Gen? ailesi ?imdi de at?lyede ya??yor

7 y?ld?r Bah?elievler H?rriyet Mahalesi Yi?it Sokak?ta bulunan bir d?kkanda ya?ayan Gen? ailesi, 3 ayl?k kiralar?n? ?deyemeyince d?kkan sahibi taraf?ndan soka?a at?ld?lar


7 y?ld?r Bah?elievler H?rriyet Mahalesi Yi?it Sokak?ta bulunan bir d?kkanda ya?ayan Gen? ailesi, 3 ayl?k kiralar?n? ?deyemeyince d?kkan sahibi taraf?ndan soka?a at?ld?lar. D?rt g?n boyunca sokakta ya?ayan Halil, Rabia Gen? ve zihinsel engelli 2 ?ocuklar? ?imdilerde ge?ici olarak bir tekstil at?lyesinde ya?amaya ?al???yorlar. Bah?elievler Kaymakaml??? ve Belediyesi?nin yard?m s?z? verdi?i Halil ve Rabia Gen? ?ifti H?seyin ?z?rmak isimli ki?i taraf?ndan bir tekstil at?lyesine yerle?tirildi.
Konu ile ilgili olarak g?r??t???m?z Rabia Gen? iki g?nd?r bu tekstil at?lyesinde ya?ad?klar?n? s?yledi. Belediyeden gelen yetkililerin kendilerine yard?m etmek i?in s?z verdiklerini belirten Gen?, kendilerini bu at?lyeye yerle?tiren H?seyin ?z?rmak?a minnettar olduklar?n? s?yledi. ?ok zor durumda olduklar?n? dile getiren Gen?, belediye yetkililerinin e?ine i? bulma s?z? de verdiklerini belirtti. Ya?ad?klar? at?lyede de belirli bir s?re ya?ayabileceklerini ifade eden Gen?, ??deyemedi?iz ?? ayl?k kiray? vereceklerdi. Siz gidin bir ev tutun biz kiras?n? verece?iz dediler, fakat kocam i? bulmadan kimse bize evini vermiyor? dedi. Tek iste?inin ?ocuklar? iyice hasta olmadan onlar?n d?zg?n bir yerde ya?amas? oldu?unu ifade eden Gen?, yetkililerin s?z?n? tutmas?n? istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net