31 Temmuz 2007 00:00

Arguvan t?rk?ye doydu

D?nyan?n tek t?rk? festivali olan Arguvan T?rk? Festivali, 28-29 Temmuz tarihlerinde yap?ld?. T?rkiye ve d?nyadan iki g?n i?inde yakla??k 30 bin t?rk?severin izledi?i festivale yerel, ulusal pek ?ok sanat?? kat?ld?.

Paylaş

D?nyan?n tek t?rk? festivali olan Arguvan T?rk? Festivali, 28-29 Temmuz tarihlerinde yap?ld?. T?rkiye ve d?nyadan iki g?n i?inde yakla??k 30 bin t?rk?severin izledi?i festivale yerel, ulusal pek ?ok sanat?? kat?ld?.
Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar???n?n s?ylenmesinden sonra ilk olarak Arguvan Belediye Ba?kan? Mehmet K?z?lay s?z ald?. Arguvanl? gen? ?air Eda K?z?l, ?Ben bir Arguvanl?y?m / Cemlerle, semahlarla a??l?r kollar?m / Atam?n izinde ilerler hep ad?mlar?m, / Nefrete kapan?r, bar??a a??l?r kollar?m, / Yaln?z sevgiyi, huzuru ?a??r?r dualar?m? dizelerinin de yer ald??? ?Ben Bir Arguvanl?y?m? adl? ?iiriyle ba?lad? s?zlerine? Bu y?l be?incisini d?zenledikleri t?rk? festivalinin amac?n?n, y?renin ekonomik seviyesini y?kseltmek, y?re insanlar?n?n dayan??mas?n?, yard?mla?mas?n? ve Arguvanl?lar?n, ya?amlar?n?n ifadesi olan t?rk?lerine sahip ??kmas?n? sa?lamak oldu?unu belirterek s?zlerine ??yle devam etti: ?Herkesin d???ncesine sayg? duyan, ho?g?r? g?steren, ayn? sayg? ve ho?g?r?y? onlardan bekleyen, ahlara de?il mutlulu?a yolda? olmay? isteyen, sanat?yla sanat??s?yla ya?ayan bir il?edir Arguvan.?
Daha sonra s?z alan Arguvan ve K?yleri E?itim K?lt?r Vakf? Ba?kan? Merdan Ercan ise t?rk? festivalinin Arguvanl?lar?n en b?y?k sosyal ve k?lt?rel etkinli?i oldu?unu belirterek ?T?rk? festivali, Arguvan??n ?a?da?, demokrat, yurtsever, laik, devrimci d???nce ve duru?unun s?reklili?ini sa?lamada ?ok ?nemli bir ara?t?r? dedi.
Malatya Valisi Halil ?brahim Da??z ise Arguvan??n T?rk folklorunda ve k?lt?r?nde ?zel bir yeri oldu?unu hat?rlatarak ?Arguvan ve ?t?rk?? birbirine ?ok yak???yor? ifadesini kulland?.
Medya ve halk k?lt?r?
Festival kapsam?nda T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n deste?iyle, Medyan?n Halk K?lt?r?ne Etkileri konulu bir de panel d?zenlendi. Arife Kalender?in y?netti?i panele konu?mac? olarak Turhan G?nay, Hami ?a?da? ve Mustafa K?z kat?ld?lar. ?ay?rl? (Arakil) k?y?nde dut a?a?lar?yla dolu bir bah?ede d?zenlenen paneli yakla??k 300 ki?i izledi. Panel sonras? davul ve zurnalar?yla k?lt?r?m?ze katk? sunan Hac? Eng?zel ve Bekta? Kamber?e birer plaket verildi.
Okul i?in foto?raf sergisi
Grafiker, yazar ve foto?raf sanat??s? ?sa ?elik de Atma y?resine yap?lmas? d???n?len bir ilk??retim okuluna katk? sa?lamak amac?yla karma bir sergi a?t?. Sergide a??rl?kl? olarak Atma ve Arguvan y?resinden ?ekti?i do?a ve insan foto?raflar?n? sergiledi. ?sa ?elik, Atma y?resinde yap?lmas? d???n?len ilk??retim okulu ve foto?raf sergisiyle ilgili olarak ??nsana yap?lan yat?r?m en ?nemli yat?r?md?r. Yat?r?m? ?ocu?a yaparsak gelece?imiz ayd?nlan?r. Bir ?ocu?un kurtulmas? T?rkiye?nin de karanl?ktan kurtulmas? anlam?na gelir. Mersinliyim, ?stanbul?da ya??yorum ama bu durumdan sorumluluk duydu?um i?in okul projesine destek veriyorum? dedi. Arguvan?a ?zg? s?zc?klerin derlenmesinin, k?lt?r?m?z?n gelece?i a??s?ndan da ?ok ?nemli oldu?unun alt?n? ?zellikle ?izdi. Sergide ya?anan bir olay, Atmal?lar?n e?itime bak??lar?n?n da bir g?stergesiydi. ?sa ?elik?in foto?raf?n? ?ekti?i bir Atmal? ?oban, resmini 100 YTL kar??l???nda sat?n alarak y?resinde yap?lmas? d???n?len ilk??retim okulunun yap?m?na destek oluyordu, g?c? yetti?ince?
Bu y?l be?inci kez d?zenlenen festival sonras? festival komitesinin b?t?n ?yelerinde, i?lerini yapm?? olman?n rahatl??? ve mutlulu?u vard?. Kapan?? konu?mas?n? yine Arguvan Belediye Ba?kan? Mehmet K?z?lay yapt?. K?z?lay uzun s?re alk??lanan konu?mas?nda, ?Arguvan?da her y?l oldu?u gibi bundan sonra da sevgi, bar??, dostluk, g?vercinlerimizi d?nyaya u?uraca??z? dedi.
Kadir ?ncesu
ÖNCEKİ HABER

?sve?li y?netmen Ingmar Bergman ?ld?

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa