01 Ağustos 2007 04:00

A?HM?in T?rkiye?ye temmuz faturas? 100 bin Avro

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM) temmuz ay?nda T?rkiye aleyhine a??lan davalar? karara ba?lad?. Y?ksek Mahkeme, T?rkiye?yi ?rg?tlenme hakk?, ya?am hakk? ve adil yarg?lanma hakk?n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle tazminat ...

Paylaş

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM) temmuz ay?nda T?rkiye aleyhine a??lan davalar? karara ba?lad?. Y?ksek Mahkeme, T?rkiye?yi ?rg?tlenme hakk?, ya?am hakk? ve adil yarg?lanma hakk?n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle tazminat ?demeye mahkum etti. Daha ?nce de T?rkiye?ye ?e?itli tarihlerde cezalar veren A?HM, temmuz ay?nda da i? ya?am?, sa?l?k ve cezaevlerinde ya?anan hak ihlalleri ba?ta olmak ?zere 19 ayr? davadan T?rkiye?ye toplam 106 bin 115 Avro tazminata mahkum etti.
Sendikac?lara tazminat
Yap? Yol Sen?in 1998 ve 1999 y?l?nda i? yava?latma eylemine kat?lanlar hakk?nda, ?idareyi zarara u?ratt?klar?? iddias?yla dava a??lm??, ?al??anlar zarar? ?demeye mahkum olmu?lard?. Sendika ?yelerinin bu nedenle a?t?klar? davaya bakan A?HM, s?z konusu eylemin, ba?vurucular?n ?yesi olduklar? sendika taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i ve ba?vurucular?n bu eyleme kat?larak bar????l ?ekilde toplant? ve g?steri yapma ?zg?rl?klerini kulland?klar?n? kaydetti. Mahkeme, kendi ?al??ma ?artlar?n? korumak i?in ?ye olduklar? sendika taraf?ndan d?zenlenen bir toplu eyleme kat?ld?klar? i?in ba?vurucular?n T?rk mahkemeleri taraf?ndan hukuken sorumlu tutulduklar?n? ifade etti. Mahkeme son olarak, T?rkiye?nin verili toplu eylem yasa?? kar??s?nda sendikan?n memurlar?n haklar?n?n korunmas? noktas?nda bar????l ba?ka eylem bi?imleri yapma hakk?n?n varl???na dair bir a??klama getirmedi?ini belirtti. Mahkeme, ba?vurucular?n hukuken sorumlu tutulmas?n?n demokratik bir toplumda gerekli olarak kabul edilemeyece?i gerek?esiyle, 11. maddenin ihlal edildi?ine karar verdi ve ba?vuruculara toplam 33 bin 615 Avro tazminat ve yarg?lama giderinin ?denmesine h?kmetti.
Ayd?n Hanbayat da tazminata hak kazand?
Tunceli?de d?zenlenen 17?ler Operasyonu?nda ?ld?r?len Ayd?n Hanbayat??n ?l?m?nden ?nce A?HM?e yapt??? ba?vuru da sonu?land?. Ayd?n Hanbayat, 1994 y?l?nda ?yasad??? ?rg?t? ?yesi oldu?u gerek?esiyle tutuklanm??, tutukluluk s?resinin 6 y?ldan fazla oldu?u gerek?esiyle A?HM?e ba?vurmu?tu. Mahkeme, T?rkiye?nin adil yarg?lanma hakk?n? ihlal etti?i gerek?esiyle 12 bin Avro manevi tazminat ile 1500 Avro yarg?lama giderinin ?denmesini kararla?t?rd?.
Sincan F Tipi Cezaevi?nde ?rg?t ?yesi su?undan mahkum olan Erdal Tan, cezaevi ko?ullar?n? ele?tiren ve insanl?k onuruna ayk?r? oldu?unu belirten mektubunu Radikal gazetesine g?ndermek istemesinin engellenmesi ?zerine A?HM?e ba?vurmu?tu. Tan??n ba?vurusunu kabul eden mahkeme, i? hukuktaki d?zenlemelerin a??k olmad??? ve bu uygulaman?n hukuken ?ng?r?lm?? bir m?dahale kabul edilemeyece?i gerek?esiyle T?rkiye?yi 1000 Avro tazminata mahkum etti.
Adil yarg?lanma hakk?
A?HM, uzun s?re tutuklu bulunan Naime Do?an??n yapt??? ba?vuruda da adil yarg?lanma hakk?n?n ihlal edildi?ine karar verirken, yak?n? g?zalt?nda i?kenceyle ya?am?n? yitiren Feyzi Y?ld?r?m??n a?t??? davada ya?am hakk?n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle T?rkiye?yi 15 bin Avro tazminata mahkum etti.
1991 y?l?nda ?yasad???? bir ?rg?te yap?lan operasyon sonucunda tutuklanan ve 1999 y?l?nda hapis cezas?na ?arpt?r?lan Kemal Ko?ak??n davas? da A?HM?e ta??nd?. A?HM, tutukluluk ve yarg?lama s?resinin uzunlu?u ile Devlet G?venlik Mahkemesi?nin ba??ms?z ve tarafs?z olmad??? gerek?esiyle T?rkiye?yi 7 bin Avro manevi tazminat ile 1000 Avro yarg?lama giderinin ?denmesine mahkum etti.
A?HM ayr?ca, ?ok say?daki kamula?t?rma davas?nda da m?lkiyet hakk?n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle T?rkiye?yi ?e?itli tazminat cezalar?na mahkum etti. (HABER MERKEZ?)

Sa?l?k skandal? tazminat?

1997 y?l?nda hen?z 7 ayl?k olan k?zlar?n?n ge?irdi?i ameliyat sonras?nda k?zlar?n?n kollar?n? ve bacaklar?n? hareket ettirme yetisini yitirmesi ?zerine Mehmet ve Suna Yi?it, dava a?mak istemi?lerdi. Har? paralar? olmad??? i?in dava a?amayan aile A?HM?e ba?vurmu?tu. A?HM, olay?n ger?ekle?ti?i tarihte hi?bir geliri olmayan aileden asgari ?cretin 4 kat? oran?nda har? talep edilerek, mahkemeye eri?im hakk?n?n orant?s?z olarak s?n?rland?r?ld???n? kararla?t?rd?. Mahkeme, bu nedenle adil yarg?lanma hakk?n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle T?rkiye taraf?ndan, 10 bin Avro manevi tazminat ile 1500 Avro yarg?lama giderinin ?denmesine h?kmetti.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

3 ya??ndaki Narin?in hayat? 10 bin YTL?ye ba?l?

SONRAKİ HABER

İran'da içerisinde 100 yolcu bulunan uçak alev aldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa