31 Temmuz 2007 00:00

?Tuncel?in yarg?lanmas? hukuka ayk?r?d?r?

DTP milletvekili Sebahat Tuncel?in avukat? Baran Do?an, Tuncel?in yarg?lanmas?n?n ?hukuka ayk?r? oldu?u? gerek?esiyle durdurulmas? talebiyle mahkemeye ba?vurdu

Paylaş

?stanbul?dan ba??ms?z milletvekili se?ildikten sonra cezaevinden tahliye edilen Sebahat Tuncel?in avukat?, Tuncel hakk?ndaki yarg?laman?n durdurulmas?n? istedi. Avukat Baran Do?an, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?ne verdi?i dilek?ede, ??H?k?m verilinceye kadar su?suz kabul edilen Sebahat Tuncel?i Anayasa?n?n 14. maddesinin ikinci bendinde yer alan ?devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl???n? bozmay? ama?layan faaliyet? ile do?rudan su?laman?n ve dokunulmazl?k kazanmad???n? iddia etmenin hukuki bir ?eli?ki oldu?unu?? ifade etti.
Do?an dilek?esinde, ??bunun hukuk d??? siyasi bir yarg?s?z infaz oldu?unu?? belirtti. Anayasa?n?n 14. maddesinin T?rk Ceza Kanunu?ndaki kar??l???n?n 302. madde oldu?unu, m?vekkilinin ise ???rg?t ?yeli?i?? su?unu d?zenleyen 314. maddeden yarg?land???n??? anlatan Avukat Do?an, ??Tuncel hakk?ndaki hem anayasal ve yasal zorunluluk, hem de adil yarg?lanma ihtimalinin kalmamas? nedeniyle yarg?laman?n durdurulmas? ve hi?bir yasal i?lem yap?lmamas?n??? istedi?ini ifade etti.
Do?an ayr?ca, Tuncel?in tahliye gerek?esini de?i?tiren ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi karar?na ili?kin ?stanbul 11. A??r Ceza Mahkemesi?ne de itirazda bulundu. Do?an itiraz dilek?esinde, ??savc?l???n mahkeme karar?n?n gerek?esine itiraz etme yetkisi olmad???na, bunun savc?l?k taraf?ndan mahkemenin nesnel vicdan?n?n sorgulanmas? ve mahkemenin vicdan?n?n yerine savc?l???n ?znel g?r???n?n konulmas?n? talep etmesi anlam?na geldi?ine?? dikkat ?ekti. Savc?l???n bu talebinin ayn? zamanda Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin 6. maddesinde d?zenlenen adil yarg?lanma hakk?n? ihlal eden bir insan haklar? ihlali oldu?unu dile getiren Do?an, dilek?esinde ??gerek?enin maddi hata nedeniyle de?i?tirilmesinin ayr?ca Ceza Muhakemesi Kanunu?na kar?? hukuki bir hile oldu?unu?? vurgulad?. Do?an, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?nin bu karar?n?n, ??hukuka ayk?r? oldu?u ve adil yarg?lanma hakk?n? ihlal etti?i?? gerek?esiyle t?m sonu?lar?yla birlikte ortadan kald?r?lmas?n? istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?talyan heyet Cizrelileri dinledi

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa