukuk ba?l?kl? bir panelde konu?mac?yd?k. ?ay bah?esinin a?a?lar?n g?lgeledi?i taraf?nda, oturanlar?, ayakta kalanlar?yla kat?l?m? y?ksek, kat?l?mc?lar?n?n hepsi etkin bir toplant? oldu. Se?im ?ncesi tarihlerde olmas? gerekirken, se?im propagandas?na d?n???r kayg?s?yla ertelenen ?enlik, insanlar?n i?indeki ?enlik heyecan?n? azaltmak bir yana, daha da art?rm?? g?r?n?yordu. Se?imlerden, demokrasi ve insan haklar?na, ?iddet, sava? ve vicdani redden bar???n yollar?na, kad?n?n b?lgede ve d?nyada ya?ad??? sorunlardan namus kavram?na, kad?n haklar?ndan travestilerin ya?ad??? zul?mlere, Ermeni kom?ular?m?z?n g?vercin tedirginli?indeki ya?amlar?na pek ?ok sorunu birlikte tart??t?k. Bir belgesel ?ekimi titizli?inde ?enli?i kay?t alt?na alan g?venlik g?revlileri de eksik de?ildi elbette.
Varto da?lar?n aras?nda bir vahaya benziyor. Yemye?il a?a?larla kapl? bir alana yay?lm??, her taraf?ndan dereler akan ?st?nde leyleklerin d?n?p durdu?u kendi s?cak, insanlar? daha da s?cak bir yer. Dola?t???m?z her yerde s?ms?cak g?l??lerle bizi selamlayan, y?z?nde g?ne?in, karlar?n ve r?zgar?n izlerini ta??yan insanlar?yla dost olmamak m?mk?n de?il. Panel sonras? ?ay bah?esinin masalar?na da??l?rken, sonunda birle?en masalar?yla s?yle?iye kald???m?z yerden devam ettik ayr?lana dek.
Serginin yer ald??? Sofular Soka?? ad?n? tam da bu s?zc?kten al?yormu?. Yaln?z erkeklerin oldu?u, ya?ad???, kad?nlar?n girmedi?i sokak Ko? Tepesi ?enli?i?nin d?zenlenmeye ba?lad??? y?ldan beri, yani 5 y?ld?r bir ?enlik alan?na d?n??t?r?lm??. Kad?n? erke?i b?t?n Vartolular Sofular Soka???n? ziyaret etmeden ge?miyor. Duvarlarda en ?ok kad?n foto?raflar?. Kad?nlar?n omuzlar?nda ta??d??? bir kad?n cenazesinin yan? ba??nda, bir kad?n kazanda pekmez kar??t?r?yor. Y?z? ellerinin aras?nda kocaman g?zlerindeki h?z?nle uzaklara dalm?? bir kad?na, g?zlerindeki ayn? h?z?nle bize sorgulayarak bakan g?zel mi g?zel bir travesti e?lik ediyor. Soka??n ?nceki sahipleri, ba?lar?nda t?? i?i beyaz dantel takkeleri, y?zlerindeki derin ?izgileri daha da derinle?tiren g?l?msemeleri ile bizlere e?lik ediyor. Foto?raf sanat??lar?ndan biri, Figen Han?m sergiyi bizlerle dola??p foto?raflar?n ?yk?lerini anlat?yor. Gen?, alabildi?ine g?zel, u?ra??s?n?n sevinciyle daha da g?zelle?en bu K?rt kad?n?n? hayranl?kla dinliyorum. Soka??n sakinleri bize durmaks?z?n da?lardan gelen sularla demlenmi? ?aylar ikram ediyor. Ev sahibimiz Varto Belediye Ba?kan??n?n e?i, yolda?? Song?l Han?m ne Varto?da ne de ?enlikte aksayan hi?bir ?ey olmas?n diye ??rp?n?p duruyor. O ve onun gibi g?zel, onurlu K?rt kad?nlar? umudumu ?o?alt?yor. Onlar?n ???kl? g?zlerinde, bir tabutu kald?ran omuzlar?nda kad?na y?nelik ?iddeti, bask?lar? ortadan kald?raca??m?z g?nlerin yak?nla?t???n?, bu topraklarda ya?ayan b?t?n halklar?n kad?nlar?n?n bu topraklara bar???, dostlu?u ve sevgiyi hakim k?laca??n? g?rebiliyorum.
Ak?am d?n?? i?in Eren Keskin ile birlikte yola ??k?yoruz. Biz Karl?ova?ya do?ru giderken Varto?nun k?ylerinden insanlar ?enli?e do?ru ak?n ak?n gidiyor. ??ken karanl?kla mora ?alan da?lar?n aras?ndan kar??l?kl? ge?iyoruz, dar yollarda kah biz kah onlar durup yol veriyor. Eren Keskin?in telefonu ard? ard?na ?al?yor. Beyo?lu?nda travestiler teker teker evlerine girilip g?zalt?na al?n?yor. Onlar?n s?k?nt?lar?na uzaklardan ??z?m bulunmaya ?al???l?yor. Eve d?nd???mde elektronik posta kutumda foto?raflar buluyorum. Bedenindeki izleri bizlerle payla?an bir gencin, y?zde 52 ?fke dergisinin sorumlu yaz? i?leri m?d?r? Sinan Tekpetek?in, i?kenceye s?f?r tolerans s?ylemlerinin ortas?na kay?t d??? g?zalt? ?yk?s? ile foto?raflar? d???yor.
?nsanlar art?k sessizce kaderine boyun e?miyor. Kad?nlar h?z?nlerini, ac?lar?n? bir zamanlar yaln?zca erkeklere ait g?r?nen sokaklarda gururla sergiliyor. Travestiler bask?lar? y?ksek sesle dillendiriyor. Gen?ler bedenlerinde ?iddetin izini belgeleyip, insanlarla payla??yor. Seks i??isi bir kad?n, t?m politik oyunlara inat, milletvekili aday? oldu?unu ve kuraca?? partiyi anlat?yor. Vicdani ret?iler inad?na asker olmay? reddediyor.
G?ne?i g?rece?iz ?ocuklar? Bar?? yak?n!
?ebnem Korur Fincanc?
ÖNCEKİ HABER

Gen? ailesi ?imdi de at?lyede ya??yor

SONRAKİ HABER

Prof. Dr. Fincancı'dan "İnsan hakları ve hekim sorumluluğu" dersi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa