Fotoğraf: Evrensel

Mahmut Seren karanfillerle u?urland?

Ge?irdi?i bir kalp krizi sonucu hayat?n? kaybeden D?SK Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Genel-?? Genel Ba?kan? Mahmut Seren, son yolculu?una g?zya?lar? ve karanfillerle u?urland?


Ge?irdi?i bir kalp krizi sonucu hayat?n? kaybeden D?SK Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Genel-?? Genel Ba?kan? Mahmut Seren, son yolculu?una g?zya?lar? ve karanfillerle u?urland?. ???iler, sendikac?lar ve sevenleri Seren?i son yolculu?unda yaln?z b?rakmad?.
Mahmut Seren i?in d?n Genel-?? Genel Merkezi ?n?nde bir t?ren d?zenlendi. T?rene e?i Aynur Seren, ?ocuklar?, anne ve babas?, yak?nlar?, D?SK, KESK, TMMOB, TTB, T?HV, Ankara 78?liler Derne?i, EMEP, ?DP, SDP, DTP y?netici ve ?yeleri, ayd?n ve yazarlar, i??i ve emek?iler kitlesel kat?ld?. Bin Umut milletvekilleri Ak?n Birdal, Aysel Tu?luk, G?lten K??anak ve Selahattin Demirta?, SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n da u?urlayanlar aras?nda yer ald?.
T?rende, D?SK ve Genel-?? bayraklar? ile ?rt?l? Seren?in tabutu sendika ?n?nde konuldu. Karanfillerle s?slenen tabutun ?n?nde sayg? duru?unun ard?ndan ?air Mehmet ?zer, ?iirleriyle Seren?i u?urlad?. Genel-?? Genel Sekreteri Kani Beko, Seren?in ?iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir dost, iyi bir sendikac?, m?cadeleci bir insan? oldu?unu s?yledi. Genel-???in ?bedel ?deyenler ordusu, bedel ?demeye haz?rlar?n sendikas?? oldu?unu belirten Beko, Seren?e ?Bizi erken b?rakt?n; bizi ?ks?z, sensiz b?rakt?n? diye seslendi. Ba??ms?zl?k, insan haklar?, sendikal m?cadele vermenin; karde? olmay?, bar??? savunman?n ?ok zor oldu?unu, ama Seren?in bunlar? alanlarda mikrofondan s?yledi?ini; ?Bu ?lke ba??ms?z, demokratik olmal?d?r? dedi?ini aktaran Beko, onu asla unutmayacaklar?n? s?yledi.
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, Seren?le birlikte bir par?alar?n?n da koptu?unu s?yledi. Seren?in hep zor d?nemlerde g?revler ?stlendi?ini, Genel-???in kurulu?u ve kurumsalla?mas?nda m?cadele verdi?ini anlatt?. D?SK i?erisinde de kavgay? de?il, birli?i sa?lamak i?in m?cadele verdi?ini kaydeden ?elebi, ?Seni hep ya?ataca??z? dedi. Ailesi ad?na, aile dostlar? eski Meclis Ba?kan? Hikmet ?etin, ya?am?nda ?ok g?? ama onurlu bir yolu se?ti?ini; ?lkenin birli?i, b?t?nl???, karde?li?i, i??i s?n?f? i?in sava? verdi?ini, i??i s?n?f?n?n zor d?nemlerinde yol g?sterici oldu?unu s?yledi.
Konu?malar?n ard?ndan tabut, karanfil ya?muru ve alk??lar aras?nda cenaze arac?na konuldu.
Topluluk, cenaze arac?n?n ard?ndan Hac?bayram Camii?ne y?r?d?. K?l?nan ??le namaz?n?n ard?ndan Seren?in cenazesi Cebeci Asri Mezarl????nda topra?a verildi. (Ankara-EVRENSEL)
www.evrensel.net