?Vatanseverlere? Diyarbak?r?da operasyon

Diyarbak?r Emniyet M?d?rl??? Organize Su?lar M?d?rl???, Diyarbak?r?da ?Girdap 2? ad?yla d?zenledi?i operasyonda Vatansever Kuvvetler G??birli?i Hareketi Derne?i y?neticisi ve ?yelerinin aralar?nda bulundu?u 15 ki?iyi g?zalt?na ald?.


Diyarbak?r Emniyet M?d?rl??? Organize Su?lar M?d?rl???, Diyarbak?r?da ?Girdap 2? ad?yla d?zenledi?i operasyonda Vatansever Kuvvetler G??birli?i Hareketi Derne?i y?neticisi ve ?yelerinin aralar?nda bulundu?u 15 ki?iyi g?zalt?na ald?. 15 ki?i, haks?z ekonomik ??kar sa?lamak amac?yla ?silahl? ?rg?t kurmak, doland?r?c?l?k, adli davalara m?dahale etmek, ihaleye fesat kar??t?rmak, tehdit ve petrol h?rs?zl???? gibi 25 ayr? su?lamayla adliyeye sevk edildi.
Diyarbak?r Emniyet M?d?rl??? yapt??? a??klamada, 27 Temmuz?da ?Girdap 2? ad?yla operasyon d?zenledi?ini bildirdi. Emniyet M?d?rl???, Vatansever Kuvvetler G??birli?i Hareketi Derne?i Genel Ba?kan Yard?mc?s? Soner Akme?e, G?neydo?u B?lge Temsilcisi Y?ksek Bayrak, Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Mehmet ?oban??n da aralar?nda bulundu?u 15 ki?iye y?nelik e?zamanl? operasyon d?zenledi. Yap?lan operasyon kapsam?nda dernek ve evlerde yap?lan aramalarda bir adet kala?nikof marka uzun namlulu silah, 6 adet ruhsats?z silah, 3 adet kuru s?k? tabanca, bol say?da evrak ve dok?man ele ge?irildi?i bildirildi.
25 ayr? su?
G?zalt?na al?nan dernek y?netici ve ?yeleri, ?haks?z ekonomik ??kar sa?lamak amac?yla silahl? ?rg?t kurmak, ?rg?te ?ye olmak, ?rg?t faaliyetleri kapsam?nda i? bulma vaadiyle doland?r?c?l?k yapmak, devam etmekte olan adli davalara san?klar lehine m?dahalede bulunma havas? vererek doland?r?c?l?k yapmak, talep sahiplerine te?vik kredisi sa?lanaca?? vaadiyle doland?rmak, kamu ihalelerine fesat kar??t?rmak, i?yerinde hara? almaya te?ebb?s, ?l?mle tehdit ve petrol boru hatt?ndan petrol h?rs?zl???na te?ebb?s? gibi toplam 25 su?tan adliyeye sevk edildi. 15 ki?inin Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l????ndaki sorgular? h?l? s?r?yor. 15 ki?inin, piyasay? toplam 300 bin YTL doland?rd??? da iddia edildi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Erg?n P. taburcu oldu

?mraniye?de ele ge?irilen patlay?c?lara ili?kin y?r?t?len soru?turma kapsam?nda Ankara?da g?zalt?na al?narak ?stanbul?a getirilen ve ge?irdi?i rahats?zl?k nedeniyle hastaneye kald?r?lan Yazar Erg?n P. taburcu oldu.
?stanbul Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl????nde g?zalt?nda bulundu?u s?rada g???s a?r?s? ?ikayetiyle ?nceki g?n Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne g?t?r?len ve dahiliye servisine al?nan Erg?n P, d?n kendi iste?iyle taburcu oldu.
Erg?n P, hastaneden ifadesi al?nmak ?zere Emniyet?e g?t?r?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net