31 Temmuz 2007 00:00

Kim benden oy istedi?

Genel se?imleri daha yeni geride b?rakt?k. Kazanan kazanmayan herkes kendi muhasebesini yap?yordur. Kazanmak=iktidar olmak ?eklinde alg?layanlar, kazanmak=kitlesiyle bulu?mak ?eklinde alg?layanlar, kazanmak=g?n? kurtarmak...

Paylaş

Genel se?imleri daha yeni geride b?rakt?k. Kazanan kazanmayan herkes kendi muhasebesini yap?yordur. Kazanmak=iktidar olmak ?eklinde alg?layanlar, kazanmak=kitlesiyle bulu?mak ?eklinde alg?layanlar, kazanmak=g?n? kurtarmak ?eklinde alg?layanlar vs?
Ben kazanmak=kitlesiyle bulu?mak anlay???nda olanlardan?m. Se?imden ?nce koydu?u hedefe yakla?mak a??s?ndan da kazanan tarafta oldu?umu s?yleyebilirim. Bin Umut Adaylar?n?n;
 • Y?zde 10?luk antidemokratik baraj? ge?ersiz k?lmak,
 • Meclis?te demokratik bir ses olabilmek,
 • Emek?ilerin sesini ve y?re?ini ezberlere ald?rmadan ve o ezberleri bozarak Meclis k?rs?s?ne ta??mak,
 • Uluslararas? a??k ve gizli t?m anla?malar? kamuoyunun bilgisine sunmak,
 • 301. madde ve Polis Salahiyeti Kanunu gibi ifade ?zg?rl??? ?n?ndeki t?ka?lar? ge?ersiz k?lacak giri?imlerde bulunmak,
 • Yurtta ve d?nyada bar???n tesis edilmesi i?in ?aba harcamak ve politika geli?tirmek,
 • En ?nemlisi, T?rkiye?nin her ?eyden ?nce ??zmesi gereken K?rt meselesini demokratik bir ??z?m yoluna sokmak vs. hedeflerine varabilmek i?in sadece se?ilen ve se?en de?il t?m emek?i kamuoyunu harekete ge?irecek giri?imlerde bulunaca??n? biliyorum. ??k?lan yolda birileri taraf?ndan engeller ??kar?lmaya ?al???laca??n? da biliyorum. Ama yine de umutlu olmam i?in yeterince sebebim var.
  ?Oy vermedi?im yerleri tart??acak de?ilim? gibi bir tav?r geli?tirmi?tim kendimce. Ger?ek akl?n, ger?ek bilginin kendini kan?tlamas? i?in ba?kalar?n? ezmeye, a?a??lamaya, k?t?lemeye ihtiyac? yoktur.
  Ancak ?zellikle CHP?lilerden yans?yan ?Bize niye oy vermediniz, g?rd?n?z m? (AKP oylar?) ne oldu? vb. kendi durumlar?n?n vahametinin sorumlusu olarak bizi g?sterme tutumlardan kaynakl? baz? de?erlendirmeler yapma hakk?n? kendimde g?r?yorum. ?ncelikle belirtmem gerekir ki oy vermem i?in benden oy istenmesi laz?md?r. Bu se?im, ?zelinde s?yleyecek olursak benden (benim gibi d???nenlerden) Bin Umut Adaylar? hari? kimse oy istemedi. Ben de di?er ?o?unluk gibi oyumu istemeyenlere emaneten de olsa oy veremezdim, vermedim de.
  Kimsenin kap?ma gelip ?oy ver? demesini beklemedim tabii ki. Ama oyumu alacak olanlar?n, bir zahmet benim taleplerimi (en az?ndan) dillendirmesi gerekirdi. Yukar?da Bin Umut Adaylar?n?n; art?k milletvekillerinin yapacaklar?n? s?ralad???m ?eyler, asl?nda benim ?nemsedi?im taleplerin tam da ?zetidir. Bunun yerine suni kutuplar yaratarak bilin?leri ?arp?tmaya, oy pusulas? oyunlar?yla oy ?almaya, halk d??manlar?n? bize se?tirmeye kalkt?lar. ?ki a??r? u?, kollar iki yana do?ru geni??e a??ld???nda ellerin s?rtta birle?mesi gibi birle?irler; AKP ve CHP, u?lar? gere?inden fazla a??l?nca g?rd?k ki s?rtlar?nda elleri birle?tirmi?, Bin Umudun ?n?n? kesmek i?in el ele vermi?ler. Ama art?k ?u bilinmelidir; kendi akl?m? y?netmek i?in ba?kas?n?n akl?na ihtiyac?m yoktur. CHP?nin ba?kan? veya herhangi bir y?neticisinin tak?naca?? tav?r, partilerini ve taraftarlar?n? ilgilendirir, bu konuda yorum yapmayaca??m.
  Di? Hekimi Mehmet Karaaslan (?STANBUL)
 • ÖNCEKİ HABER

  45-50 derecede ?al??mak

  SONRAKİ HABER

  Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa