3 ya??ndaki Narin?in hayat? 10 bin YTL?ye ba?l?

Bitlis?in Tatvan il?esi Fatih Mahallesi?nde ya?ayan bedensel engelli Ma?allah ve Naciye Akta? ?iftinin kalbi delik olan 3 ya??ndaki k?zlar? Narin?in en k?sa zamanda ameliyat olmas? gerekiyor.


Bitlis?in Tatvan il?esi Fatih Mahallesi?nde ya?ayan bedensel engelli Ma?allah ve Naciye Akta? ?iftinin kalbi delik olan 3 ya??ndaki k?zlar? Narin?in en k?sa zamanda ameliyat olmas? gerekiyor. Narin?in ameliyat? i?in 10 bin YTL, di?er masraflar i?in ise 15 olmak ?zere toplam 25 bin YTL?ye ihtiya? var.
K?z?n? her hafta Van Y?ksek ?htisas Hastanesi?ne g?t?rmesi gerekti?ini anlatan anne Naciye Akta?, k?zlar?n?n Van?dan Diyarbak?r?a sevk edildi?ini, ameliyat? i?in gerekli olan 10 bin YTL?yi bulamad?klar? i?in ameliyat? ger?ekle?tiremediklerini s?yledi. Akta?, ?Diyarbak?r?a kadar g?t?recek param?z bile yoktur. Art?k yol paras? bulamad???m i?in Van?a dahi g?t?remiyorum. Ameliyat olmazsa k?z?m 6 ay sonra ?lecek. Kalbindeki deli?in kapat?lmas? gerekiyor. Bu hastal???n yan?nda bir de sar?l?k hastal??? var. ?ocu?uma ?zel mama almam?z gerekiyor ama param?z olmad??? i?inde alam?yoruz? diyor.
Yard?m bekliyorlar
Di?er ?ocuklar gibi k?z?n?n da ko?up oynamas?n? ve sa?l???na kavu?mas?n? istedi?ini ifade eden Akta?, yetkililere seslenerek ?Onun iyile?mesi bizim sa?l???m?zdan daha ?nemlidir. Sesimizi duyan e?er varsa l?tfen bize yard?m etsin. Yeter ki k?z?m?z iyile?sin? diyor. (Bitlis/D?HA)
www.evrensel.net