?. Avni ?lez?le 55 y?l ?ncesi

Konak-Mavi?ehir otob?s?yle buram buram bir s?cakl???n e?i?inde kadim dostum ?.Avni ?lez?e gidiyordum. Yol boyunca yer yer ?Bayrak/Flama ??pl????yle y?z y?ze geliyordum. 6 oklu, ?? hilalli, ampull? flamalar ve aralar?nda T?rk ...


Konak-Mavi?ehir otob?s?yle buram buram bir s?cakl???n e?i?inde kadim dostum ?.Avni ?lez?e gidiyordum. Yol boyunca yer yer ?Bayrak/Flama ??pl????yle y?z y?ze geliyordum. 6 oklu, ?? hilalli, ampull? flamalar ve aralar?nda T?rk bayraklar?? ??-be? g?n olmu?tu se?im biteli, ama ??pl?k ortadayd?. Bir t?rl? ??zemedi?im bu ?lkenin insanlar?, G?neydo?u?da bir ?ocuk T?rk bayra??n? yere att??? i?in yeri-g??? inletmi?ti. Ama ?imdi yerlerde dalgalan?yordu(!) T?rk bayraklar? ve k?l?n? k?p?rdatan yoktu. Herhalde s?cakl???n verdi?i bir ?eydi bu.
?S?cakl?k? deyince politikac?lar?n (devlet adamlar?n?n de?il) kafama tak?lan nefis s?zleriyle biraz olsun serinlemeyi d???nd?m. AKP?lilerin Bakan? Mehmet Ali ?ahin, ?Halk?m?z, 22 Temmuz se?iminde siyasetin sadece siyaset akt?rleri taraf?ndan yap?lmas? gerekti?ini ortaya koymu?tur? demi?. B?ylece bu siyaset akt?r? sayesinde y?zde 46?n?n y?zde 54?ten b?y?k oldu?unu ??renmi? olduk. ?Matematik Nobeli? bu siyaset akt?r?ne verilmeli bence... Ben, y?llarca ?nce belki de Y?n?de, ?T?rkiye Komedi Tiyatrosu? ba?l?kl? bir yaz? yazm??t?m. 40-45 y?l sonra bir siyaset akt?r? benim s?yledi?imi do?rulam?? oldu...
Siyaseti siyaset?iler yapmal?, ama ticareti de t?ccarlar, sporu da spor-cular, hatta geni?letirsek, kapka???l??? da, kalpazanl??? da, vergi ka?ak??-l???n? da o i?ten anlayanlar yapmal?, siyaset?iler de?il...
Deniz Baykal da CHP?nin oyunu y?zde 1 art?rd???n? s?ylemi?. Tabii DSP?nin oylar?n? unutmu?, s?caktan olacak. Hesap ettim, y?zde 40 oya, CHP ancak 80 y?l sonra ula?acak bu h?zla. O zaman, Allah ?m?r versin D. Baykal 150 ya??nda. Yan?ndaki kurmaylar?na titrek sesiyle ??yle der harhelde: ?Mirim, ?u iktidar denilen ?ey ne ki, biz n?apaca??z ?imdi??
Otob?sten inince ba?ka bir s?cak bekliyordu beni. Neyse ?. Avni ?lez?in ?D?rt Motorlu Pamela? benzeri ?4 vantilat?rl? evi?ne ula??nca rahatlad?m. P?f?r p?f?rd? evi...
Son g?nlerin anlam ve ?nemi ?zerinde durmaya ba?lad?k. Ama sarmad? bizi... Biz ?siyaset akt?r?? de?ildik. O g?revi, i?inin ehli olan, sahne almas?n? ?ok iyi bilen ?Akt?rler?e b?rakmal?yd?k.
Biraz bas?ndan, televizyondan s?z etmeye niyetlendik. Adam gibi ?lkelerde bizim medya akt?rlerinin esamesinin okunup okunmayaca??n? ??renmek istedim. ?.Avni ?lez, Avrupa?y? ?ok iyi bildi?i i?in ondan ??renebilirdim. G?ld?, sadece g?ld?. Anlam??t?m ben de, bizim medyan?n ?akt?rler?ine bat? d?nyas?nda ?ofis boy? muamelesi bile yap?lmayaca??n?...
Nas?l oldu bilemiyorum, bir anda 55 y?l ?ncesine gittik. Avni ?lez?in sporculuk yapt???, benim de sporculuk damarlar?m?n kabard??? g?nlere...
Benim sporculuk ya?am?m biraz g?rg?r kokuyordu. Aziz Nesin?in ?Z?b?k??nden yola ??karak T?rkiye?de ilk kad?n kalecinin oynad??? ?Z?b?kspor?u kurmu?tum. D?nemin en ?nl? oyuncusu Samim Meri?, g?n?m?z?n ?nl? avukat? Teoman Dikmendin?, yine o g?nlerin tiyatrocusu Erol ??isa? falan oynuyordu. Sonra Avrupa?daki Arap ??renciler ?ampiyonas?n?n finalinde Suriye Tak?m??nda oynamak, g?steri ma?lar? falan...
Ama Avni Bey bir ba?kayd?. Bir kere her ?eyden ?nce Galatasarayl?yd?. ?rne?in ?50?li y?llarda Galatasaray Atletizm Tak?m??n?n ?nde gelen ko?ucular?ndand?. ?imdi pek ?nemsenmese de o y?llarda ?stanbul?un ?e?itli yerlerinde tak?m? ad?na ko?uyordu. B?y?kada?da, Bak?rk?y?de ve ba?ka yerlerde... En son yine tak?m?yla birlikte 19 May?s Atat?rk Ko?usu?nda ?i?li?de ko?mu?tu, 1955 y?l?nda.
Atletizm d???nda futbolla da ilgileniyordu. Bak?rk?y?deki S?merspor sahas?nda az krampon eskitmedi. Florya Gen?lik Spor Kul?b? ad?na, ?stanbul Ekspres Spor Federasyonu Lig Ma?lar??nda s?rekli oynad?. (Foto?rafta, oturanlar aras?nda sol ba?ta.) Bir ara K???k?ekmece Tak?m??na transfer oldu, bedavaya...
Atletizm, futbol ve yan?nda ?ark?c?l?k. 1954?te Cemal ?zgen Korosu?nda T?rk sanat m?zi?i yap?yordu. Ama ?iirle hep i? i?eydi. ?imdi her ?ey geride kald?, bir tek ?iirin d???nda...
B?lent Habora
www.evrensel.net