Piyasan?n ?k?pek bal???? T?rkiye?de b?ro a??yor

D?nya finans piyasalar? hedge fonlardan gelen ??deme yapam?yoruz? a??klamalar?yla sars?l?rken hedge fonu y?neten bir ?irket, T?rkiye?de ofis a?maya haz?rlan?yor.


D?nya finans piyasalar? hedge fonlardan gelen ??deme yapam?yoruz? a??klamalar?yla sars?l?rken hedge fonu y?neten bir ?irket, T?rkiye?de ofis a?maya haz?rlan?yor. D?nya genelinde 10 milyar dolarl?k hedge fon (garantili fonlar) y?neten Drake International ?irketi, ?stanbul?a ofis a?maya karar verdi.
Ge?en hafta ABD?de a??klanan ve konut sekt?r?ne ili?kin kayg?lar? art?ran verinin ard?ndan ABD ve Asya borsalar?nda ya?anan, ?lkeyi etkisi alt?na alan sert d????, T?rkiye?de de fonlara y?nelik tart??malar? t?rmand?r?rken al?nan ?ofis a??lmas?? karar? endi?eleri art?rd?.
Drake International ?irketinin yeni a?aca?? T?rkiye ofisinin Avrasya, Ortado?u ve Afrika genelindeki sanayi sekt?r?yle ilgilenece?i, ayr?ca b?lgedeki makro ekonomik ve siyasi durumu takip edece?i kaydedildi. ?irket ayr?ca, ?stanbul?daki ofisin Drake?ye yerel ve b?lgesel istihbarat sa?layaca??n? da duyurdu.
?stanbul?da a??lan ofisin genel m?d?rl???ne, daha ?nce Yap? Kredi Yat?r?m Menkul De?erler?in ara?t?rma b?l?m?n?n ba??nda bulunan Mehmet Gerz?in getirildi?i kaydedildi.
Drake International ?irketi y?neticisi Alex de Calice, ?Yeni ofislerimiz k?resel sanayi ve pazar sekt?rleri i?in birer ara?t?rma merkezi olacak. geli?en pazarlarda kapsama alan?m?z? geni?letmeye devam edece?iz? dedi.
Merkezi New York?ta bulunan ?irketin, 100?? a?k?n ?al??an? oldu?u ve 10 milyar dolarl?k hedge fonu y?netti?i kaydedildi.
Brezilya?da da b?ro a?an ?irketin ileride Mumbai ve Moskova?da da birer ofis a?may? planlad??? bildirildi.
?yi tan?mlayan yok
Hedge fonlar?n ?zelli?i ??effaf olmamalar?? ve kural tan?mamalar?d?r. Bu nedenle finansal piyasalarda bunlara ?k?pekbal?klar?? deniyor. Hedge fonlar?n kurald??? ?al??malar? ve ?effaf olmamalar?, bunlar? y?netenlere ger?ek varl?klar?n?n ?ok ?zerinde al?m sat?m yapma, s?n?rs?z bor?lanma ve riske girme imkan? veriyor. Gelece?e y?nelik spek?lasyon giri?imleriyle ald?klar? risklerin ortadan kalkmas? i?in piyasalar? manip?le etme g?c?ne sahipler. Menfaat sa?lamak i?in piyasan?n ak???n? zorla istedikleri y?nde de?i?tiriyorlar. Para kazanmalar? genelde Asya ve Rusya krizlerinde oldu?u gibi vur ka? ?eklinde oluyor.
Hedge fonlar?n?n son d?nemlerde iyice belirginle?en ve b?y?k tepki alan bir di?er ?zelli?i ise sekt?r g?zetmeksizin ?irket al?mlar?nda bulunmalar? ve bu al?mlar?n ard?ndan ?irketleri daha k?rl? hale getirebilmek i?in ?ok ac?mas?zca hareket etmeleri. Bu durum, ?zellikle Avrupal? siyasilerin yo?un tepkisiyle kar??la??yor. Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy yapt??? a??klamada, fonlar? sert bir dille ele?tirerek ?Bu hedge fonlar gelip bir ?irketi al?yor, par?alara b?l?yor, ?al??anlar?n y?zde 25?ini kap?n?n ?n?ne koyuyor, sonra da elde edilen k?r?n y?zde 25?ini ceplerine indirip ortadan kayboluyor? dedi. Alman ve Hollandal? siyasiler ise hedge fonlar? ?ekirge s?r?s?ne benzeterek, ?Onlar?n yapt?klar? tek ?ey ?ekirge s?r?s? gibi bir piyasaya girip, kurutup bir sonraki piyasaya ge?meleridir? diyor.
D?nya mali piyasalar?nda s?z sahibi hedge fonlar?n, son y?llarda global b?y?kl??? 1.8 trilyon dolara kadar ula?m?? durumda. (EKONOM? SERV?S?)

2006 Eyl?l dersi

D?nya finans piyasalar? 2006 Eyl?l??nde Amaranth adl? ?ok ?nemli hedge fonun bat?? haberiyle ?alkalanm??t?r. 32 ya??ndaki parlak hedge fon y?neticisi Brian Hunter, ge?mi?te ?ok ?nemli finansal yat?r?m ba?ar?lar?na imza atm?? olsa da emtia fiyatlar?ndaki ani d?????n yat?r?m portf?y?nde olu?turaca?? zararlar? ?ng?rememi?tir. K?sa bir s?rede Amaranth fonlar?ndaki varl?klar?n y?zde 65?i erimi? ve yat?r?mc?lar?n? 6 milyar dolarl?k zarara u?ratm??t?r. Bu geli?me, ?zellikle son d?nemlerdeki en ?nemli finansal fiyaskolardan biri olarak d???n?len LTCM?in zarar?ndan ?ok daha vahim bir sonuca yol a?m??t?r. Olay?n hemen ard?ndan BIS (Bank for International Settlement) ve ?ngiliz Merkez Bankas? ba?ta olmak ?zere bir?ok d?zenleyici otorite, hedge fonlar hakk?nda ?nemli d?zenlemeler konusunu tekrar g?ndeme getirmi?lerdir.

Soros fonlar?

?ngiliz dilinde ?hedge? kelimesi, ekonomik ili?kilerde tedbir almak, risk y?netmek anlam?nda kullan?l?r.
Hedge fon terimi, ilk olarak 1990?l? y?llarda George Soros?un ba??n? ?ekti?i finansman gruplar?n?n geli?mekte olan piyasalara yapt?klar? b?y?k ?l?ekli yat?r?mlarla birlikte kullan?lmaya ba?land?. Yat?r?mc?lar?na y?ll?k ortalama y?zde 20?nin ?zerinde k?r vaat edilen modelde, hemen her pazara ve sekt?re yat?r?m yap?l?yor. ?irketler genellikle b?y?k yat?r?mc?lar?n sa?lad??? milyar dolarl?k kaynaklar?, bat?k bor?lar?n de?erlendirilmesi, varl?k y?netimi ve emlak piyasas? gibi alanlarda katlayarak k?r sa?lamalar?yla tan?n?yor. Klasik yat?r?m ara?lar?ndan farkl? olarak y?ksek risk arz eden ?ok geni? bir alanda yat?r?m yapan hedge fonlar, bu ?zellikleriyle piyasalar?n hem ??kt??? hem de d??t??? d?nemlerde k?r edebiliyor.
Daha 10 y?l ?ncesine kadar yakla??k 800 ?irketin toplam 150 milyar dolarl?k bir kayna?a y?n verdi?i sekt?rde rakamlar son d?nemlerde trilyon dolar s?n?r?n? geride b?rakt?. International Financial Services?in (IFS) rakamlar?na g?re d?nya ?zerinde bulunan yakla??k 9 bin hedge fon ?irketi, toplam 1.8 trilyon dolarl?k bir finansal kayna?a y?n veriyor.

T?rkiye?ye de geldiler

T?rkiye ise hedge fon ad?yla ilk olarak 2001 y?l?nda tan??t?. Siyasi ve ekonomik krizin yo?un olarak ya?and??? bu d?nemde T?rkiye?ye gelen hedge fon sekt?r?n?n ?nc?lerinden George Soros, o d?nemden ba?lamak kayd?yla irili ufakl? ?ok say?da T?rk ?irketiyle ortakl?klar kurdu. Ayn? y?l hedge fon sekt?r?n?n di?er devi Carlyle da T?rkiye?ye gelerek Ko? Holding?le birlikte T?rk Telekom?un ?zelle?tirilmesine kat?laca??n? duyurdu. T?rkiye?de ger?ekle?tirilen b?y?k ?l?ekli hemen her ?zelle?tirmede adlar? g?ndeme gelen hedge fonlar?n, T?rkiye?de de adlar?ndan daha uzun s?re s?z ettirmeleri bekleniyor.
www.evrensel.net