Elektrik kesintisi d?zenlemesi

Ege ve Akdeniz B?lgesinde elektrik kesintilerinin ba?lamas?n?n ard?ndan Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumu (EPDK), mevcut ikincil mevzuatla uyum ?er?evesinde, elektrik kesintilerine ili?kin d?zenleme yapt?.


Ege ve Akdeniz B?lgesinde elektrik kesintilerinin ba?lamas?n?n ard?ndan Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumu (EPDK), mevcut ikincil mevzuatla uyum ?er?evesinde, elektrik kesintilerine ili?kin d?zenleme yapt?. Meskeni kapsamayan, Al?ak Gerilim-Y?ksek Gerilim (AG/YG) sisteminden elektrik alan abonelerinin elektrik kesintisinden iki g?n ?nce haberdar edilmesi kararla?t?r?ld?.
D?zenlemede ilk kez getirilen uygulama ile da??t?m sistemine AG/YG?den Ba?lant? Yapan T?keticilere, elektrik kesilmeden en az iki g?n ?nceden bildirimde bulunulmas? ko?ulu getirildi. Halen uygulamada bulunan ve yeni tebli?e aktar?lan TE?A???n ve da??t?m ?irketlerinin elektrik kesinti ?artlar? ??yle:
-Ba?lant? ve/veya sistem kullan?m anla?malar? ve ilgili mevzuat h?k?mleri gere?ince enerji kesilmesini gerektiren durumlar. Bu durumda kesinti be? g?n ?nceden bildirilecek.
 • ?letim ve/veya da??t?m sisteminin herhangi bir b?l?m?n?n TE?A? ve/veya da??t?m ?irketi taraf?ndan test ve kontrol?n?n, tadilat?n?n, bak?m?n?n, onar?m?n?n veya geni?letilmesinin gerektirdi?i durumlar. Bu durumda kesinti be? g?n ?nceden bildirilecek.
 • M?cbir sebep hallerinden birine ba?l? durumlar.
 • Can ve mal emniyetinin sa?lanmas?n?n gerektirdi?i durumlar.
  Da??t?m ?irketi, da??t?m sistemine ba?l? olarak ?retim faaliyeti g?steren t?zel ki?iye en az be? g?n ?nceden, da??t?m sistemine AG/YG?den Ba?lant? Yapan T?keticilere de en az iki g?n ?nceden bildirimde bulunacak. Di?er bentler kapsam?nda enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise m?mk?n olmas? halinde kullan?c?n?n kesinti yap?lmadan ?nce bilgilendirilmesi zorunlu olacak.
  Bedelini ?deyerek...
  Kullan?c?n?n bir ba?lant? noktas?nda enerjisinin kesilmesini yaz?l? olarak talep etmesi halinde; s?z konusu talep, kullan?c?yla var?lan mutabakata g?re TE?A? ve/veya da??t?m ?irketi taraf?ndan yerine getirilecek.
  TE?A? ve/veya da??t?m ?irketinin, kullan?c?n?n yaz?l? iste?i ?zerine veya kullan?c?dan kaynaklanan nedenlere dayal? enerjiyi kesme ve tekrar verme i?lemleri ile ilgili olarak yapt??? harcamalar, kullan?c? taraf?ndan ?stlenilecek. (Ankara/ANKA)
  www.evrensel.net