31 Temmuz 2007 00:00

Eylemse eylem grevse grev

Tekstil sekt?r?nde devam eden grup toplus?zle?me g?r??meleri patronlar?n dayatmalar? nedeniyle t?kand?. Arabulucu a?amas?nda olan toplus?zle?melerde bir anla?ma sa?lanamazsa grev karar? al?narak fabrikalara as?lacak.

Paylaş

Tekstil sekt?r?nde devam eden grup toplus?zle?me g?r??meleri patronlar?n dayatmalar? nedeniyle t?kand?. Arabulucu a?amas?nda olan toplus?zle?melerde bir anla?ma sa?lanamazsa grev karar? al?narak fabrikalara as?lacak. Yeni i?e girenlere ikramiye verilmemesini dayatan tekstil patronlar?na tepki g?steren i??iler, b?yle bir anla?may? kabul etmenin sendikan?n bitmesi anlam?na gelece?ine dikkat ?ektiler.
Son imzalanan s?zle?mede yeni giren i??ilere 2.5 ikramiye ?denmesinin kabul edilmesinin bir?ok fabrikada i??i ??karmalara neden oldu?unu dile getiren i??iler, sendikalar?n?n bu teklifleri kesinlikle kabul etmemesini, bunun i?in her t?rl? eyleme ve greve haz?r olduklar?n? ifade ettiler. 25 bin i??i ad?na s?rd?r?len grup toplus?zle?me g?r??melerinde, patronlar yeni i??ilere ikramiye vermek istemedi?inden ve esnek ?al??ma dayatt???ndan anla?ma sa?lanamam??t?.
???iler haz?r
TEKS?F?in ?rg?tl? oldu?u Ak?n Tekstil ??yeri Ba?temsilcisi ?lhan Kahraman, patronlar?n tekliflerinin kabul edilmesinin m?mk?n olmad???n? kaydetti. Fabrikada ortalama ?cretlerin sosyal haklarla birlikte 650-700 YTL aras?nda oldu?unu dile getiren Kahraman, zaten y?llard?r bir?ok konuda fedakarl?k yapt?klar?n? ifade etti.
Son imzalanan s?zle?mede yeni i?e giren i??ilere 2.5 ikramiye ?denmesinin kabul edilmesinin ard?ndan fabrikalar?ndaki eski i??ilerin y?zde 40??n?n de?i?ti?ine dikkat ?eken Kahraman, bunun di?er fabrikalarda ?ok daha fazla oldu?unu dile getirdi. Kahraman, s?f?r ikramiyenin kabul edilmesinin ?ok daha k?t? sonu?lar do?uraca?? uyar?s?nda bulundu.
S?reci i??ilerle birlikte takip ettiklerini dile getiren Kahraman, kararlar?n da i??ilerle birlikte al?nd???n? belirtti. Son s?zle?mede kriz nedeni ile i??ilerin bir?ok konuda fedakarl?k yapt???n? belirten Kahraman, ?imdi herkesin ekonominin iyiye gitti?inden bahsetti?ini, i??ilerin bunu g?remedi?ini s?yledi. Fabrikalar?n?n y?zde 80 ihracat yapt???n? belirten Kahraman, kendi fabrikalar?nda s?rekli i? oldu?unu ve iyi firmalarla ?al??t?klar?n? kaydetti. Sendikadan gelecek her t?rl? eylem karar?n? hayata ge?irmeye haz?r olduklar?n? belirten Kahraman, ?Eylemse eylem, grevse grev, her ?eye haz?r?z? diye konu?tu.
Sendikadan gelecek haberleri bekliyorlar
Vakko Ba?temsilcisi Zinnet Deliba? da fabrika olarak her t?rl? eyleme haz?r olduklar?n? ifade etti. T?m i??ilerle g?r??t?klerini ve her t?rl? s?rece haz?r olduklar?n? belirten Deliba?, kendilerine g?vendiklerini belirtti. K?kl? bir firma olduklar?n? ve bir?ok fabrikaya g?re daha iyi ko?ullarda ?al??t?klar?n? dile getiren Deliba?, ancak arkada?lar?n?n patronlar?n dayatmalar?n? kabul etmedi?ini dile getirdi. Sekt?rdeki ?rg?ts?zl???n ??z?lmesi gerekti?ini belirten Deliba?, ?ubelerinin bir?ok fabrikada ?rg?tlenme ?al??mas? yapt???n? belirterek tekstil i??ilerine sendikal? olma ?a?r?s? yapt?.
Sendikay? bitirmek demek
TEKS?F Yedikule ?ube Ba?kan? Sebahattin ?etin ise s?f?r ikramiyeyi kabul etmenin sendikan?n sonu anlam?na gelece?ini ifade etti. ?rg?tl? olduklar? t?m fabrikalar? dola?t?klar?n?, t?m temsilcileri ve i??ileri bilgilendirdiklerini belirten ?etin, ?Arkada?lar?m?za her ?eye haz?rl?kl? olun dedik? diye konu?tu.
S?zle?menin masa ba??nda bitmesinden yana olduklar?n? belirten ?etin, dayatmalar s?rd??? takdirde kavgadan ka?mayacaklar?n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
ÖNCEKİ HABER

Harb-???ten T?H?S?e siyah ?elenk

SONRAKİ HABER

Yemen Dışişleri Bakanı’ndan BM’ye ‘Hudeyde’ çağrısı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa