?NSAN VE SPOR

 • Futbolun ekonomisindeki sorunlar yuma?? giderek art?yor. ?? ?stanbul kul?b?n?n b?t?esinde y?kselen grafik Anadolu kul?plerinde ters orant? g?sterip d??erken, kul?pler aras?ndaki fark da giderek art?yor.


  Futbolun ekonomisindeki sorunlar yuma?? giderek art?yor. ?? ?stanbul kul?b?n?n b?t?esinde y?kselen grafik Anadolu kul?plerinde ters orant? g?sterip d??erken, kul?pler aras?ndaki fark da giderek art?yor.
  ?lkemiz i?in kan?ksanan durumdur bu. Y?llar ?nce sadece Trabzonspor bu zinciri k?rm??t?. Yakalad??? nitelikli oyuncu kadrosuyla ?st ?ste ba?ar?l? sezonlar ya?am??, ?3 b?y?kler? deyimini, ?4 b?y?kler?e d?n??t?recek denli parlak bir grafik g?stermi? ve b?y?klerin aras?ndaki yeri kan?ksan?r olmu?tur. Bunu da ?stanbul kul?plerininkine yak?n b?t?elerle ba?arabilmi?tir.
  Futbolda art?k ba?ar? ve iddia sa?lam b?t?elerle yakalanabilmektedir. Kaliteli teknik adam ve sporcu, belli bir maliyetle sa?lanabilmektedir. Futbolun uygulama alanlar? t?m ?lkelerde art?k benzerlikler ta??maktad?r. Kadrolar?n yukardan a?a??ya ?ekillenmesi de eldeki b?t?eyle ilgilidir. ?lkemiz kul?plerine bakt???m?zda bu ?ekillenme en ?ok paray? harcayanlarla harcamayanlar aras?nda olmaktad?r. G?rece dar b?t?elerle lige kat?lan Anadolu kul?pleri, ?ampiyonlu?u belirleyen tali g?? olma konumundan kurtulamamaktad?rlar. ?ampiyon olma gibi bir hedefi olmayan bu tak?mlar, ancak ?ampiyonun hangi ?stanbul tak?m? olaca??nda k?smen belirleyici olabilmektedirler. Durum b?yle olunca da ligdeki hedefleri ?ncelikle k?mede kalmak olarak belirlenmekte, ilk be? aras?na girip Avrupa arenas?na ??kma durumu ise s?rpriz bir ba?ar? olarak alg?lanmaktad?r.
  Ancak geldi?imiz noktada ?lkenin ciddi ekonomik sorunlar? g?n ?????na ??kmaktad?r. Bir?ok Anadolu tak?m? kendisini kapanman?n e?i?ine getirecek denli ciddi ekonomik sorunlarla bo?u?maktad?r. Anahtar?n valilere, belediye ba?kanlar?na teslim edildi?i profesyonel Anadolu tak?mlar?n?n haberlerini gazetelerden okur olduk. ?st ?ste d?rt genel kuruldan sonra sahiplenilebilen Denizlispor, Ali ?pek ve belediye-valilik koalisyonuyla bakal?m nas?l bir lig deneyimi g?sterecek, kul?p bor? sorunundan kurtulabilecek mi?..
  2. ve 3. liglerde sorun katlanarak a???a ??k?yor. S?z? amat?rlere getirdi?imizde de bu trajik durum farkl?l?k g?stermiyor. Devlet deste?i alamayan, aksine federasyon uygulamalar?yla ?zerinden para kazan?lan amat?rler, bu i?i b?rakma noktas?na getirilmi? durumda. Alanda y?netici bulmak ciddi bir sorun art?k. ??ini, okulunu bir arada y?r?tmek sporcular a??s?ndan da ?nemli engeller ??kart?yor. Profesyonel tak?mlarda yer bulma olana?? yakalayamam??, ancak amat?r tak?mlarda geli?ip kendini g?sterebilecek binlerce sporcu, hayallerini ger?ekle?tirecek amat?r tak?m bulamaz hale geldi. Bundan 5-10 y?l ?ncesine kadar profesyonel liglere ne ?ok sporcu giderdi amat?rlerden. Ama gelinen noktada amat?rlere ayr?lan kaynak ve olanaklar t?ketilirken, profesyonel tak?mlar?n altyap?lar? olan PAF?lar ciddi ?ekilde desteklenmekte. Futbol federasyonu, amat?r ?ubelerin kapanmas?n? istiyormu? gibi bir uygulama i?inde. Ta?rada spor yapma olanaklar?n? art?rma, bu kul?pleri destekleme projeleriyle herkese futbolu g?t?rmek gibi uygulamalar? de?il, giderek end?strile?en bu oyunun daha da elit kesime d?n?k i?letilmesine olanak yarat?lmaktad?r.
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net