Kutan: AKP?ye verilen oylar intikam oylar?

Saadet Partisi Genel Ba?kan? Recai Kutan, ??AKP?ye verilen oylar, AKP?yi istedi?inden dolay? de?il, inananlara zul?m dalgas?na kar?? kin ve intikam oylar?d?r?? dedi


Saadet Partisi Genel Ba?kan? Recai Kutan, ??AKP?ye verilen oylar, AKP?yi istedi?inden dolay? de?il, inananlara zul?m dalgas?na kar?? kin ve intikam oylar?d?r?? dedi.
Kutan, il ba?kanlar? ve il m?fetti?leri toplant?s?n?n a??l???nda yapt??? konu?mada, 22 Temmuz se?imlerinin sonu?lar?n? do?ru yorumlaman?n ?ok ?nemli oldu?unu s?yledi. 22 Temmuz se?imlerine y?zeysel bak?ld???nda, bu se?imde daha ?ok ?nceden ilan edilmi? olan 3 partinin TBMM?ye girmi? ve AKP?nin ikinci defa tek ba??na iktidara gelmi? oldu?unun g?r?ld???n? belirten Kutan, ??yle devam etti: ?Ger?ekte ise 3 Kas?m 2002 se?imlerinde de AKP, hi?bir partinin sahip olamad??? avantaj ve f?rsatlarla tek ba??na iktidara gelmi?ti ama bu d?nemde AKP, milletimizin beklentilerine cevap verememi?; hayati ?nem ta??yan ?lke sorunlar?na ??z?m ?retmek ?urada dursun, onlar? daha da a??rla?t?rm??t?r. Hal b?yleyken bu se?imlerde AKP?nin y?zde 46.66?l?k bir oranda oy alm?? olmas?n?n, ge?ti?imiz 5 y?ll?k d?nemde AKP iktidar?n?n ba?ar?l? oldu?unu ortaya koyan bir sonu?mu? gibi kabul edilmesi m?mk?n m?d?r??? Se?im d?neminde emperyalist g??lerin, b?y?k ?o?unlu?un oyunu etkiledi?ini belirten Kutan, ??AKP ve CHP ikilisini s?zde ?at???yorlarm?? gibi g?stererek ?n plana ??kartt?lar ve masa ba?? anketleriyle ba?ta Saadet Partisi olmak ?zere di?er partileri g?zlerden ka??rmak i?in b?t?n g??lerini ve gayretlerini ortaya koydular?? dedi.
Kutan, se?im ?ncesinde baz? olaylardan yararlan?larak ??inananlara muazzam bir zul?m tsunamisi geliyor g?r?nt?s? verildi?ini?? ve millette ??bu zul?m dalgas?n? ?nleyelim h?rs ve intikam?n?n do?uruldu?unu?? belirtti. Milletin ??CHP gelmesin, bu dalgalar? durdurmak i?in bir kalkan, dalgak?ran koymal?y?m h?rs?n?n i?ine girdi?ini?? anlatan Kutan, ??AKP?ye verilen oylar, AKP?yi istedi?inden dolay? de?il, inananlara zul?m dalgas?na kar?? kin ve intikam oylar?d?r. B?ylece se?men ?o?unlu?u, inanc?na sayg? talebini, ya?amakta oldu?u s?k?nt?lardan daha ?ncelikli bir mesele olarak g?rd???n? oylar? ile ortaya koydu?? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net