Feldkamp memnun

Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, ?stanbulspor ile gols?z berabere kald?klar? haz?rl?k kar??la?mas?nda tak?m?n?n sergiledi?i oyundan memnun kald???n? s?yledi.


Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, ?stanbulspor ile gols?z berabere kald?klar? haz?rl?k kar??la?mas?nda tak?m?n?n sergiledi?i oyundan memnun kald???n? s?yledi. Feldkamp, bask? alt?nda oynamalar?na kar??n sahada futbol ad?na g?zel ?eyler yapt?klar?n? kaydetti.
Transfer konusuyla ilgili olarak da g?r??lerini a??klayan ve ??al???yoruz? demekle yetinen Alman teknik adam, yeni transferlerin performanslar?yla ilgili olarak da, ?Lincoln, Bar??, Serkan ve Linderoth gibi t?m yeni transferlerimiz iyi oynad?lar. Eski oyuncular?m?z da performanslar?n? biraz y?kseltirlerse tak?m olarak ?ok daha iyi duruma geliriz? diye konu?tu.
Gol sorunu yok
Feldkamp, savunmalar?n?n iyi oldu?unu da belirterek, ?90 dakika i?inde rakibe y?zde y?z goll?k pozisyon vermedik. Birka? tane goll?k pozisyonlar bulduk ama atamad?k. Bu, bizim ma? kazanmam?z i?in yeterli de?ildi? dedi. Alman teknik adam, ?Serkan gibi gen? bir oyuncumuz ?yle pozisyonlar buluyorsa bu bir problem de?ildir. ?nemli olan gol pozisyonuna girmek. Lincoln a??s?ndan bakmayal?m. 21 ya??ndaki gen? Serkan??n b?t?n seyircinin ?n?nde kendini g?sterdi?ini d???n?yorum? diye konu?tu.
Deneyimli ?al??t?r?c?, kadronun ?i?kin oldu?unu vurgulayarak, ?Ligler ba?layana dek kadro ?i?kin oldu?u i?in birka? oyuncu gidecektir? dedi.
Sakatlar idmanda
Galatasaray yeni sezon haz?rl?klar?n? d?n sabah yapt??? antrenmanla s?rd?rd?.
Florya Metin Oktay Tesisleri?nde teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp y?netiminde ger?ekle?tirilen antrenmanda ?nceki ak?am ?stanbulspor ile yap?lan haz?rl?k kar??la?mas?n?n tamam?nda g?rev alan futbolcular ile sakatl?klar? bulunan Carrusca, Ayd?n ve ?a?r?, tesislerin alt b?l?m?ndeki sahada ko?u yaparken, di?er oyuncular pas ve ?ut ?al??mas?n?n ard?ndan yar?m sahada ?ift kale ma? yapt?.
Ma?ta, Feldkamp, hata yapan ve istediklerini yerine getiremeyen oyuncular?na s?k s?k uyar?larda bulundu.
Sakatl?klar? bulundu?u i?in uzun s?redir tak?mdan ayr? ?al??an Hakan, U?ur ile ge?ti?imiz hafta sol topu?undaki rahats?zl?k nedeniyle MR?? ?ekilen Sabri tak?mla birlikte ?al??maya ba?lay?p ?ift kale ma?ta yer al?rken, bir pozisyonda Bouzid ile ?arp??an Hakan??n hafif bir sakatl?k ge?irmesi teknik heyet ve sa?l?k ekibini heyecanland?rd?. K?sa bir s?re yerde kalan tecr?beli futbolcu tedavisinin ard?ndan kar??la?maya devam etti.
Sakatl??? bulunan Mehmet Topal??n ise tedavisine devam edildi.
Ali Sami Yen an?ld?
Galatasaray Kul?b??n?n kurucusu ve ilk ba?kan? Ali Sami Yen, ?l?m?n?n 56. y?l d?n?m?nde mezar? ba??nda an?ld?. Ferik?y Mezarl????ndaki geleneksel anma t?renine, sar?-k?rm?z?l? kul?b?n ba?kan yard?mc?s? Adnan Polat ve genel sekreter Sel?uk ?ren de kat?ld?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net