Fotoğraf: Evrensel

?talyan heyet Cizrelileri dinledi

Antonio Oliviesi ba?kanl???nda olu?turulan 12 ki?ilik ?talyan heyeti, b?lgenin ekonomik, siyasal, sosyal sorunlar? hakk?nda ara?t?rma yapmak ?zere ??rnak??n Cizre ?l?esi?ne geldi.


Antonio Oliviesi ba?kanl???nda olu?turulan 12 ki?ilik ?talyan heyeti, b?lgenin ekonomik, siyasal, sosyal sorunlar? hakk?nda ara?t?rma yapmak ?zere ??rnak??n Cizre ?l?esi?ne geldi.
Do?an?a ziyaret
?lk olarak Mem u Zin K?lt?r Merkezi?ni ziyaret eden ?talyan heyeti, il?e merkezinde yap?lan canl? m?zi?i dinleyerek, hareketli ?ark?lara halayla e?lik etti. Daha sonra vatanda?larla sohbet eden heyet, vatanda?lar?n ya?ad??? ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar? hakk?nda bilgi ald?. Heyet, b?lgeyi yak?ndan takip ettiklerini belirterek, sa?l?k ve e?itim alan?nda baz? projeleri oldu?unu, okul ?ncesi e?itim i?in b?lgede okul a?acaklar?n? s?yledi. Heyet daha sonra Cizre Belediyesi?ni ziyaret etti. Ge?irdi?i kalp krizi sonucu hayat?n? kaybeden K?rt siyaset?i Orhan Do?an??n mezar?na da giden ?talyan heyeti, Do?an??n mezar?na ?i?ek b?rakt?. Burada konu?an Antonio Oliviesi, ?T?rkiye halk? ?ok b?y?k bir insan?n? kaybetti. K?rtlere yap?lan b?t?n haks?zl?klar? ondan ??renmi?tim. Ve O ?u anda devletin b?lgedeki sa?l?k ve siyasal ihmalinden dolay? ebediyete mahkum edildi. Bundan da ?ok ?z?nt? duydum? diye belirtti. (??rnak/D?HA)
www.evrensel.net