Yavru mamut k?resel ?s?nmaya ???k tutacak

Sibirya?n?n kuzeyindeki ?ss?z bir b?lgede bulunan 10 bin ya??ndaki yavru mamut kal?nt?lar?n?n, k?resel ?s?nma ara?t?rmalar?nda da yararl? olabilece?i bildirildi.


Sibirya?n?n kuzeyindeki ?ss?z bir b?lgede bulunan 10 bin ya??ndaki yavru mamut kal?nt?lar?n?n, k?resel ?s?nma ara?t?rmalar?nda da yararl? olabilece?i bildirildi. Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstit?s? Y?netici Yard?mc?s? Alexei Tikhonov, 1.2 metre boyundaki gri-kahverengi renkli mamutun, may?s ay?nda Yamal-Nenets b?lgesinde ke?fedildi?ini s?yledi.
4.8 milyon y?ldan 4 bin y?l ?ncesine...
Hortumu ve g?zlerinin g?n?m?ze kadar korundu?u belirtilen bebek mamutun k?rk?n?n baz? b?lgelerinin de bozulmadan kald??? kaydedildi. Tikhonov, mamutlar?n, iklimin de?i?ti?i ?ok b?y?k bir devri temsil eden canl?lar olduklar?n?, k?resel ?s?nmayla ilgili ara?t?rmalarda, bu mamuttan elde edilen bilgilerin mutlaka kullan?laca??n? s?yledi. Bilim insanlar?, mamutlar?n 4.8 milyon y?l ?ncesinden yakla??k 4 bin y?l ?ncesine kadar d?nyada var olan canl?lar olduklar?n? d???n?yor.
Mamutlar?n neslinin t?kenmesine, iklim de?i?ikli?i ve insanlar?n avlanmalar?n?n neden oldu?u san?l?yor. Sibirya?da bulunan bebek mamutun kal?nt?lar?n?n, daha ayr?nt?l? ara?t?rmalar i?in Japonya?daki bir enstit?ye g?nderilece?i kaydedildi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net