Ba???: Irak?a operasyona haz?r?z

AKP Milletvekili Egemen Ba???, ABD?nin, T?rkiye?nin, Washington ile ?at??ma pahas?na olsa da Irak?a girmeye haz?r oldu?unu anlamas? gerekti?ini belirterek ?Bir saniye bile teredd?t etmeyiz ve hi? kimseden izin istemeyiz? dedi.


AKP Milletvekili Egemen Ba???, ABD?nin, T?rkiye?nin, Washington ile ?at??ma pahas?na olsa da Irak?a girmeye haz?r oldu?unu anlamas? gerekti?ini belirterek ?Bir saniye bile teredd?t etmeyiz ve hi? kimseden izin istemeyiz? dedi.
?Teredd?t etmeyiz?
?ngiltere?de yay?nlanan The Sunday Telegraph gazetesine konu?an AKP Milletvekili Egemen Ba???, ABD?nin m?dahale etmedi?i i?in T?rk kuvvetlerinin Irak?taki PKK?lilere kar?? operasyonlar yapmaya haz?r oldu?unu s?yledi. Ba??? ?Bunu yapmaya mecbur kalmayaca??m?z? umuyoruz. M?ttefiklerimizin bir ?eyler yapmaya ba?layaca??n? umuyoruz ancak e?er yapmazlarsa bir?ok se?eneklerimiz var? ?eklinde konu?tu. ABD?nin, T?rkiye?nin, Washington ile ?at??ma pahas?na olsa da Irak?a girmeye haz?r oldu?unu anlamas? gerekti?ini ifade eden Ba??? ?Bir saniye bile teredd?t etmeyiz ve hi? kimseden izin istemeyiz? dedi. The Sunday Telegraph da ?Turkey, ABD?ye meydan okumaya ve K?rt asilerini avlamaya haz?r? ba?l???n? kulland??? haberinde, ?Yeni T?rk h?k?metinin, K?rt ter?ristlerinin olu?turdu?u tehlikeye kar?? koymak i?in uzun bir s?reden beri ABD ile var olan ittifaka s?rt?n? d?nmeye haz?r? yorumunu yapt?. Washington?un T?rk h?k?metine bir operasyon kabul edilemez olaca??n? a??k bir bi?imde anlatt???n? belirten gazete ancak T?rklerin ruh haletinin uzla?madan pek yana olmad???n? ?ne s?rd?.
?ngiliz gazetesi, ABD?nin T?rkiye?deki pop?laritesinin ?ok d???k bir d?zeyde bulundu?unu g?steren Pew ara?t?rmas?na dikkat ?ekerken bir?ok T?rk?n ABD?nin K?rtleri destekledi?ine inand?klar?n? da belirtti.
Cumhurba?kanl???
Operasyon karar?n?n al?nmas? halinde bunun yeni h?k?met ile ?Y?kselen ?slamla?ma? olarak g?rd??? geli?melerden mutsuz olan ?g??l? ordu? aras?nda ?potansiyel bir ?at??ma?n?n ?nlenmesine katk?da bulunabilece?ini ?ne s?ren gazete, T?rkiye?deki se?imlerin, ordunun D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n cumhurba?kanl??? adayl???na kar?? tutum almas? ?zerine ?ne al?nd???n? yazd?. Cumhurba?kanl??? se?imini konusunu da de?erlendiren Ba??? ise, ?San?yorum ki Say?n G?l?? yeni cumhurba?kan? ilan edebiliriz. B?y?k bir cumhurba?kan? olacak? dedi. (Londra/ANKA)
www.evrensel.net