ABD, Irak?? ??e b?l?yor

Bush y?netiminin, Irak??n b?l?nmesine do?ru ad?mlar att??? bildirildi. New York Times gazetesi, Bush Y?netiminin, resmi s?ylemlerde Irak?ta ?e?itli gruplar aras?nda siyasi bir ??z?m bulunaca?? umudunu korudu?unu belirtti?ini kaydederek ?Ancak bu ayda Irak?taki ko?ullara ili?kin ifadeler ve m?lakatlar, y?netimin ?imdiden b?l?nmeye do?ru fiilen ad?mlar att???n? g?steriyor? diye yazd?


Bush y?netiminin, Irak??n b?l?nmesine do?ru ad?mlar att??? bildirildi. New York Times gazetesi, Bush Y?netiminin, resmi s?ylemlerde Irak?ta ?e?itli gruplar aras?nda siyasi bir ??z?m bulunaca?? umudunu korudu?unu belirtti?ini kaydederek ?Ancak bu ayda Irak?taki ko?ullara ili?kin ifadeler ve m?lakatlar, y?netimin ?imdiden b?l?nmeye do?ru fiilen ad?mlar att???n? g?steriyor? diye yazd?.
New York Times gazetesi Irak??n gelece?ine ili?kin haberinde, demokrat ba?kan aday adaylar?ndan Senat?r Joseph Biden ile yapt??? bir s?yle?iye yer verirken Biden?in, di?er demokrat aday adaylar?ndan farkl? olarak Irak konusunda ?tutarl? bir ?nerisi?nin oldu?unu belirtti.
Biden?in, ?yumu?ak b?l?nme plan?? olarak adland?r?lan ?nerisinin giderek daha da yank? uyand?rd???n? kaydeden gazete, Biden?in, Irak??n ?K?rdistan, ?iistan ve S?nnistan? olmak ?zere merkezi bir h?k?met taraf?ndan bir arada tutulan ?? yar? ?zerk b?lgeye b?l?nmesini ?ng?rd???ne dikkat ?ekti.
Gazete, Biden?in ?nerisinin, giderek artan say?daki Ortado?u uzman? aras?nda kabul g?ren Irak?taki ?e?itli gruplar?n bar??maya do?ru ilerlemedikleri ger?e?ini a??k bir bi?imde teslim etti?ini belirtti.
?Fiili ad?mlar at?l?yor?
Korku i?erisindeki insanlar?n ba?ka yerlere ka?mas? ile Irak kentlerinin giderek daha homojen hale geldi?ini kaydeden gazete, Bush y?netiminin, resmen Irak?ta ?e?itli gruplar aras?nda siyasi bir ??z?m bulunaca?? umudunu korudu?unu belirtti?ini kaydederek, ?Ancak bu ayda Irak?taki ko?ullara ili?kin ifadeler ve m?lakatlar, y?netimin ?imdiden b?l?nmeye do?ru fiilen ad?mlar att???n? g?steriyor? diye yazd?.
Bu ?er?evede, ABD D??i?leri Bakanl????n?n, yerel a?iret liderlerini g??lendirmek amac?yla Irak?ta il baz?nda yeniden yap?lanma ekiplerinin olu?turulmas?n? ?nerdi?ini an?msatan gazete, bu ?nerinin de Irak??n daha b?y?k bir merkezsizle?tirmeye y?neldi?ine i?aret etti?ini savundu. New York Times, buna kar??n uzmanlar?n, Irak??n ba?ar?l? bir b?l?nmenin hi? de kolay olmayaca??n?, kom?ular? ile ?ok dikkatli dan??malar? gerektirece?i g?r??lerine yer verdikten sonra ?T?rkiye?deki K?rt sorununa ili?kin milliyet?i duyarl?klar?a dikkat ?ekti.
Senat?r Biden de NYT?ye, ABD?nin eninde sonunda Irak?ta ?yumu?ak bir b?l?nme?yi m?zakere etme durumunda kalaca??na inanc?n? dile getirirken, bir s?re ?nce ?nerisi ile ilgili olarak BM G?venlik Konseyi ?lkeleri yetkilileri ile g?r??t???n? ve olumlu tepkiler ald???n? s?yledi. (DI? HABERLER)
Kerk?k?te kontrol noktas?na sald?r?
Irak??n Kerk?k kentinde, kad?n k?l???na girmi? ki?ilerin Irak askeri kontrol noktas?na d?zenledi?i sald?r?da 3 askerin ?ld??? bildirildi.
G?venlik yetkilileri, kentin bat? kesiminde d?zenlenen bu sald?r?da bir askerin de yaraland???n?, olay?n ard?ndan ??kan ?at??mada ?ok say?da sald?rgan?n yaraland???n?, birinin de tutukland???n? belirtti. ?at??mada ?len veya yaralanan sald?rgan say?s? hakk?nda bilgi verilmedi.
Askerlerin, olay?n ard?ndan civardaki bir k?ye operasyon d?zenledi?i ve bu sald?r?yla ba?lant?l? olduklar?ndan ??phelendikleri 14 ki?iyi g?zalt?na ald?klar? kaydedildi. Bu arada, yine Kerk?k??n ayn? kesiminde bir devriye arac?na d?zenlenen bombal? sald?r?da 2 Irakl? askerin ?ld???, 2 askerin de yaraland??? belirtildi.
Kentte d?zenlenen bir ba?ka operasyonda ise El Kaide ile ba?lant?lar? oldu?undan ??phelenilen 4 ki?inin g?zalt?na al?nd??? kaydedildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net