Fotoğraf: Evrensel

Yoksunluk dizi izletiyor!

Televizyonun kad?nlar?n g?ndelik ya?amlar?na etkisi ?zerine yap?lan bir ara?t?rmaya g?re, kad?nlar sahip olmad?klar? ?eyleri televizyonda buluyor. Ara?t?rma, ayr?ca kad?nlar?n g?nde ortalama 4 saat 42 dakikalar?n? televizyon...


Televizyonun kad?nlar?n g?ndelik ya?amlar?na etkisi ?zerine yap?lan bir ara?t?rmaya g?re, kad?nlar sahip olmad?klar? ?eyleri televizyonda buluyor. Ara?t?rma, ayr?ca kad?nlar?n g?nde ortalama 4 saat 42 dakikalar?n? televizyon kar??s?nda ge?irdi?ini, ev i?leri, gezme, al??veri? ve uyku saatlerini de izleyecekleri televizyon programlar?na g?re d?zenlediklerini ortaya koydu.
F?rat ?niversitesi Sosyal Bilimler Enstit?s? Sosyoloji Ana Bilim Dal??nda doktora ??rencisi Esra G?lmez Elaz???da 36 mahallede 15 ya? ?st? evli kad?nlar aras?nda bir ara?t?rma yapt?. G?lmez?in 383 kad?n ile yapt??? ?Televizyonun kad?nlar?n g?ndelik ya?amlar?na etkisi? konulu ara?t?rmada, kad?nlar?n g?nde ortalama 4 saat 42 dakika televizyon izledikleri belirlendi. Ara?t?rmada, kad?nlar?n televizyon izleme nedenleri aras?nda vakit ge?irmek ve e?lenme ilk s?rada yer al?rken, onu her konuda bilgi edinmek izliyor.
Kad?nlar?n en ?ok izledikleri program t?rlerinde son y?llarda giderek yayg?nl?k kazanan diziler ilk s?rada, bunu kad?n programlar? ve haber programlar? takip ediyor. Kad?nlar?n dizi izleme nedenleri aras?nda i?inde bulunduklar? ?e?itli yoksunluklar?n ?nemli rol? oldu?u saptanan ara?t?rmada, kad?nlar?n sahip olamad?klar? ev, araba, giysi, stat?, zenginlik gibi unsurlara duyduklar? ilgileri dizilerdeki oyuncular ?zerinden ya?ayarak avunduklar?, dizi oyuncular? ile aralar?nda ger?ek olmad???n? bildikleri halde duygusal anlamda ili?kiye girdikleri belirlendi.
Ara?t?rmada, kad?nlar?n ilgi g?sterdikleri diziler aras?nda s?r dizileri olarak adland?r?lan yap?mlar?n da olduk?a ilgi ?ekti?i belirlendi. Bu programlar? ?ocuklar?yla birlikte izleyen kad?nlar, s?r dizilerine y?nelik ilgiyi ??yle a??klad?: ?Bu diziler ile bir?ok noktada kendimizi sorgulamay? ??rendik. ?nceden bilin?sizce yapt???m?z yanl?? davran??lar? bug?n yapmamaya ba?lad?k. Bir?ok noktada sabrederek, i?inde bulundu?umuz durumdan ho?nut olmaya gayret ediyoruz. ?ocuklar?m?z do?ruyu- yanl??? ??reniyor. Ka??rmadan izlemeye ?al???yoruz.? (MEDYA SERV?S?)

?Ahlak? ve k?lt?r? bozuyor?
Ara?t?rman?n di?er sonu?lar? ??yle:
* Kad?nlar?n yar?dan fazlas? kad?n programlar?n? d?zenli, 4?te biri bazen izliyor. Gelir ve ??renim seviyesi d???k kad?nlar bu programlara daha d??k?n, hatta baz?lar? g?nd?z izledikleri bu programlar? bir de gece izliyor.
* Kad?nlar?n y?zde 44?? kad?n programlar?ndan herhangi bir ?ekilde etkilenmedi?ini d???n?yor. Y?zde 21?i insanlara kar?? ??pheci oldu?unu, sosyal ili?kilerinin bozuldu?unu, y?zde 14?? ise psikolojisinin bozuldu?unu s?yl?yor.
* Televizyonu en ?ok seyreden ve onsuz yapamayan kad?nlar da dahil, kad?nlar?n b?y?k bir ?o?unlu?u televizyonun toplumun ahlak?n? ve k?lt?r?n? bozdu?u g?r???nde. Kad?nlar televizyonda a??r? m?stehcen g?r?nt?lerden, giyilen k?yafetlerden ve toplumun de?er yarg?lar?na ters d??en durumlardan rahats?z. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net