Fotoğraf: Evrensel

27 bin i??i yar?m Cem Y?lmaz etmiyor

T?rk Telekom?da, 27 bin civar?nda i??i ad?na y?r?t?len toplus?zle?melerde, i?verenin komik ?cret art??? ?nerisi ve esnek ?al??ma h?k?mleri dayatmas? nedeniyle uzla?ma sa?lanamad?.


T?rk Telekom?da, 27 bin civar?nda i??i ad?na y?r?t?len toplus?zle?melerde, i?verenin komik ?cret art??? ?nerisi ve esnek ?al??ma h?k?mleri dayatmas? nedeniyle uzla?ma sa?lanamad?. Arabulucu a?amas?nda da anla?mazl???n s?rmesi durumunda greve do?ru gidilirken, T?rk Telekom patronlar?n?n i??ilere ?nerdi?i zam oran? ile reklam kar??l??? Cem Y?lmaz?a ?dedi?i 5 milyon dolar k?yasland???nda, ?27 bin i??i yar?m Cem Y?lmaz etmiyor? yorumu yap?l?yor.
Uzla?ma aray??lar?n? s?rd?receklerini belirten Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, bir yandan da i??ileri eyleme haz?rlad?klar?n?, grev a?amas?na gelindi?inde greve ??kmaktan ?ekinmeyeceklerini s?yledi. ?Onlar bizim can?m?z? yakarlarsa biz de onlar?n can?n? yakmaktan ?ekinmeyiz? diyen Akcan, T?rk Telekom reklamlar? i?in Cem Y?lmaz?a ?denen 5 milyon dolara i?aret ederek, ?Telekom?u Telekom yapan i??ilerden ise bu esirgeniyor? dedi. Akcan, ?T?rk Telekom?da Cem Y?lmazlar ?ok. ?stelik bu Cem Y?lmazlar yerli de?il, yabanc? men?eili? diyerek, kurumdan birilerine paralar?n nas?l ak?t?ld???n? ileride belgeleriyle a??klayacaklar?n? s?yledi.
Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu ise ?27 bin Telekom i??isi yar?m Cem Y?lmaz etmiyor? s?zleriyle, kurumu ayakta tutan i??ilere yakla??ma dikkat ?ekti. T?rk Telekom?un, ge?ti?imiz y?l hi?bir yat?r?m yap?lmadan 2 milyon 700 milyon k?r etti?ini hat?rlatan Dokuyucu, ?Biz i?te bu k?rdan hakk?m?z olan? istiyoruz. Bu k?r?n y?zde 4-5?ini versin yeter? dedi.
Patron: Ben belirleyici olmal?y?m
23 as?l 5 ge?ici maddede uzla?ma sa?lanamamas? nedeniyle arabulucu a?amas?na gelinirken, anla?ma sa?lanamayan ?cret d???ndaki t?m maddeler esnek h?k?mleri i?eriyor. ?S?zle?menin kapsam?? ba?l?kl? 4??nc? maddede anla?maya yana?mayan T?rk Telekom patronu, ?ebeke a??rl?kl?, k?r yapan b?l?mlerin kapsam?n? daraltmak, buralar? kapsam d???na ??karmak istiyor. Sendikac?lar ise bunun birka? y?l? hedefleyen bir politikan?n sonucu oldu?unu, ileride bir greve ??k?lmas? durumunda, buralarda sendikal ?rg?tlenme olmad??? i?in grevin etkisinin, zamanla da sendikan?n t?m?yle k?r?lmas? anlam?na geldi?ini s?yl?yorlar.
Anla?ma sa?lanamayan ba?ka bir madde de ??al??ma s?resi? ba?l?kl? 39?uncu madde. S?zle?mede ?haftal?k ?al??ma s?resinin 5 g?n 45 saat olarak? ifade edilmesine kar?? ??kan i?veren, cumartesi g?n?n? de ?al??ma s?resine katarak, ?haftal?k 45 saat? ifadesinin konulmas?n? dayat?yor. Sendikac?lar ise ?g?nl?k ifadesinin de eklenerek ?haftal?k 45 saat? ifadesinde ?srarl?.
Ta?eronla?t?rma dayat?l?yor
Yarg?tay??n i?tihatlar?na ra?men T?rk Telekom?da as?l i?in ta?erona yapt?r?labilmesinin de ?n?n? a?mak isteyen T?rk Telekom patronu, ?ihaleli i?lerde ?al??an i??iler? ba?l?kl? 112?inci maddede, as?l i?in de ta?erona verilebilmesini sa?lamak, b?ylece asgari ?cretle i??i ?al??t?rmak istiyor.
Mevcut T?S?te servislerden yararlanmak i??inin iste?ine ba?l? tutulup, servisten yararlanmayanlar kar??l???n? para olarak al?rken, i?veren i??ilerin iste?ine ba?l? olmaks?z?n servislerden yararlan?lmas?n? istiyor. Sendikac?lar ise mevcut kent yap?lar?nda bunun m?mk?n olmad???n?, servislerin kalkt??? merkezlerin i??ilerin oturdu?u semtlere uzak oldu?unu belirtiyorlar.
Anla?mazl?k maddelerinden biri de ?harc?rah? ba?l?kl? 54??nc? madde. Telekom patronu, bu konuda tek belirleyicinin ?y?netim kurulu olmas?n?? istiyor.
??lave tediye ve ikramiye? ba?l?kl? 56??nc? maddede ise i?veren, kazan?lm?? haklar? t?m?yle alarak 60 g?nl?k ikramiyeyi t?m?yle ortadan kald?rmay? dayat?yor. B?ylece geriye sadece 52 g?nl?k ilave tediye kalm?? olacak. Sendikan?n en ?ok ?zerinde durdu?u konulardan biri de ?cret adaletsizli?i. Kapsam d??? personele y?ksek ?cret ?denirken, ayn? i?i yapan, ayn? kadrodaki sendikal? i??ilerin daha d???k ?cret almas?n?n i? bar???n? da bozdu?unu belirten sendika, ?e?it i?e e?it ?cret? istiyor.
Sendikan?n talepleri aras?nda, s?zle?me d?neminde emekli olan, 2 bin 500-3 bin civar?ndaki i??inin de s?zle?me farklar?ndan yararlanmas? bulunuyor. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net