Baydemir ve Demirba??a dava

?ok Dilli Belediyecilik" ad? projesi haz?rlayan Sur Belediyesi eski Ba?kan? Abdullah Demirba? ve belediye meclisi ile bu karara onay veren Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir hakk?nda 3.5 y?l hapis cezas?...


?ok Dilli Belediyecilik" ad? projesi haz?rlayan Sur Belediyesi eski Ba?kan? Abdullah Demirba? ve belediye meclisi ile bu karara onay veren Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir hakk?nda 3.5 y?l hapis cezas? istemiyle dava a??ld?.
Diyarbak?r Cumhuriyet Savc?l????n?n haz?rlad??? iddianamede, Sur Belediyesi Ba?kan? Abdullah Demirba?, belediye meclis ?yeleri ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir'in, "?ok dilli belediyecilik" ad? alt?nda, belediye faaliyetlerinde etnik dillerde hizmetler yapma karar? ald???, buna gerek?e olarak da beldede ya?ayan K?rt, S?ryani, Arap ve Ermeni vatanda?lar?n kendi dilleriyle konu?tu?unun g?sterildi?i belirtildi.
Dava 7 Kas?m?da
?ddianamede, bu durumun ba?ta Anayasa olmak ?zere 1353 say?l? yasaya ayk?r? oldu?u, Anayasa ve Yarg?tay'?n bu konuda karar? bulundu?u; Baydemir, Demirba? ve belediye meclis ?yelerinin savunmalar?nda Radyo TV Kanunu'nda yap?lan de?i?ikliklerle yay?nc?l???n?n ?n?n?n a??lmas?n? gerek?e g?sterdikleri, vatanda?lar?n istedikleri ve bildikleri dillerle g?nl?k ya?amlar?n? devam etmelerinin ?n?nde her hangi bir engelin bulunmad??? belirtilerek, ?Sur Belediye Meclisi'nin vermi? oldu?u hukuka ayk?r? bu karar ile karar? onaylayan B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, Abdullah Demirba? ve meclis ?yelerinin TCK 251/1 ve 222 maddeleri uyar?nca yarg?lanmas?n? talep ediyoruz" denildi.
Baydemir ve Demirba? ile belediye meclisi ?yeleri, "g?revi k?t?ye kullanmak" su?unu i?ledikleri gerek?esiyle 7 Kas?m'da hakim kar??s?na ??kacak.
K?rt?e temizli?e soru?turma
?te yandan Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir ile Ba?lar Belediye Ba?kan? Yurdusev ?zs?kmenler hakk?nda, "K?rt?e ve Zazaca temizlik kampanyas? bro??r?" bast?rd?klar? gerek?esiyle de soru?turma a??l?yor. ??i?leri Bakanl???'n?n konuyla ilgili soru?turma iznine yap?lan itiraz?, Dan??tay reddetti. Dosya, soru?turmaya ba?lanmas? i?in Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???'na g?nderildi. Dairenin karar?nda, 1353 say?l? Kanuna ayk?r? olarak, T?rk?e d???nda Zazaca ve K?rt?e i?erik ta??yan bro??r bast?r?larak, halka da??t?ld???, bedelin de belediye b?t?esinden kar??land??? belirtildi.
?Belediyenin amblemi var?
Kararda, bro??rlerin ?zerinde B?y?k?ehir Belediyesi ve Ba?lar Belediyesi isim ve amblemlerinin konulmas?n?n ve bu bro??rlerin temizlik kampanyas? s?ras?nda da??t?lmas?n?n, Baydemir ve ?zs?kmenler taraf?ndan sa?land???na i?aret edildi.
Abdullah Demirba? bas?n toplant?s? yapt?
Dan??tay 8. Dairesi'nin karar? ?zerine g?revden al?nan Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba? ise d?n bas?n toplant?s? d?zenledi. B?y?k?ehir Konukevi'ndeki toplant?da Demirba?, g?revden al?nma karar?na yapt?klar? itiraz?n, Dan??tay Daireler Genel Kurulu taraf?ndan ?kararda maddi hata oldu?u? gerek?esiyle kabul edildi?ini hat?rlatarak, Dan??tay Daireler Genel Kurulu'nun ilk defa b?yle bir karar ald???na vurgu yapt?. Ancak Demirba?, karar?n esastan bozulmas? yerine ?sulh hatas?? gibi g?sterilip Dan??tay 8. Daire'ye iade edilmesinin s?reci uzataca??na dikkat ?ekti.
Demirba?, "S?re? yeniden ba?layacak ve adli tatil de araya girece?i i?in en az ?? ay gibi bir s?rede Dan??tay 8. Daire'de kalacak" dedi. Demirba?, daha sonra ??kacak olan karara da itiraz edeceklerini, bunun da en az 2-3 ay s?rece?ini, belediye se?imlerine bir y?ldan az bir s?re kalaca?? i?in bu se?imin ise yap?lmama riskinin oldu?unu belirtti. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net