Evsiz kalmaktan korkuyorlar

Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda evleri y?k?lan ve bin t?rl? vaatle kand?r?l?p Ayazma?dan Bezirganbah?e Toplu Konutlar??na yerle?tirilenler, tekrar evsiz kalma korkusu ile kar?? kar??ya.


Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda evleri y?k?lan ve bin t?rl? vaatle kand?r?l?p Ayazma?dan Bezirganbah?e Toplu Konutlar??na yerle?tirilenler, tekrar evsiz kalma korkusu ile kar?? kar??ya. Y?k?lan evleri 10 milyara say?lan vatanda?lar, yerle?tirildikleri evler i?in 50 milyar bor?lanm??lar. Ev taksitlerini ?deyemez durumda olduklar?n? dile getiren vatanda?lar, 3 ay ?st ?ste ev taksitini ?demezlerse evlerinden olacaklar?n? s?yl?yor.
E?inin ve kendisinin hasta olduklar? i?in ?al??amad?klar?n? ifade eden Caide Fenerci, ailenin ge?imini 16 ya??ndaki o?ullar?n?n sa?lad???n? anlatt?. Paralar? olmad??? i?in tedavi olamad?klar?n? s?yleyen Fenerci, kendisinin giysilere boncuk i?leyerek ailenin ge?imine katk?da bulunmaya ?al??t???n? dile getirdi.
Ailede ge?imi sa?lamak i?in iki ki?inin ?al??mas? gerekti?ine, bunlardan birinin evin taksitini yat?rabilece?i, di?erinin de evin ihtiya?lar?n? kar??layabilece?ine dikkat ?eken Fenerci, kedilerinin ise sadece bir ?al??anla ya?am m?cadelesi verdi?ini belirtti. Y?k?lan evlerinin 10 milyara say?ld???n? vurgulayan Fenerci, evlerinin taksitinin 260 YTL oldu?unu, 30 YTL kap?c? aidat? ve 60-70 YTL do?al gaz ve su faturas? ile yakla??k 600 YTL ayl?k verdiklerini, ancak 3 ayd?r gelmedi?i i?in elektrik faturas?n?n da y?kl? gelece?ini s?yledi.
Belediyenin kendilerine yard?m ama?l? g?nde 4 ekmek verdi?ini belirten Fenerci, bu ekmeklerin 6 ki?ilik bir aileye yetmedi?ini ifade ediyor. Ayazma?daki evinin a??kta oldu?unu ve bu nedenle ?ocuklar?n eve girmek istemedi?ine, ancak ?imdi ise ?ocuklar?n d??ar? ??kmad???na de?inen Fenerci, ?Ne yapaca??m?z? bilmiyorum, bir diyorum ki buray? kiraya vereyim ben de daha ucuz bir yere kiraya ??kay?m. Bir diyorum ki buray? satay?m, evin borcunu ?deyip ben de kiraya ??kay?m? diye konu?tu.
Taksitleri ?deyemiyoruz
?ki ?ocu?u olan ve y?llar ?nce e?ini kaybeden Sebahat Demir de evlerinin 260 YTL borcu ile do?al gaz, elektrik, su faturalar?n?n ayl?k 600 YTL?yi buldu?unu s?yledi. ?ocuklar?ndan birinin askerde oldu?unu dile getiren Demir, di?er o?lunun ise 300-400 YTL aras?nda maa? ald???n? belirtti. Demir, kendilerinin evlere ??kar?ld???n? ancak taksit ?deyemediklerini dile getirdi.
Evi bo?alt?n derlerse ne yapar?z?
2 aile ile birlikte toplam16 ki?i ayn? evde ya?ayan Bedriye Sayan??n alt? ?ocu?u var. Eltisinin de 5 ?ocu?u oldu?unu belirten Sayan, kom?ular?n?n, evleri kalabal?k oldu?u i?in kendilerinden rahats?z olduklar?n? s?yl?yor. Ayazma?da evleri y?k?ld?ktan sonra yetkililerden kendileri i?in 2 ev yaz?lmas?n? istediklerini ifade eden Sayan, Ayazma?daki evlerinin 2 aile i?in olmas?na ra?men kendilerine tek ev verildi?ini dile getirdi. Evin ihtiya?lar?n? e?i ve kayn?n?n pazarlarda ?al??arak kar??lad?klar?n? ifade eden Sayan, eltisi ve kendisinin de e?lerine maydanoz ve sar?msak saplar? yaparak yard?mc? olduklar?n? s?yledi.
3 ayd?r evlerinin taksitini yat?ramad?klar?n? belirten Sayan, ??ok zor durumday?z. 3 ayd?r ne fatura ne de evin taksitlerini yat?rabiliyoruz. Bir de evi bo?alt?n derlerse ne yapar?z bilemiyorum? diye konu?tu.
S?k?nt? ?ekiyoruz
E?i ?ld?kten sora 2 eltisi ile ya?amaya ba?layan Kezban Bayar ise eltisinin o?lunun ?al??t???n? belirtti. ?ok zor durumda olduklar?n? ifade eden Bayar, 3 ayd?r evin taksitini ve faturalar? ?deyemediklerini s?yledi.
S?phan Kaya, e?i ?ld?kten sonra k?z? ve 2 o?lu ile ya?am sava?? veriyor. Bezirganbah?e?ye ta??nd?ktan sonra hasta olan k?z? Zeynep?in de ?al??mak zorunda oldu?unu ifade eden Kaya, Ayazma?da maddi olarak bu kadar zorlanmad?klar?n? s?yl?yor. O?lunun birinin askerde oldu?unu ifade eden Kaya, di?er o?lunun da ?al??t???n?, ancak ayl?k giderleri ?ok fazla oldu?u i?in s?k?nt? ?ektiklerini dile getiriyor.
Zeynep Kaya ise ?Buray? bo?alt?n derlerse sokakta kal?r?z. Ba?ka gidecek yerimiz yok? ?eklinde konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos
www.evrensel.net