Enerji sava?lar?na kar?? 1 Mart yeniden...

Ortado?u ve Enerji Sava?lar? ba?l?kl? panelde, enerji sava?lar?n?n, ayn? zamanda silahlanma sava?? da oldu?u vurgulanarak, T?rkiye ve Ortado?u halklar?n?n, kendi enerji ve di?er kaynaklar?n? nas?l isterse ?yle kullanma hakk?n? savunmas?n?n ve sava?a kar?? ??k?lmas?n?n ?nemine vurgu yap?ld?


Ortado?u ve Enerji Sava?lar? ba?l?kl? panelde, enerji sava?lar?n?n, ayn? zamanda silahlanma sava?? da oldu?u vurgulanarak, T?rkiye ve Ortado?u halklar?n?n, kendi enerji ve di?er kaynaklar?n? nas?l isterse ?yle kullanma hakk?n? savunmas?n?n ve sava?a kar?? ??k?lmas?n?n ?nemine vurgu yap?ld?.
EMO Ankara ?ubesi, ge?irdi?i trafik kazas? sonucunda ya?am?n? yitiren eski y?neticisi Cihan Kay?ket an?s?na 15?inci ?l?m y?ld?n?m?nde ?nceki g?n Ekin Sanat Merkezi?nde bir panel d?zenledi. Panel, sayg? duru?u ve Kay?ket an?s?na haz?rlanan sinevizyon g?sterimi ile ba?lad?.
Panelistlerden Mor ve ?tesi Grubu ?yesi Kerem Kabaday?, emek?ilerin ve i??i hareketinin, ?lkeleri ve ulus-devletleri ?l?e?i d???nda, d?nyadaki herhangi bir meselesi ?zerine ??kar birli?i yapmas? gerekti?ini dile getirdi. Se?imlerde halk?n, CHP-MHP sava? g?n?ll?s? koalisyonuna s?cak bakmayarak, sava?a da s?cak bakmad???n? g?sterdi?ini ifade eden Kabaday?, olas? Kuzey Irak operasyonunda, askerin, ABD?nin ?ran?a y?nelik olas? sald?r?s?na kayd?r?labilece?ini, bu y?zden Kuzey Irak operasyonuna kar?? ??kman?n T?rkiye?nin i?indeki bir soruna kar?? tepki g?stermenin d???nda Ortado?u halklar?n?n yan?nda olmak anlam?na geldi?ini vurgulad?.
Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ??retim ?yesi Dr. Erdem Denk ise iktisatta, ?kaynaklar k?t, ihtiya?lar sonsuzdur? gibi bir s?ylem oldu?unu, bunun devlet politikas?nda var olabilece?ini ancak insanlar a??s?ndan b?yle bir sorun olmad???n? dile getirerek, su ve petrol kaynaklar?n?n yeterli oldu?unu ancak emperyalist ili?kilerde sorun yarat?ld???n? ifade etti. Denk, ?ulusal ??kar? deyiminin yanl?? alg?lamalara yol a?abilece?ini, T?rkiye demokrasi m?cadelesi a??s?ndan sadece T?rkiye?nin baz al?nmamas? gerekti?ini belirterek, ?Kendimiz gibi d???nen insanlarla ?rg?tlenmeye kar?? ??kmadan sesimizi y?kselterek bir ?eyler yap?labilir? dedi.
K?resel BAK S?zc?s? Tayfun Mater de Ortado?u?da petrol sava?lar?n?n her zaman Irak ?zerinden y?r?t?ld???n?, Irak??n da ambargo ve eski teknolojisi nedeniyle hep d?? ?lkelere ba??ml? kald???na i?aret etti. Mater, Amerika?n?n asl?nda Ortado?u?daki enerji sava??n? kazanamad???n? ifade ederek, bu s?re?te, ?ncirlik ?ss??n?n kapat?lmas?na y?nelik m?cadele ettiklerini, bu ?ekilde Ortado?u?daki planlara kar?? ??kt?klar?n? ifade etti.
?nyarg?lar? k?racak politika
Gazetemiz Yaz? ??leri M?d?r? Fatih Polat ise ABD?nin, enerji alan?nda ve olas? sava?lar?nda T?rkiye?yi kullanmak istedi?ini, ?n?m?zdeki 15-20 y?l?n da emperyalist ?lkeler aras?nda enerji a??s?ndan bir ?at??ma potansiyeli ta??d???n? dile getirdi. Polat, enerji sava?lar?n?n, b?lgede ayn? zamanda silahlanma sava??na d?n??t???ne dikkat ?ekerek, ?Ortado?u?da bu s?re?te silahlanma sava?? da verilecek. T?rkiye?nin ?ran ve b?lgedeki ba?ka ?lkelerle kurdu?u politika ABD g?d?m?nde kuruluyor. Ancak T?rkiye?nin laiklik ile ilgili ?nyarg?lar? k?rarak, Ortado?u ?lkeleriyle kuraca?? ili?ki, b?lge halklar? i?in de moral olacakt?r? dedi.
T?rkiye?deki se?im sonu?lar?n?n iyi okunmas? gerekti?inin alt?n? ?izen Polat, halk?n CHP?nin stat?kosunu da CHP-MHP?nin sava? ????rtkanl???n? da DP?nin Susurluk izlerini de istemedi?ini g?rmek gerekti?ini vurgulayarak, Ortado?u?da da halk?n ??karlar? do?rultusunda bir gelecek haz?rlamak gerekti?ini s?yledi. Polat, 1 Mart 2003?te, sava? tezkeresinin onaylanmamas? s?recinde yakalanan birli?in yeniden olu?turulmas?n?, bu ?ekilde yeni enerji sava?lar?n?n ?n?n? almak gerekti?ini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net