31 Temmuz 2007 00:00

Tomay?? ?ld?ren sadece s?cak m??

Afyon?a patates tarlalar?nda ?al??mak i?in giden 56 ya??ndaki tar?m i??isi Macit Tomay, 40 dereceyi bulan s?cakl?kta tarlada ?al??t??? s?rada kalp krizi ge?irerek ya?am? yitirdi.

Paylaş

Afyon?a patates tarlalar?nda ?al??mak i?in giden 56 ya??ndaki tar?m i??isi Macit Tomay, 40 dereceyi bulan s?cakl?kta tarlada ?al??t??? s?rada kalp krizi ge?irerek ya?am? yitirdi. Doktorlar ?l?m nedeni olarak s?caklar? g?sterirken, Tomay??n akrabalar? ve birlikte ?al??t??? i??i arkada?lar?, Tomay??n ya?ad??? ko?ullara dayanamad??? i?in kalp krizi ge?irdi?ini s?yl?yorlar.
Cenaze i??iler sayesinde getirildi
12 y?l ?nce hayat?n? Van?da hayvanc?l?k yaparak ge?iren Tomay, askerlerin ?Ya korucu olursun ya da k?y? terk edin? s?zleri ?zerine Adana?ya g?? etmek zorunda kalm??. Hayvanlar?n? ve arazisini Van?da b?rakan Tomay, burada kendisi gibi zorunlu g??e zorlanm?? di?er akrabalar? ile tar?m ve in?aat i?lerinde ?al??m??. Uzun d?nem evdeki 9 ?ocu?unu tar?m i??ili?i yaparak ge?indiren Tomay, 2 y?l ?nce in?aat i?inde ?al??an en b?y?k o?lunun in?aattan d???p ?lmesi ile birlikte 2 torununun ve gelininin ge?imini de sa?lamak zorunda kalm??. En son ?al??t??? narenciye tarlas?ndan paras?n? alamayan Tomay, ilk kez Adana d???nda tar?m i??ili?i yapmak i?in ?? ?ocu?u ve e?i ile birlikte Afyon?a ?al??maya gitmi?. Tarlada ?al??t??? s?rada fenala?an Tomay, beraber ?al??t??? di?er tar?m i??ileri taraf?ndan hastaneye yeti?tirilemeden ya?am?n? kaybetmi?.
?nceki g?n topra?a verilen Tomay?la ayn? yerde ?al??an 60 ya??ndaki Mustafa Ava, ?Macit hastaland???nda ne a?a yard?m etti, ne ba?kas?... Biz kendimiz hastaneye g?t?rmeye ?al??t?k ama yeti?tiremedik? diye konu?uyor. Tomay??n cenazesini Adana?ya getirmek i?in ambulans isteklerini, fakat kabul edilmedi?ini belirten Ava, ?Bize cenaze torbas? bile vermediler. ?? hastaneye gittik. Hi?biri bize yard?mc? olmad?. En son a?aya gittik. O da bize yard?mc? olmad?, biz de kazand???m?z paralarla bir dolmu? kiralay?p onunla cenazeyi getirdik? diyor.
Ya?anan olay?n yar?n kendi ba?lar?na gelme ihtimalinin de oldu?unu s?yleyen Ava, ?Bize ne de?er var ne kimse ilgileniyor? ?eklinde konu?uyor.
?Day?m s?caktan ?ld??
Macit Tomay??n ye?eni Halit Fadak ise day?s?n?n 12 y?l ?nce kendi arazisinde ?al??t???n?, ancak ?imdi ba?kas?n?n tarlas?nda ?ld???n? s?yl?yor. Day?s?n?n, korucu olmay? reddetti?i i?in evinden, arazisinden oldu?unu dile getiren Fadak, Tomay??n cenazesini bile k?yde kimse olmad??? i?in Adana?da topra?a verdiklerini ifade etti. Day?s?n?n y?llard?r sabahtan ak?am?n karanl???na kadar ?al??t???n? s?yleyen Fadak, ?Doktorlar day?m?n s?caktan ?ld???n? s?yl?yor. Ama bence day?m?n ya?am? hep b?yle felaketlerle doluydu. ?l?m nedeni kalp krizi dediler. Bu ko?ullarda kimin kalbi dayan?r ki? diyor. (Adana/EVRENSEL)

????iye verilen de?erin g?stergesi?

Tar?m ???ileri Temsil Heyeti?nden Hasan Ya? ise ya?anan bu olay?n, tar?m i??ilerine verilen de?eri g?sterdi?ini s?yledi. ?nsanlar?n tar?m i?inde ya?am g?venceleri olmadan ?al??t?klar?n? anlatan Ya?, ?Art?k bu i? burada kalmal?d?r. Bu insanlar?n sosyal haklar? verilmelidir. A?alar?n, elcilerin eline b?rak?lmamal?d?r. ?? Yasas? bu insanlar i?in de uygulanmal?d?r? diye konu?uyor. Ya?, tar?m i??ilerinin bu ?al??ma ko?ullar?na dur deme zaman?n?n da geldi?ini s?yleyerek, ?Art?k tar?m i??ileri ?rg?tlenmeli, hakk?n? ?yle aramal?d?r. Bug?n Macit arkada??m?z?n ba??na gelen, yar?n kendi ba?lar?na da gelebilir? ?eklinde konu?uyor.
Erman Ko?ak
ÖNCEKİ HABER

S?cak paraya ?nank?r oyuncak? benzetmesi

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa