Medbak??

 • Se?im ?al??malar? boyunca bas?n b?rosunda g?rev yapt???m binay? tan?tmay? deneyece?im. Alttaki iki kat? i?yeri ve depo olarak d???n?len be? katl? binan?n, kocaman konferans salonu, toplant? salonu, orta b?y?kl?kte yemekhanesi, her y?netim kurulu ?yesine ayr?lan birer oda, kad?n ve gen?lik meclisi odalar?, bilgi i?lem, halkla ili?kiler, k?t?phane ve dersliklere varana de?in her ihtiyac? kar??layacak mek?nlar?yla DTP ?l Ba?kanl????na girerken ?zg?ven duygusu veriyor


  Se?im ?al??malar? boyunca bas?n b?rosunda g?rev yapt???m binay? tan?tmay? deneyece?im. Alttaki iki kat? i?yeri ve depo olarak d???n?len be? katl? binan?n, kocaman konferans salonu, toplant? salonu, orta b?y?kl?kte yemekhanesi, her y?netim kurulu ?yesine ayr?lan birer oda, kad?n ve gen?lik meclisi odalar?, bilgi i?lem, halkla ili?kiler, k?t?phane ve dersliklere varana de?in her ihtiyac? kar??layacak mek?nlar?yla DTP ?l Ba?kanl????na girerken ?zg?ven duygusu veriyor. ?Halk Saray?? diyorum bu binaya!
  May?s ay? ortalar?nda ta??n?p yerle?ilen binan?n projesinde dikkat ?ekici bir eksiklik g?r?lm?yor. Sadece, il binas?n?n anayol ?zeri olmas?na ra?men yoldan gelip ge?en ara?lardan dikkatli bak?lmay?nca fark edilmemesini saymazsak.
  Dayal? d??eli binan?n koltuklar?, sandalyeleri, masalar? yepyeni. ?htiya? duyulacak her ?ey d???n?lm??. Dersliklerde yaz? tahtas?, her odada internet hatt?, y?r?tme g?revlilerinin odalar?nda, oturma salonunda, gen?lik ve kad?n meclis odalar?nda merkezi televizyon hatt?, koridorda izmarit ve k???k ??plerin konulaca?? ??p kutusuna varana de?in?
  Ne ki, sadece ??len yeme?i ??kar?lan yemekhanesinden nefis kokular alamad?m. Yemeklerin fazla ?nemsenmemesine ?ok i?erlendim orada bulundu?um s?re boyunca. Hem zaten vejeteryan olmakla epey zorlan?yordum.
  Yerel iktidar?n nimetleri, ?nemli oranda g?r?len halk deste?i ve y?llar?n kazan?mlar? ?al??malar?n sorunsuz g?t?r?lmesine yetmiyordu. Maddi problemlerin kar??s?nda durmak olanaks?zd?. Ama bir?ok i?in yap?lamamas? atalete neden oluyordu.
  Olanaklar?n artmas? avantaj gibi g?r?nse de, asl?nda dezavantaj olarak kendini g?steriyordu. ??nk?, ?al??ma odalar? makam odalar?na d?n??ebiliyor, oturulan koltuklar dirseklerin dayand??? masalar b?rokratik ruhu an?msat?yordu.

  Yerelde iktidar ama, manidar!
  Aradan sekiz y?l ge?mesine ra?men halen belediyelerin bir model olu?turamamas? nedeniyle yap?lan olumlu ?al??malar bile g?lgede kalabiliyor. Halk aras?nda dillendirilen ve gittik?e yayg?nla?an s?ylentilerin se?imde etkisini g?sterdi?inin alt?n? kal?n ?izgilerle ?izmek istiyorum. Manidar bir durum. ?er?evesi tart???l?p belirlenmi? halk?? belediyecilik modeli Demokratik K?rt Siyaseti?nin acil g?ndem projesi olmal?d?r.
  Hele se?im sonu?lar? ve Erdo?an??n yerel se?imleri kastederek ?kaleleri de istiyorum? diye i?aret etti?i yerlerden birinin Diyarbak?r oldu?u ger?e?i herkesi sorumlu davranmaya ve gere?ini yapmaya ?a?r? olarak alg?lanmal?.
  Belediye ba?kanlar? art?k asli g?revlerine d?nmeleri gerekti?ini, ?zellikle de ?ehrin temizli?inin sa?lanamamas? ?ok ele?tiri al?yor. Ayr?ca, yap?lacak i?ler ve haz?rlanan projeler ilgili mahallelerin ve genel olarak herkesin onay?na sunulmas?, g?r??lerinin al?nmas?, kat?l?m?n sa?lanmas? ?ok ?nemli ve zorunludur.

  Parti y?neticisi olmak zor zenaat
  Parti y?neticilerinin ?slubu ve davran??lar? her zaman g?zden ge?irilmeli. Temsili g?revlerde bulunanlar?n ?zendiricili?i olmal?. ?rnek davran??lar?yla, birikimli, k?lt?rl? ve toparlay?c? yakla??mlar?yla partiyi cazibe merkezi haline getirebilenler g?revlendirilmeli.

  Bas?n B?rosu
  ?nemli bir ?al??ma y?r?t?ld? bas?n b?rosunda. Bas?n b?rosunun ?al??malar? gelecek se?imlerde t?m illerde ?rnek olabilir. Her aday? izleyecek birer muhabir ve kameramanla, b?roda haberi yazan, d?zeltmeler yapan, t?m bas?na g?nderen; ayr?ca g?r?nt?lerin montaj?, internet ortam?nda bas?nla haberle?me ?al??malar? d?zenli bir ?ekilde yap?l?yordu. Haz?rlanan g?r?nt?ler cd ya da dvd?lerle yerel televizyonlara ula?t?r?l?yordu. Her sabah erkenden internet gazetelerinden derlenen ?bas?n ?zeti? haz?rlan?p adaylara se?im ?al??malar?na giderken okumalar? i?in sunuluyordu. G?nl?k gazeteler taran?yor, adaylara ilgili bilgiler verilebiliyordu.
  Se?im s?recinde bir parti binas?n? tan?tmak isterken biraz da g?zlemlerime de?indim?

  On be? g?nde bir periyotla ?Medbak??? yaz?lar?n? payla?mak umuduyla, dost?a kal?n!
  Vedat ?etin
  www.evrensel.net