Fotoğraf: Evrensel

Kavurucu s?cakta direni? s?r?yor

?ukurova?n?n pamuk i??ileri gibiler ayn?. Hepsi k?zg?n g?ne?in alt?nda kararm??lar. ?evrelerinde g?lgesine s???nabilecekleri bir a?a? bile yok. 40 dereceleri bulan s?cak havalara birde asfalt s?ca?? eklenince 190 ki?inin nas?l esmerle?ti?i anla??l?yor


?ukurova?n?n pamuk i??ileri gibiler ayn?. Hepsi k?zg?n g?ne?in alt?nda kararm??lar. ?evrelerinde g?lgesine s???nabilecekleri bir a?a? bile yok. 40 dereceleri bulan s?cak havalara birde asfalt s?ca?? eklenince 190 ki?inin nas?l esmerle?ti?i anla??l?yor. Sabah 07.30?da ba?l?yor mesaileri. ?lk i?leri kahvalt? yapmak. Ard?ndan da sohbet ba?l?yor. Hepsinin hedefi ayn?, y?llarca ?al??t?klar? fabrikalar?na sendikal? olarak geri d?nmek. Petrol-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan Sanovel ?la? Fabrikas? i??ileri b?yle 55 g?nd?r direniyor. Anayasal haklar?n? kulland?klar? i?in i?ten at?lan 190 i??i, ba?ar?ya ula?ana kadar m?cadelelerini s?rd?rmekte kararl?.
Direni? de?i?tirmi?
Umut Zorlu, direni?in ba?lamas?na eme?i ge?enlerden. ???iler, k?t? ?al??ma ko?ullar? ve d???k ?crete kar?? Petrol-???e ?ye olduklar?nda ilk olarak Umut Zorlu i?ten at?ld?. Arkada?lar? bu duruma seyirci kalmayarak eyleme ge?ti. Zorlu ve ard?ndan at?lan 4 ki?iyi yeniden i?e ald?rmak i?in i? b?rakan i??iler de kendilerini kap?n?n ?n?nde buldu. ??te bu geli?meler ?zerine ba?lad? Sanovel i??ilerinin direni?i.
Eylemler ?zerine patronlar?n ilk olarak sendikay? tan?d?klar?n? ve isteklerini i?eren bir taslak istediklerini anlatan Zorlu, bu tasla??n verilmesinin ard?ndan patronun sendikay? tan?mad???n? ilan etti?ini s?yledi.
Direni?te olduklar? s?re boyunca arkada?lar?n? daha yak?ndan tan?d?klar?n? s?yleyen Engin Kocabay, ??ok ?ey ??rendik burada. ?ok de?i?tik. Buradaki dayan??mam?z, ili?kilerimiz fabrikadayken bu kadar samimi ve ger?ek?i de?ildi. Burada birbirimize kenetlendik, dost olduk? diye konu?tu.
S?rekli kendilerine destek ziyaretlerinin oldu?unu anlatan Kocabay, TTB?nin destek ziyaretine geldi?ini ve 110 bin doktor ile yanlar?nda olma s?z? verdiklerini s?yledi.
Kocabay, k?zg?n g?ne?in tenlerini esmerle?tirmekten ba?ka etkisi olmad???n? belirterek, ?Bir davan?n ard?nda m?cadele edildi?i zaman ne g?ne? ne de ba?ka bir ?ey etkilemiyor. ?lk ba?lad???m?z zaman ?ad?rlar?m?z da yoktu, g?ne?in alt?nda bekliyorduk. Ama birlik olduktan sonra hi? etkilemiyor? dedi. Fabrikada ?retimin devam etti?ini ancak bu ?retimin nas?l yap?ld???n? ?ok merak etti?ini anlat?yor Kocabay. ??nk? ?u anda fabrikada ?al??an i??ilerin tecr?besi yok.
?nsanca ya?amak...
2 y?ld?r Sanovel?de elektrik?i olarak ?al??an Halil ?brahim ?ulfa da sendika ile ilk kez y?z y?ze gelenlerden. ?stediklerinin ?ok b?y?k olmad???n? sadece ?haklar?n? almak ve insanca ya?amak? istediklerini anlatt?. ?ulfa?n?n en b?y?k destek?ilerinden birisi de ailesi. Ekonomik s?k?nt?lar ya?asalar da hakl? m?cadelesinde arkas?nda duruyorlar.
?Burada art?k herkes karde? oldu? diyor Erdem K?ro?lu. K?ro?lu, ?Sabah 07.30?da buraya geliyoruz. Hep beraber kahvalt? yap?yoruz. Ondan sonra ziyaret?ilerimiz olursa onlarla ilgileniyoruz, olmazsa ka??t falan oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Sendika ??le yeme?i getiriyor. Ak?am da servislerle d?n?yoruz. ?u an i?eride ?al??anlarla diyalog kuruyoruz, sizin yan?n?zday?z diyorlar ama bu i? sadece lafla olmuyor? diyerek beyaz yakal? arkada?lar?na k?z?yor.
Gelenleri ilk onlar kar??l?yor
Sanovel?e i? ba?vurusunda bulunmak isteyenler ilk olarak onlarla kar??l?yor. Neden fabrikan?n kar??s?ndaki yolun kenar?nda beklediklerini anlat?yorlar. Kimileri i??ilerin ekmeklerini biraz daha b?y?tmek istedikleri i?in kap?n?n ?n?nde olduklar?n? ??renince geri d?n?yor, kimisi ise ?Ben sendika falan tan?mam, ekme?ime bakar?m? diyerek giriyor fabrikaya. B?yle diyenlere K?ro?lu ??yle yan?t veriyor; ?Biz de ekmek m?cadelesi y?r?t?yoruz. Buradaki 200 ki?inin ekmek m?cadelesi verdi?ini g?r.? K?ro?lu, ama?lar?n?n bir tek ki?iyi dahi d??ar?da b?rakmadan sendikal? olarak fabrikaya d?nmek oldu?unu s?yl?yor.
At?lyeden fabrikaya 2000 y?l?nda Sanovel, ?i?li?de hen?z bir at?lyeyken i?e ba?lam?? Cemal Okuta. At?lyede ?ok zor ?artlar alt?nda ?al??m??lar. Patron ise kazand?klar?yla Silivri?ye b?y?k bir fabrika kurmu?. At?lye fabrikaya d?n???rken, Okuta?n?n hayat? ise de?i?memi?. Sadece karn?n? doyurabilmi?. Fabrikan?n Silivri?ye gelmesinin ard?ndan o Ba?c?lar?daki evini ta??m?? buraya.
At?lyede 60 ki?i ?al???rken, ?imdi beyaz yakal?larla birlikte 300 civar?nda ?al??an? var fabrikan?n. Sendikaya ?ye olmalar?n?n nedenlerinden birinin de ayn? g?n i?e giren ayn? i?i yapanlar aras?nda 200 YTL?lik bir fark?n oldu?unu anlatan Okuta, ?Sosyal hakk?m?z yok. Sadece kuru ?cret al?yoruz. Biz ?ok ?ey istemedik ay?n 1?inden 30?una kadar insanca ya?ayabilece?imiz bir ?cret istedik. Bizim ?zerimizden kazand??? paralarla kurdu bu fabrikay?. Anayasal hakk?m?z? kulland???m?z i?in i?ten at?ld?k. Bundan sonra da sendikal? olarak i?e d?nene kadar m?cadelemiz devam edecek? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
G?khan Durmu?
www.evrensel.net