?Okullar a??lana kadar su sorununu ??z?n?

E?itim emek?ileri, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, su s?k?nt?s? nedeniyle Ankara?da okullar?n a??l???n?n bir ay ertelenerek 15 Ekim?de a??lmas? ?nerisine tepki g?sterdi.


E?itim emek?ileri, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, su s?k?nt?s? nedeniyle Ankara?da okullar?n a??l???n?n bir ay ertelenerek 15 Ekim?de a??lmas? ?nerisine tepki g?sterdi.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er yapt??? a??klamada, e?itim-??retim takvimi engellenmeden okullar?n su sorununun ??z?lmesini istedi. Din?er, d?nyada ya?anan kurakl?k uzun s?reden beri g?ndemde olmas?na kar??n B?y?k?ehir Belediyesi?nin Ankara i?in hi?bir ?nlem almad???n? dile getirdi. Ya?anan susuzluk sorunu nedeniyle okullar?n 15 Ekim?de a??lmas? ?nerisine s?cak bakmad?klar?n? kaydeden Din?er, ?Ya?murun ya?mas?n? Allah?a havale ederek susuzluk sorununun ??z?lmeyece?i ortada. Okullar?n a??lmas?na daha 1.5 ay var. Okullar?n ve ??rencilerin su sorunu bu s?re i?inde depo yapmak gibi ?nlemlerle ??z?lebilir. E?itim-??retim takviminin aksamas?n? do?ru bulmuyoruz? dedi.
Hastal??a davetiye ??kart?r
T?rk E?itim-Sen Genel Ba?kan? ?uayip ?zcan da d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, susuzluk ?ilesini en ?ok ?ekeceklerin ba??nda e?itim camias?n?n geldi?ine i?aret ederek, susuzlu?un okullarda bir?ok hastal??a davetiye ??karaca??n? belirtti. ?zcan, ?Okullarda zaten sa?l?k a??s?ndan ciddi endi?eler ya?an?rken G?k?ek, 5 ay s?reyle sular?n kesilece?ini a??klam??t?r. G?k?ek?in okullar i?in ?nerisi e?itim camias? taraf?ndan kabul g?rmemektedir? diyerek G?k?ek?in okullar?n ge? a??lmas? ?nerisini reddetti. ?G?k?ek?in Ankara?y? susuz b?rakmas?, g?n? kurtarma politikas?ndan ibarettir. Ankara?n?n su sorunu palyatif tedbirlerle ??z?mlenemez? diyen ?zcan, okullar?n a??laca?? 15 Eyl?l g?n?ne dek okullar?n su sorununa ??z?m bulunmas?n? istedi.
?te yandan Milli E?itim Bakanl??? yetkilileri, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in ?nerisini de?erlendireceklerini, ancak son karar?n Bakanlar Kurulu?na b?rak?laca??n? s?ylediler. Bakanl?k yetkilileri, ?u ana kadar Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nden resmi bir ba?vuru gelmedi?ini, geldi?i zaman hemen de?erlendirmeye alacaklar?n? bildirdiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net