Pakistan?da M??erref Butto?yla ittifak ar?yor

Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in, s?rg?ndeki muhalefet lideri eski Ba?bakan Benazir Butto ile gizli g?r??me yapt??? kaydedildi


Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in, s?rg?ndeki muhalefet lideri eski Ba?bakan Benazir Butto ile gizli g?r??me yapt??? kaydedildi. Bas?nda, M??erref?in, yeniden aday olmay? planlad??? y?l sonundaki devlet ba?kanl??? se?imi konusunda Butto ile ittifak aray??lar? i?inde oldu?u haberleri yer al?rken, Demiryollar? Bakan? ?eyh Ra?id Ahmed, M??erref ile Butto?nun ?nceki g?n Birle?ik Arap Emirlikleri?nde ?ba?ar?l? bir g?r??me? yapt???n? s?yledi.
Bakan g?r??meyle ilgili ayr?nt? vermedi, ancak ?lkedeki en b?y?k muhalefet grubu olan Butto?nun, Pakistan Halk Partisi?nin ?in?allah gelecek devlet ba?kanl??? se?imlerinde M??erref?i destekleyece?i? ifadesini kulland?.
Butto?ya ba?bakanl?k yolu
Pakistan bas?n yay?n kurulu?lar?nda ise M??erref ile Butto aras?nda yap?lan g?r??menin bir saat s?rd??? ve bir anla?maya var?lmadan sona erdi?i haberleri yer ald?. Bir televizyon kanal?, ad?n? a??klamad??? kaynaklara dayanarak g?r??menin, s?rg?nde bulundu?u Londra?dan partiye liderlik yapan Butto?nun, Genelkurmay Ba?kanl????ndan istifa etmemesi durumunda M??erref?i desteklemeyi reddetmesi nedeniyle t?kand???n? kaydetti.
Pervez M??erref?i destekleyen, koalisyon h?k?metinde Devlet Bakan? Afganhan Niyazi, M??erref?in meclis taraf?ndan yeniden devlet ba?kan? se?ilmesi ve Butto?un ?lkeye d?nerek yeniden ba?bakan olmas? yolunun a??lmas?na y?nelik bir anla?maya var?lmak istendi?ini ifade etti. Bunun i?in anayasadaki, bir ki?inin iki defadan fazla ba?bakan olmas?n? engelleyen maddenin de?i?tirilmesi gerekiyor.
Butto neden s?rg?nde?
1980?ler ve 1990?larda iki kez ba?bakanl?k yapan Butto, kurdu?u ikinci h?k?metin d??mesinden sonra yolsuzluk su?lamalar?yla ilgili yarg?lanmamak i?in s?rg?ne gitmi?ti. Halk Partisi?nden R?za Rabbani ise ?slamabad?daki parti yetkililerinin toplant?y? do?rulamad?klar?n? s?yledi. Butto ge?en aylarda gazetecilere yapt??? a??klamada, M??erref ile siyasi uzla?maya varabilece?ini, ancak ?nce M??erref?in Genelkurmay Ba?kanl????ndan ayr?lmas? gerekti?ini ifade etmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net