31 Temmuz 2007 00:00

DTP Meclis grubu i?in TBMM'ye ba?vurdu

?stanbul Ba??ms?z Milletvekili ve ?DP eski Genel Ba?kan? Ufuk Uras ile siyasi partilere ?yelik yasa?? bulunan Hakkari Milletvekili Hamit Geylani d???nda kalan 20 milletvekili DTP ?yesi oldular.

Paylaş

?stanbul Ba??ms?z Milletvekili ve ?DP eski Genel Ba?kan? Ufuk Uras ile siyasi partilere ?yelik yasa?? bulunan Hakkari Milletvekili Hamit Geylani d???nda kalan 20 milletvekili DTP ?yesi oldular. ?yelik i?lemlerinin tamamlanmas?n?n ard?ndan DTP , grup kurma talebiyle T?rkiye B?y?k Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterli?i'ne ba?vuruda bulundu.
DTP E?ba?kan Vekilli Selma Irmak, MYK ?yesi Mustafa Sar?kaya ve Siirt Milletvekili Osman ?z?elik, DTP'nin grup kurma iste?ini i?eren dilek?esini ak?am saatlerinde Meclis Genel Sekreterli?i'ne illettiler. Selma Irmak imzas?n? ta??yan dilek?ede, "Se?ilen Bin Umut milletvekilleri partimize ?yelik ba?vurusunda bulundu ve ?yelik ba?vuru formlar? incelenerek, Merkez Y?r?tme Kurulumuzun 29.07.2007 tarih ve 85 Nolu karar?yla ?yelikleri kabul edildi. Buna g?re TBMM?de 20 Milletvekili ile temsil edilerek, Siyasi Partiler Yasas??n?n 22. maddesi gere?ince grup kurma hakk? elde edilmi?tir. TBMM?de DTP grubunun kurulmas? ve gere?inin yap?lmas? i?in bilgilerinize arz ederiz" denildi.
DTP?nin grup kurmas?yla birlikte, grup toplant? salonu ve ?al??ma salonlar?na sahip olacak. Grup toplant?lar? her hafta Meclis Tv?den canl? olarak yay?nlanacak. Bunun yan? s?ra Meclis?te bululan 17 ihtisas komisyonuna da birer ?ye g?nderebilecek. CHP ve AKP?nin 2005 y?l?nda yapt?klar? d?zenleme nedeniyle DTP grubu hazine yard?m?ndan mahrum kalacak ancak DTP Meclis grubunun t?m masraflar? Meclis b?t?esinden kar??lanacak. TBMM, her milletvekiline birer dan??man ve sekreter ile her gruba 20 dan??man imkan? da tan?yor. (Ankara/EVRENSEL)
?T?rk?e? beyan? d?zeltildi

Kay?t i?lemleri s?ras?nda Ba??ms?z Milletvekilleri Ahmet T?rk ve Nezir Karaka?'?n "bildi?iniz dil" sorusuna verdikleri ?T?rk?e? beyan? TBMM ?zl?k ??leri taraf?ndan Mardin milletvekili T?rk ANKA?ya yapt??? a??klamada, sorulan soruyu yanl?? anlad???n? belirterek, "Yeniden formu d?zelttik. T?rk?e?yi yabanc? dil kategorisinde g?rmedim.? dedi. T?rk, Meclis?e dan??man?n? g?ndererek yanl???n d?zeltilmesini istedi. Karaka???n ise kay?t formunu d?zeltmek istedi?i ??renildi. Ancak her iki form da ?zl?k ??leri taraf?ndan d?zeltildi.
ÖNCEKİ HABER

K?z?l Gezegen?e uzay yolculu?u!

SONRAKİ HABER

Nijerya'da Boko Haram ile mücadele

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa