E-postam olmadan asla!

?ngiltere?de yap?lan bir ara?t?rma, ?ngilizlerin yar?s?n?n adeta elektronik posta ba??ml?s? oldu?unu g?sterdi. ICM kurulu?unun ara?t?rmas?na kat?lan 25-34 ya? grubundakilerin y?zde 50?si ?E-postalar?ma ula?ma imkan?m olmadan


?ngiltere?de yap?lan bir ara?t?rma, ?ngilizlerin yar?s?n?n adeta elektronik posta ba??ml?s? oldu?unu g?sterdi. ICM kurulu?unun ara?t?rmas?na kat?lan 25-34 ya? grubundakilerin y?zde 50?si ?E-postalar?ma ula?ma imkan?m olmadan ya?ayamam? dedi. Bu ya? grubunun i? ve ?zel hayatlar?nda elektronik posta sistemine en ?ok g?venen kesim oldu?u belirlendi. Ara?t?rma, 35-44 ya? grubundakilerin ise y?zde 44??n?n elektronik posta sisteminden i? ve ?zel ya?amlar?nda yararland?klar?n? ortaya koydu. Bu gruptaki kad?nlar?n y?zde 41?i, erkeklerin ise y?zde 38?i e-postas?z ya?ayamayacaklar?n? s?ylediler. Gelecek dalgan?n mobil e-postalar olaca?? tahmin ediliyor.
www.evrensel.net