YA? yar?n toplan?yor

Y?ksek Askeri ??ra (YA?), T?rk Silahl? Kuvvetleri?nde (TSK) terfi s?ras?nda bulunan albay, general ve amirallerin bir ?st r?tbeye y?kseltilmesi, general ve amirallerin g?rev s?relerinin uzat?lmas? ve emeklilik i?lemleri ile ...


Y?ksek Askeri ??ra (YA?), T?rk Silahl? Kuvvetleri?nde (TSK) terfi s?ras?nda bulunan albay, general ve amirallerin bir ?st r?tbeye y?kseltilmesi, general ve amirallerin g?rev s?relerinin uzat?lmas? ve emeklilik i?lemleri ile g?ndemdeki di?er konular? de?erlendirmek ?zere Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ba?kanl???nda yar?n toplanacak.
YA???n a?ustos ay? ola?an toplant?s?, 1-4 A?ustos tarihleri aras?nda Genelkurmay Ba?kanl??? Karargah??ndaki ?akmak Salonu?nda yap?lacak. Toplant?ya kat?lacak olan, Ba?bakan Erdo?an??n yan? s?ra Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t ve Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l??n de aralar?nda bulundu?u ??ra ?yeleri, 1 A?ustos ?ar?amba g?n? ??le saatlerinde Ba?bakan Erdo?an??n ba?kanl???nda An?tkabir?i de ziyaret edecek.
YA? toplant?s?nda, terfi s?ras?nda bulunan albay, general ve amirallerin bir ?st r?tbeye y?kseltilmesi, general ve amirallerin g?rev s?relerinin uzat?lmas? ve emeklilik i?lemleri ele al?nacak. Disiplinsizlik ve ahlaki durumlar? nedeniyle T?rk Silahl? Kuvvetleri?nden ayr?lacak personelin durumlar? da toplant?da de?erlendirilecek. ??rada, T?rk Silahl? Kuvvetleri?ni ilgilendiren di?er konular da g?r???lecek.
YA? ola?an toplant?s?, 4 A?ustos Cumartesi g?n? sona erecek. ??rada al?nan kararlar, Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in onay?na sunulduktan sonra kamuoyuna a??klanacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net