K?resel ?s?nma Atlantik?teki kas?rga say?s?n? iki kat art?rd?

K?resel ?s?nman?n Atlantik Okyanusu?ndaki kas?rgalar?n say?s?n?n iki kat artmas?na neden oldu?u ortaya ??kt?. ABD?deki Ulusal Atmosferik Ara?t?rmalar Merkezi?nden Greg Holland ve Teknoloji Enstit?s??nden Peter Webster,...


K?resel ?s?nman?n Atlantik Okyanusu?ndaki kas?rgalar?n say?s?n?n iki kat artmas?na neden oldu?u ortaya ??kt?. ABD?deki Ulusal Atmosferik Ara?t?rmalar Merkezi?nden Greg Holland ve Teknoloji Enstit?s??nden Peter Webster, Atlantik?te bir y?lda meydana gelen ortalama tropikal f?rt?na ve kas?rga say?s?nda ?nemli art?? g?r?ld??? 1900 y?l?ndan ba?layarak 3 d?nemi inceledi. Ara?t?rma, 1900-1930 d?neminde 6 kas?rgan?n meydana geldi?ini; 1930-1940 d?neminde y?ll?k ortalama kas?rga say?s?n?n 10?a, 1995-2005?teki d?nemde ise bu say?n?n 15?e ??kt???n? g?sterdi.
Ara?t?rmac?lar ayr?ca, f?rt?na say?s? ve okyanus y?zeyindeki sular?n s?cakl???ndaki art?? aras?nda ?nemli bir ba?lant? oldu?unu ifade etti.
Ara?t?rmaya g?re son 100 y?lda deniz suyu s?cakl??? yakla??k 0.7 derece artt?. ABD?de yap?lan ve ge?en y?l a??klanan ara?t?rmalar, kas?rgalar?n yo?unlu?u ile karbondioksit (CO2) gibi sera etkisine yol a?an gazlar?n toplanmas?na ba?l? olarak atmosferin ?s?nmas? aras?nda yak?n bir ba?lant? bulundu?unu ortaya koymu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net