Fotoğraf: Evrensel

KENT YAZILARI

 • Bu gece yar?s?ndan ba?layarak Ankara kenti susuz. Belediye ba?kan?n?n genel se?imler ?ncesinde olumsuz propaganday? ?nlemek d???ncesiyle alm?? oldu?u riskli karar nedeniyle bug?nlere kalan su kesintisi, aylar ?nce al?nmas? ...


  Bu gece yar?s?ndan ba?layarak Ankara kenti susuz. Belediye ba?kan?n?n genel se?imler ?ncesinde olumsuz propaganday? ?nlemek d???ncesiyle alm?? oldu?u riskli karar nedeniyle bug?nlere kalan su kesintisi, aylar ?nce al?nmas? gereken ?nlemlerin bug?nlere kadar sarkmas?na neden olurken, di?er yandan suya en ?ok gereksinim duyulan yaz?n en s?cak g?nlerinde ve izleyen zaman i?inde, okullar?n a??laca?? tarihlerde kentin susuz kalmas?na neden oldu.
  Bu geceden ba?layarak Ankara kenti ikiye ayr?lacak ve iki?er g?nl?k su kesintileri ger?ekle?tirilecek. Belediye ba?kan? taraf?ndan yap?lan a??klamalara bak?l?rsa, bir g?nl?k kesintilerde, belirli saatlerde su kullan?m?n?n artmas? nedeniyle, baz? katlar?n ve kentin y?ksek kesimlerinin suya eri?ememesi olas?l??? dikkate al?narak, su kesintilerinin iki?er g?nl?k periyotlarla ger?ekle?tirilmesi ?ng?r?l?yor. Ancak, iki susuz g?n? g?ze alamayan Ankaral?lar?n ki?isel ?nlemlerini artt?rmas?, konutlarda ve i?yerlerinde su depolaman?n artmas?na, tasarruf ?nlemlerinin ba?ar?s?zl???na, gereksiz su t?ketimine bile neden olabilir.
  Derelerin, g?llerin, kaynaklar?n kurudu?u, yer alt? sular?n?n daha derinlere ?ekildi?i, kurakl???n, ??lle?menin, k?resel ?s?nman?n konu?uldu?u g?nlerde, halk?n su kullan?m?nda tasarrufa y?nelmesi elbette zorunlu. Ancak y?llard?r kent y?netiminde olanlar?n, hesaplanabilir, tahmin edilebilir ve y?llar ?ncesinden ?nlemi al?nabilir bir konu olan ?kent ve su? konusunda, sorunlar? bir yandan Allaha havale edip, di?er yandan bu i?e ayr?lmas? gereken kaynaklar? da topa, oyunca?a, gereksiz ve yanl?? alt ge?itlere, Recep Tayip Erdo?an m?, Turgut ?zal m? olaca??na karar verilemeyen s?sl? bulvarlar?n m?teahhitlerine, profesyonel futbol tak?mlar?na aktar?nca, ka??n?lmaz olarak yaz ortas?nda Ankara tam susuz.
  Yaln?zca Ankara de?il elbette, bir ?ok b?y?k kentimizde de bu g?nlerde su s?k?nt?s? g?ndemde. Ancak, su kaynaklar? a??s?ndan Ankara?dan daha k?s?tl? olanaklar? olan ve aslen daha zor durumda olmas? gereken ?stanbul ve ?zmir?de her nedense su kesintisi s?z konusu de?il, Ankara?da ise ka??n?lmaz, zorunlu. ?stelik bu zorunluluk aylardan bu yana da g?ndemde. Konuyu se?imden ?nceki aylarda da Kent Yaz?lar??na konu etmi? ve bu gidi?in sonunda Ankara ?ok daha zor durumda kalabilir diye uyarm??t?k. Konu ile ilgili pek ?ok kesimden de benzer uyar?lar gelmi?ti.
  Yap?lan uyar?larda, se?im nedeniyle su tasarrufunun geciktirilmesi, kentte su kesintilerinin Eyl?l ve Ekim aylar?na sarkmas?na, okullar?n a??ld??? d?nemde kentte susuzlu?un s?rmesine neden olacakt?r denilirken, bu durumun yol a?aca?? olas? di?er sorunlar say?lm??t?. Bug?n i?in s?z? edilen risklerin t?m? kap?ya dayanm??t?r. Belediye y?netimi ya?anacak sorunlar? g?rm?? olacak ki, okullar?n a??l???n?n 15 Ekim tarihine kayd?r?lmas?n? ?nermek zorunda kalm??t?r. Oysa ki, tasarrufu sa?layaca?? iddia edilen, bu gece ba?layacak su kesintileri se?im ?ncesinde Haziran ve Temmuz aylar?nda ger?ekle?tirilmi? olsayd?, okullar?n a??ld??? tarihlerde su kesintisi yap?lmas?na gerek kalmayabilirdi.
  Suyun azalmas?, kurakl???n yan? s?ra ba?ka riskleri de g?ndeme ta??maktad?r. Bug?n i?in Ankara?da ?e?melerden ge?mi? y?llarda akan suya oranla daha sa?l?ks?z bir su akmaktad?r. Suyun azalmas?n?n yan? s?ra iki g?nl?k kesintiler nedeniyle eklenecek yeni sorunlar da dikkate al?nd???nda Ankara?da sular kesinlikle i?ilemez duruma getirecektir. Bu durum susuzlu?un yan? s?ra, ba?ta okullar olmak ?zere kentte ?nemli sa?l?k sorunlar?n?n olu?mas?na neden olacakt?r.
  Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin ve konu ile ilgili di?er kurumlar?n, ASK? Genel M?d?rl??? ve DS? Genel M?d?rl????n?n son y?llarda g?revini gere?i gibi yapmam?? olmas?, kentin bug?n i?inde bulundu?u durumun ba?l?ca nedenidir. Her ne kadar y?neticilerin sorumsuzlu?u nedeniyle bu g?nler ya?an?yor olsa da, su kullan?m?nda tasarruf ?nlemlerinin al?nmas?, su t?ketiminin k?s?lmas? ise ka??n?lmazd?r. Yaln?zca Ankara?da de?il, t?m kentlerde su kullan?m?nda tasarrufa gidilmesi, ?ebeke kay?plar?n? en aza indirecek ?nlemlerin zaman ge?irmeksizin al?nmas? zorunludur.
  Su ile ilgili olarak ?lkemiz a??s?ndan kabul edilmesi gereken en ?nemli ger?ek, ya?anan susuzlu?un mevsimsel ya da bu y?la ?zg? ge?ici bir durum olmad???d?r. Gelecek y?llarda, Anadolu topraklar? a??s?ndan bol ya???l? y?llar ve dolu barajlar istisnad?r, ge?idir. Kurakl?k ve ??lle?menin kap?ya t?m heybetiyle dayanaca?? ?n?m?zdeki y?llarda, yer alt? ve yer?st? t?m sular?n de?erinin bilincinde olmak ve suyu korumaya ?al??mak ?lkenin as?l g?ndemlerinden biri olmal?d?r.
  Necati Uyar
  www.evrensel.net