31 Temmuz 2007 00:00

GER?E??N G?Z?YLE

Genel se?imler bir s?rprize yer b?rakmadan sonu?land?. T?rkiye B?y?k Millet Meclisi a??ld???nda yeni d?nem parlamentonun rengi ku?kusuz ba??ms?zlar olacak. D?zenin topluma dayatt??? se?im sistemine ve baraja ra?men ...

Paylaş

Genel se?imler bir s?rprize yer b?rakmadan sonu?land?. T?rkiye B?y?k Millet Meclisi a??ld???nda yeni d?nem parlamentonun rengi ku?kusuz ba??ms?zlar olacak. D?zenin topluma dayatt??? se?im sistemine ve baraja ra?men b?lge halklar?n?n ve sol siyasetin sesini duyuracaklar?na inand???m ba??ms?zlar... T?rkiye ???i Partisinden bu yana ilk kez bir sosyalist milletvekili kimli?iyle mecliste yer alacak Ufuk Uras??n ?nemli, bir o kadar da sorumlu bir g?rev ?stlenece?i a??k. Sol siyasetteki tutarl?l???n?, donan?m?n?, insan ili?kilerindeki i?tenli?ini dikkate ald???m?zda Ufuk Uras??n bu a??r y?k?n alt?ndan rahatl?kla kalkaca??na inan?yorum. G?n?m?z ko?ullar?nda ba??ms?zlar? ?lke ad?na da az?msanmayacak bir kazan?m diye d???n?yorum.
Medyan?n tutumuna gelince: Gazete ve televizyonlar?n se?im ?ncesi ile se?im g?n? yay?nlar? i?in ?ok da ?zel bir de?erlendirme yapmak gerekmiyor. B?y?k sermaye gruplar? yay?nlar?nda iktidar partisi ile ?S?z?m Ona Ana Muhalefet? partisi aras?nda bir denge tutturma ?abas? i?inde g?r?nd?ler. Televizyon yay?nlar?nda st?dyoya ne kadar ?ok siyaset?i ve akademisyen getirirsek o denli ba?ar?l? oluruz ilkesinden yola ??kt?lar ve kimin ne s?yledi?i pek de anla??lamayan, kat?lanlara ?ok k?s?tl? konu?ma s?resi d??en laf kalabal??? i?inde g?t?rd?ler se?im gecesini. Sonu?lar?n erken saatlerde ve do?ru bi?imde sunulmas?n?n ard?nda Y?ksek Se?im Kurulu kadar, Cihan, ?hlas gibi ?lkenin hemen her ilinde a? kurmu? ajanslar?n ba?ar?s? yat?yordu. Onca olana?a sahip devlet g?c?n? arkas?na alm?? Anadolu Ajans? ve TRT bu se?imde de yaya kald? kan?mca... Gazetelerde ve baz? televizyonlarda gazetecili?in olmazsa olmaz ilkelerinden nesnelli?i g?z ard? ederek konu?an, k??e yazan, haber olu?turan kimi meslekta?lar?m?z ise yaln?z kendilerini de?il kendilerine inanan okurlar?n? da yan?ltt?lar. Daha da ac?s? meslekta?lar?m?zdan bir b?l?m?n?n, son kullan?m tarihleri ge?mi? siyaset?ilerle a??z birli?i etmi??esine se?im sonras? halk? su?lamalar?yd?. Halka inanmad?klar?, anlamay? beceremedikleri, halkla b?t?nle?meyi bilemedikleri i?in bu sonucun ortaya ??kt???n?n h?l? ay?rd?nda de?iller; ne yaz?k!
Y?llard?r sa? iktidarlarla y?netilen, solun soluk almas?na izin verilmeyen bu topraklarda, sosyal demokrat ad?n?n bile ?zerinde i?reti durdu?u partilere ?Sol? demeyi adet haline getirmi? bas?n?m?z?n ?nl?leri de f?rsat? ka??rm?yor elbette. Bunlardan biri yaz?s?nda Ufuk Uras?a sol siyaset?i denilemeyece?ini -DTP?nin deste?ini de milliyet?i K?rtler olarak nitelemi?- as?l sol siyaseti temsil eden bir Bask?n Oran?? meclise sokamaman?n solun ba?ar?s?zl??? oldu?unu s?yl?yor. Ufuk Uras?a Kad?k?y?de oy veren CHP?li, ?erkez, Ermeni k?kenli yurtta?lara bir kulp bulmak zor gelmi? anla??lan yazara. Demek ki holding gazetecilerine Ni?anta???ndan, Kemer Country?den, Ba?dat Caddesi?nden T?rkiye?nin manzara-i umumiyesi b?yle g?z?k?yor. Asl?nda anlamad???m ve de ?z?ld???m, T?rk politikas?n?, ekonomisini y?netmek, y?n vermek i?in yarat?lm?? o dolu beyinlerini, neden solun sorunlar? ve solculuk ?st?ne yoruyorlar? Yaz?k de?il mi? Hem buyurduklar? ?zere sol siyasetten, sosyalistlerden, solculardan bir g?zel kurtulmu? ?lkemiz ve de kendileri!. Daha ne istiyorlar? Yoksa bo?lu?u doldurmaya m? hevesliler? Ne g?l?yorsunuz dostlar? Bir zamanlar Ankara Valisi Nevzat Tando?an ?Bu memlekete kom?nizim gerekiyorsa onu da biz getiririz, size ne oluyor? diye azarlam??t? solcu gen?leri. ?imdi de bu memlekete sosyalizm, sol siyaset gerekiyorsa onu da bu holding bas?n? getirir hi? ku?kunuz olmas?n. K?r var m? k?r, hele bir s?yleyin!.
Turgay Olcayto
ÖNCEKİ HABER

Sinema darbe ile hesapla?mal?

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa