30 Temmuz 2007 00:00

?MO: ?Halk AKP?yi alternatifsizlikten se?ti?

?n?aat M?hendisleri Odas?, AKP?nin oyunu art?rmas?n?n do?ru politikalar?n hayata ge?irilmesinden de?il, halk?n alternatifsiz kalmas?ndan kaynakland???n? bildirdi

Paylaş

?n?aat M?hendisleri Odas?, AKP?nin oyunu art?rmas?n?n do?ru politikalar?n hayata ge?irilmesinden de?il, halk?n alternatifsiz kalmas?ndan kaynakland???n? bildirdi
?n?aat M?hendisleri Odas? (?MO), 2007 genel se?im sonu?lar?ndan oylar?n? art?rarak ??kan AKP?nin, do?ru politikalar? hayata ge?irmekten ?ok, halk?n bir alternatif bulamam?? olmas?ndan oy ald???n? bildirdi.
?MO?dan yap?lan yaz?l? a??klamada, se?ime kat?lan partilerin inand?r?c? ve ikna edicilikten uzak olduklar?, uygulanabilirli?i olan programlarla se?menlerin kar??s?na ??kmad?klar? i?in AKP?nin se?menlerin tek tercihi olarak g?r?ld??? belirtildi. AKP iktidar?nda 80 y?ll?k cumhuriyet d?nemi toplam?na denk bir i? ve d?? bor? kalemine ula??ld???n?n alt? ?izilen a??klamada, toplam borcun 407 milyar dolara ula?t??? kaydedildi. Borsan?n y?zde 72?sinin ve bankac?l?k sisteminin y?zde 42?sinin yabanc? yat?r?mc?lar?n elinde bulundu?una dikkat ?ekilen a??klamada, ?lkenin en ?nemli kamu kurumlar?n?n ?zelle?tirilerek sat?ld??? ve resmi i?siz say?s?n?n 3 milyonu a?t??? hat?rlat?ld?.
A??klamada, ekonominin b?y?mesinden n?fusun yaln?zca y?zde 5?inin faydaland???, ?zelle?tirme ve temel kamusal hizmetleri paral? hale getirme anlay???ndan AKP?nin geri ad?m atmad??? ifade edildi. ?Ba?ta kendi meslek disiplinimiz olmak ?zere t?m yat?r?m-?retim-t?ketim s?reci neoliberal politikalar do?rultusunda tanzim edilmi?, sekt?rlerin yasal ?er?evesi IMF direktifleriyle ?ekillenmi?, meslek alanlar? k?resel sermayenin ihtiyac?na g?re belirlenmi?tir? denilen a??klamada, TBMM?den ge?en, yabanc?lar?n T?rkiye?de ?al??mas? hakk?ndaki yasan?n bu g?r??? kan?tlad??? belirtildi.
AKP?nin odalar?, sendika ve kitle ?rg?tlerini yok sayan bir y?netim tarz? sergiledi?i ifade edilen a??klamada, yap?lan yasa de?i?ikliklerinin, sahipleri ve uygulay?c?lar? devre d??? b?rak?larak hayata ge?irildi?i belirtildi. A??klamada, ?MO?nun meslek alanlar? ve halk? yak?ndan ilgilendiren konular?n takip?isi olaca?? ifade edilerek, yeni h?k?metten beklentiler ??yle s?raland?:
?Antidemokratik ?zellikler ta??yan Siyasi Partiler ve Se?im Yasas? de?i?tirilmeli, ba??ms?z ve onurlu bir d?? politika; sava? de?il bar?? yanl?s? olan bir tutum izlenmelidir. IMF, D?nya Bankas? gibi uluslararas? finans kurulu?lar?n?n dayatmalar?na direnmeli; bar?nma, e?itim ve sa?l?k temel insan hakk? olarak kabul edilerek bu hizmetler paras?z ve nitelikli hale getirilmelidir. Yat?r?mlara a??rl?k verilmeli, istihdam olanaklar? geni?letilmeli ve i?sizlik sorun olmaktan ??kart?lmal?d?r. T?m ?al??anlara insanca ya?ayacak bir ?cret verilmeli, sa?l?kl? i? ortam? sa?lanmal?, Sendikalar Yasas? t?m ?al??anlar? kapsayacak ?ekilde geni?letilmeli, grev ve toplu i? s?zle?mesi hakk?n? i?ermelidir. Kamuda veya ?zel sekt?rde ?al??an teknik personelin ya?am standard? y?kseltilmeli, gerek e?itim gerek uygulama ba?lam?nda m?hendislik alanlar? te?vik edilmelidir. Sendikalar ve kitle ?rg?tleri karar alma s?recine dahil edilmelidir.? (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

AB?den ?M?zakereler ve IMF istikrar getirdi? iddias?

SONRAKİ HABER

Macaristan’da ‘Köle yasası’na karşı protestolar devam ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa