Listeler kesinle?ti, yemin t?reni cumartesi

Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), 22 Temmuz genel se?imi milletvekili listesini kesinle?tirdi.


Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), 22 Temmuz genel se?imi milletvekili listesini kesinle?tirdi. Se?im sonu?lar?n?n al?nmas?n?n ard?ndan, baz? se?im ?evrelerindeki itirazlar nedeniyle YSK, milletvekili kesin listesini belirleyememi?ti. ?tirazlar? de?erlendiren kurul bug?n son kez topland?. Toplant?n?n ard?ndan YSK ?n?nde a??klama yapan Ba?kan Ayd?n, itirazlar?n reddedildi?ini, ge?ici liste ile kesin liste aras?nda fark olmad???n? s?yledi.
Ayd?n, 228 bin 19 se?menin g?mr?k kap?lar?nda, 37 bin 600 se?menin de cezaevinde oy kulland???n? belirtti. 36 milyon 56 bin 253 se?menin oy kulland???n?, 1 milyon 602 bininin oylar?n?n ge?ersiz say?ld???n? kaydeden Ayd?n, Meclis bile?iminin AKP 341, CHP 112, MHP 70, 26 ise ba??ms?zlar oldu?unu belirtti.
S?re? nas?l i?leyecek?
4 A?ustos Cumartesi g?n? TBMM Genel Kurulu toplanacak. Yemin t?reni i?in toplanacak olan genel kurula en ya?l? ?ye s?fat?yla 83 ya??ndaki CHP ?stanbul Milletvekili ??kr? Elekda? ba?kanl?k yapacak. Elekda???n g?rev s?resi, yeni ba?kan se?ilinceye kadar devam edecek. Elekda? 10 g?nl???ne TBMM ba?kan? olacak. Meclis?in daha sonraki g?ndemini ise h?k?metin kurulmas? ve cumhurba?kanl??? se?imi olu?turacak.
?lk birle?imde milletvekilleri, se?im ?evresi, soyad? ve adlar?n?n alfabe s?ras?na g?re ant i?ecekler. Meclis?teki yemin t?reninin ard?ndan ise ilk be? g?n i?inde Meclis Ba?kanl????na aday olan isimler belli olacak. Meclis ba?kan? se?imi gizli oyla yap?lacak.
TBMM ba?kan? se?imi i?in toplant? yeter say?s? olan 184 milletvekili ile toplanacak genel kurulda, ilk iki oylamada 367, ???nc? turda 276, son turda ise ilk iki adaydan en ?ok oyu alan se?ilecek. Bu se?imin adaylar?n belirlenmesinden sonraki 5 g?n i?inde tamamlanmas? gerekecek.
TBMM?de Meclis ba?kan?n?n se?iminin ard?ndan da partilerin ba?kan vekili, idare amiri, katip ?yeleri se?ilecek ve b?ylece Meclis Ba?kanl?k Divan? olu?acak. Meclis Ba?kanl?k Divan??n?n olu?mas?n?n ard?ndan Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, se?imleri kazanan AKP?nin Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an??, 60??nc? h?k?meti kurmakla g?revlendirecek. Erdo?an??n, Anayasa?ya g?re g?revlendirilmesinden itibaren 45 g?n i?inde h?k?meti kurmas? gerekiyor.
Cumhurba?kan? se?im s?reci
TBMM?de cumhurba?kanl??? se?imi takvimini ise yeni se?ilen Meclis ba?kan? ve olu?turulan Ba?kanl?k Divan? belirleyecek. Meclis?in yeni cumhurba?kan?n? 1 ay i?erisinde se?mesi bekleniyor. Aksi durumda milletvekili genel se?imi yeniden yap?lacak.
Meclis?in cumhurba?kan?n? daha k?sa bir s?rede se?mesi durumunda 60??nc? h?k?meti yeni cumhurba?kan?n?n se?mesi olas?l??? g?ndeme gelecek.
Meclis?te 6 parti olacak
Meclis?te temsil edilen parti say?s?n?n yemin t?reninden sonra alt?ya ??kmas? bekleniyor. Se?ilen milletvekillerinin partilere ge?mesiyle, Demokratik Toplum Partisi (DTP), Demokratik Sol parti (DSP) ve B?y?k Birlik Partisi (BBP) TBMM?de temsil edilmeye ba?lanacak. Se?imlerde CHP listelerinden aday g?sterilip se?ilen DSP k?kenli 13 milletvekili partilerine d?nme haz?rl??? i?inde. DSPli?ler, bunun i?in yemin t?renini bekliyor.
BBP, yeni Meclis?te eski Genel Ba?kan Muhsin Yaz?c?o?lu ile temsil edilecek. Partisine sadece ?ye olarak d?necek olan Yaz?c?o?lu?nu genel ba?kan se?mek i?in ola?an?st? kongreye gidecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net