Bir hapishane filmi: ?Ben Fazla Kalmayaca??m?

Senaryo Yazarlar? Derne?i?nin (SENDER) ?Hayal Kurmak Serbest? Projesi kapsam?nda Bayrampa?a Cezaevi?nde ortaya ??kan ?Bayrampa?a/Ben Fazla Kalmayaca??m? adl? filmin ?ekimleri sona erdi


Senaryo Yazarlar? Derne?i?nin (SENDER) ?Hayal Kurmak Serbest? Projesi kapsam?nda Bayrampa?a Cezaevi?nde ortaya ??kan ?Bayrampa?a/Ben Fazla Kalmayaca??m? adl? filmin ?ekimleri sona erdi.
Film, tutuklu ve tutuksuz senaryo yazarlar?n?n i?birli?iyle yaz?lan, ?o?unlukla tutuklular?n oynad???, tutuklular?n m?zi?ini yapt??? ve tamam?na yak?n? cezaevinde ger?ek mekanda ?ekilen ilk film olma ?zelli?ini ta??yor.
Senaryoda ?d??ar?dakiler? diyebilece?imiz b?t?n yan rolleri, projeye destek amac?yla bir?ok tan?nm?? isim ?stlendi. Tutuklular?n ba?rol oynad??? filmde; Halil Erg?n, Tamer Karada?l?, Emre K?nay, Do?a Rutkay, Ferhat G??er, Metin ?ent?rk, I??n Karaca, Pelin Batu ve Seray Sever ?fig?ran? olarak yer ald?lar.
Tutuklu m?zisyenlerin film i?in ?zellikle besteledikleri iki ?ark? ve m?ziklerin ?imdiden b?t?n tutuklular?n dilinde oldu?u s?yleniyor.
Set i??ilerinden oyuncular?na kadar herkesin ??ok g?zel ve etkileyici? buldu?u filmin, Beylerbeyi-K?pl?ce?de ev i?i ?ekimin yap?ld??? setini, ?ekimin son g?nlerinde ziyaret ettik. Y?netmeni Hamdi Alkan, ba?rol oyuncular? Vural ?elik, Yasemin Conka, k???k oyuncu Okan Tang?c?, set i??ileri ve SENDER g?revlisi ??kran Tuna ile s?yle?tik.
Film, Erdem Soyluo?lu adl? bir adam hakk?nda. Y?llar sonra kar??la?t??? bir arkada??yla g?r??meye ba?layan Erdem, arkada??n?n uyu?turucu ka?ak??s? oldu?undan habersiz. Ancak polisin telefon dinlemesine o da tak?l?yor ve hapse at?l?yor. Kahraman?m?z su?suzlu?unu ispatlamaya ?al??sa da, 3 y?l hapis yatmaktan kurtulam?yor.
Hamdi Alkan?la ilk sinema filmi y?netmenli?i ve cezaevinde sinema yapmak ?zerine konu?tuk.

Hapishaneleri hep ac? ?yk?lerle hat?rl?yoruz, siz ise mizah ustas?s?n?z; filmde bunlar? m? bulu?turuyorsunuz?

Bu benim ilk sinema filmi y?netmenli?im. Tabii ki hapishaneler ac? ?yk?lerle hat?rlan?r, bu da tabii ac?, i?i ?ok ac?tacak bir ?yk? ama burada bir kara mizah var. Benim i?in keyifli bir i? oldu. K???k iddialarla ba?lay?p ?ok b?y?k bir filme d?n??t?, ?st?m?zde bunun gerilimi de var. Ama y?zde yetmi?i hapishanede ge?en bu filmde her ?eyin ger?ek mahkum, ger?ek gardiyanlarca ger?ekle?tirilmesi k?sm? ilgilendiriyordu beni ve ?ok iyi ge?ti.

Sizin i?erideki insana bak???n?zda bir farkl?la?ma oldu mu?

Sonu?ta orada yirmi g?n ge?iriyorsunuz, yak?ndan tan?yorsunuz. Ba?tan da ?Ben katillerle, uyu?turucu sat?c?lar?yla film ?ekiyorum? gibi bir bak?? a??s?yla gitmedim. ?yle d???n?rseniz zaten yapamazs?n?z. Onlar orada bir eser ortaya ??karm??lar; yazm??lar, m?zi?ini yapm??lar, oyuncular haz?r, biz ?pi?irici? adamlar olarak i?eriye girdik. Onlar?n da bir hayatlar?, ?olu?u ?ocu?u var, onlar da insan; ?zlemleriyle, h?z?nleri, sevgileri ve ?fkeleriyle...

?al??man?n tutuklulara bir ?eyler katt???na inan?yor musunuz?

Bence de ?ok iyi ?eyler kazand?lar; tiyatro yap?yor, m?zikle u?ra??yorlar. SENDER?in ?Hayal Kurmak Serbest? ?al??mas?yla bir?ok insan bu u?ra?a girdi, bu filmin senaryosu da bu ?al??madan ??kt?. Bu iyiydi. Arkada?lar bu i?leri iyi yapabiliyorlarsa buraya da y?nelmeleri gerekir.
Filmin finalini s?ylemeyece?im ama finali biraz da bununla ilgili. Topluma ?Bak?n karde?im, buralarda y?z bine yak?n mahkum var ve bunlar? da yapabiliyorlar? diyebiliyoruz. Bu anlamda bir sosyal sorumluluk projesi oldu?unu d???n?yorum.

T?rkiye?de bir de F tipleri var, oralardaki ya?am? biliyor musunuz? F tipi cezaevlerine ili?kin bir proje yapmay? d???n?yor munusuz?

?ok detayl? bilgim yok, gazetelerden okudu?um kadar?yla, k?smen. Ben H tiplerini g?rd?m, ?ocuklar?n oldu?u, bu boyutu ilgimi ?ekti. Bir ?ey s?yleyeyim mi; sadece film de?il bir?ok ?ey yap?labilir hapishaneler i?in, ?ok b?y?k potansiyel var.
Hissiyat?m odur ki e?er bu film ba?ar?ya ula??rsa, k???k de olsa bir ?eyler de?i?ecektir. En az?ndan hapishanedekilerin ya?am ko?ullar? olsun, ?retimleri olsun, daha somut i?lere d?n??ece?ini d???n?yorum.
F tipleriyle ilgili SENDER?in program?nda bir proje varsa biz de g?rev al?r?z. (?stanbul/EVRENSEL)
Yasemin Conka: ?Kendimi bir mahkum e?i olarak hissettim?
Bu filmde sizin rol?n?z nedir?

Bu filmde ben, yanl??l?kla hapse giren bir mahkumun e?ini oynuyorum.

?? ?ekimlerde bulundunuz mu?

Evet, hapishane i? ?ekimlerinde, a??k ve kapal? g?r?? sahnelerinde bulundum.

??eridekilere ili?kin ?nceki ve ?imdiki d???nceleriniz aras?nda fark olu?tu mu?

E tabii oldu. Onlar?n ya?amak zorunda olduklar? yeri g?rmek ?ok etkileyici. Ve onlar i?in ?z?l?yorsunuz. Her ne kadar onlar?n bir su? i?leyip de orada bulunduklar?n? d???nseniz de ?z?l?yorsunuz. Bu bir sistemin par?as?.
Belirli su?lar d???nda zaten mahkumlara kar?? ?ok reaksiyonu olan birisi de?ilim. Hapse d??menin hepimizin ba??na gelebilece?ine inan?yorum. Hatta d??ar?da onlardan daha su?lu, daha a??r toplumsal su?lar i?leyen ?nemli insanlar?n var oldu?unu da d???n?yorum.
Bu y?zden zaten onlara kar?? yanlar?nda bir korku ve rahats?zl?k hissetmedim. Tersine, ilk girdi?imde, kendimi tutmama ra?men ?ok a?lamakl? oldum.

G?r?? sahnelerinde onlar?n ya?ad??? sorunlar da filme yans?d? m??

Ger?ek bir a??k g?r??e denk geldim. Orada bire bir ya?ad?m ve kendimi bir mahkum e?i olarak hissettim. Fenaym??, hi? ho? de?il. Sorunlar?n ne kadar yans?d???n? filmi izle-yince g?rece?iz.

Filmin sonunda e?inizin haks?zl??a u?rad??? ortaya ??k?yor mu?

Evet, iki y?l sonra! Yine de ?ansl? say?l?r, daha uzun s?re kalm?? olanlar da var. ?Hemen ??kar?m abi? deyip y?llarca yat?yorlar!

Senaryonun bu filmde rol alma karar?n?zda etkisi oldu mu?

Kesinlikle. Zaten bu benim ilk sinema filmim. ?ok b?y?k bir rol?m yok ama ?nemli de?il. Filmin i?inde bir manas?n?n olmas? benim i?in daha ?nemli. Buradaki en ?nemli mana; kocas? i?eride olan bir anne, ?ocu?uyla beraber yeni bir hayat kuruyor. B?t?n mahkum e?lerinin, bi-lincinde olsun olmas?n bunu ya?ad???n? d???n?yorum. E?inizi sizden ay?r?p i?eri koyuyorlar. Bir kad?n?n, e?inin orada oldu?unu d???nerek ya?amas? ?ok zor. Yeni bir d?nya kuruyorsunuz mecburen. ?ocu?unuz varsa o da bu d?nyan?n i?inde yerini al?yor.
Vural ?elik: ?Sa?l?k, huzur ve ?zg?rl?k?
Filmle ve i?erideki insanlarla ilgili de?erlendirmenizi alabilir miyiz?
Hepimizin bir bak??? vard?r; tedirgin, biraz korkarak, biraz uzak durarak, hapishane hakk?nda asl?nda ?ok fazla bir ?ey bilmek de istemeyerek bak?yoruz d??ar?dan.
Asl?nda ben orada su?lu g?rmedim. Hepsi arkada?t?, ?ok dosttu, candan, i?tendi. Tabii ?imdi belki biraz daha rehabilite edilmi? bir ko?u? ve grupla ?al??t?k. Bu arkada?lar?m?z daha ?nce tiyatro yapan, m?zikle u?ra?an, sanatla i? i?e olan arkada?lard?. Bu aktiviteler i?in se?ilmi? uygun insanlard?, bizim projemizde de yer ald?lar, o y?zden belki biz d??ar?daki bir arkada??m?z?n s?cakl???n? ve yak?nl???n? g?rd?k.
Bunun d???nda ?ekimler ?ok g?zel ge?ti. ?nsanlar bana ?Korktun mu, tedirginlik ya?ad?n m?? diye soruyor. Yok, biz bu durumu mizaha ?evirmi?tik; kendi aram?zda ?akalar olu?mu?tu, kimseyi rencide etmeden ya da yap?lan?n k?t?l??? gizlemeden, mahkum arkada?larla, -su?lu demiyorum, bundan rahats?zl?k duyuyorlar- ?su??la ilgili espriler yap?yorduk.
Kimse anas?n?n karn?ndan b??akla, silahla do?muyor. Hepimizin ayr? bir sosyal altyap?s? var. Maalesef i?ledi?imiz su? denilen eylemler de bizim bu sosyal altyap?m?z?n ??k?nt?s?yle gelmi? ?eylerdir. Mesela ben on bir, karde?im dokuz ya??ndayken babam bizi b?rak?p gitti. Annem fabrikada ?al??maya ba?lad? ve bize bakt?. Bu arada ben sak?z sat?yordum, ayakkab? boyac?l??? yap?yordum. Daha sonra birtak?m tesad?fler beni tiyatroyla tan??t?rd?. Hep s?ylerim, siz hayatla ilgili program yapam?yorsunuz, hayat?n sizinle ilgili bir program? var zaten! Oradaki abilerimiz, arkada?lar?m?z, karde?lerimizin hepsi mahkeme g?n?n? bekli-yordu. Bir a??k g?r?? sahnemiz vard?, herkesin kendi akrabas? geldi, ger?ek bir sahneydi. Herkes o g?n o kadar mutluydu ki, g?zleri ???l ???ld?. ?ocuklar?na sar?ld?lar, birbirlerine sar?ld?lar... Onlar i?in belki o an ?zg?rl?k an?yd?. Ta ki g?r?? bitip demir kap?lar?n, sevdiklerini onlardan ay?rd??? ana kadar.
Tan?k oldu?umuz ?ok dram sahnesi de oldu. Mektup bekleyen, telefon g?r??mesini hasretle bekleyen bir s?r? insan var. ?ok ?z?c?. Hani bir sihirli de?nek olsa da bunu cezaevlerine bir dokunarak kald?rsak; insanlar? su? i?lemez, bu durumlara d??mez, haks?zl??a u?ramaz hale getirsek.
Hepimiz devaml? s?yleriz; sa?l?k ve huzur diye, ben buna ?zg?rl??? de kat?-yorum art?k.
Sa?l?k, huzur ve ?zg?rl?k!
Eme?i ge?enler memnun
??kran Tuna (SENDER g?revlisi): SENDER?in bu projedeki amac?, k?lt?rel ve sanatsal etkinlikler yapmak. ?stanbul?da Bayrampa?a ve Pa?akap?s? hapishanelerinde ?Hayal Kurmak Serbest? at?lye ?al??malar? yap?ld?. Ayr?ca j?risini izleyen t?m mahkumlar?n olu?turdu?u 11 tane yerli filmin festivali de yap?ld?. Pek ?ok e?itmenle senaryo dersleri yap?yoruz. ?Ben Fazla Kalmayaca??m? film projesi de Bayrampa?a?da Birol G?ven?in at?lyesinden ??kt?. ?ok s?cak ve misafirperverdiler. Bize ?ok yard?mc? oldular. ?Hayal Kurmak Serbest?in ikici a?amas?na devam edece?iz. Ve bu, ?stanbul?daki 10 hapishaneye yay?lan bir ?al??ma olacak.
T?lay ?z?elik (Makyaj g?revlisi): Bu filmde en az benim eme?im var; her ?ey ?ok nat?rel, makyaja pek ihtiya? olmuyor. Kimse annesinden su?lu olarak do?muyor. Benim i?in b?y?k bir deneyim, bir ?ans, bir ayr?cal?k. G?rmek ve ya?amak gerekir ama tabii bu ?ekilde, mahkum olarak de?il!
Mustafa Bayram (Set i??isi): Oradaki insanlardan baz?lar? bize ilkin acayip geldi. Hayatlar?nda belki de kamera g?rmemi? insanlar oyunculuk yapt? ve ba?ar?l?yd?lar. Mahkumlar?n i?inde endi?e duyuracak insanlar da olabilir fakat bizim ?al??t?klar?m?z endi?e duyulacak insanlar de?illerdi. Herkesin ayr? bir derdi, hakl? oldu?u bir nokta vard?.
Ersin Unuk (Kamera operat?r?): Bu film toplumsal i?erikli yanlar ta??sa da oyuncusundan set i??isine kadar bu kadro pop?ler filmlere imza atm??t?r. Televizyon a??rl?kl? kullan?lan pop?ler k?lt?r?n i?eri?i y?zde doksan dokuz oran?nda toplumsal anlamda uyu?turucu etkisi yap?yor. Bizim oraya yirmi g?n kadar girmemiz hakikaten bana bir ilahi adalet gibi g?z?k?yor; iki kilo uyu?turucu ile yakalanan adam su?lu ama bu kitlesel yap?ld???nda, i?te biz kitlesel uyu?turucu ?retiyoruz, bunun su? olmamas? manidar. Ama maalesef ya?am ve ge?im kayg?s?yla biz ?al??mak zorunday?z.
Turgay Esen (I??k asistan?): Biz ???k ekibi oldu?umuz i?in senaryo ile ilgili bilgi verilmedi, biz kendimiz do?rudan i?e dald?k, par?a par?a kendili?inden ??rendik. Benim i?in filmin sonunda ?I??k Asistan? Turgay Esen? diye ismimin ge?mesi ?ok ?nemli. Ben bunu g?r?nce ?ok mutlu oluyorum, eme?imi orada g?r?yorum.
Yakup Uysal (Set d?zenleyicisi): Patron, yani Birol G?ven bize filmi s?yledi?inde, ?Gidip ?al??aca??z, onlar da insan ?ekinmeyin? dedi. ??te sonu?ta 20 g?n kadar ?al??t?k, ?ok g?zel g?nler oldu. H?z?nlendi?imiz g?nlerimiz de oldu. A??k g?r?? sahnesi en etkileyicisiydi. Son gece mahkumlarla vedala??rken de ?ok etkilendik; onlar?n da ya?ayan insanlar olduklar?n? hissettik. D??m??ler bir kere, yapacaklar? bir ?ey yok. Paralar? pullar? olsa ne yazar, ?zg?rl?k olmad?ktan sonra... Bizim param?z pulumuz yok, bak d??ar?da krallar gibi geziyoruz.
Memik Horuz
www.evrensel.net