?ngiltere Irak?tan hemen ?ekilmeyecek

Irak?taki i?gal kuvvetlerinin komutan? General David Petraeus, ?ngiltere?nin Irak?taki askerlerini geri ?ekmeye haz?rland???na inanmad???n? a??klad?. ?ngiliz Ba?bakan? Gordon Brown?un ABD Ba?kan? George Bush ile g?r??mesinin ...


Irak?taki i?gal kuvvetlerinin komutan? General David Petraeus, ?ngiltere?nin Irak?taki askerlerini geri ?ekmeye haz?rland???na inanmad???n? a??klad?. ?ngiliz Ba?bakan? Gordon Brown?un ABD Ba?kan? George Bush ile g?r??mesinin ard?ndan d?nya bas?n?, ?ngiltere?nin Irak?ta bulunan 5 bin 500 askeri ?ekme olas?l???n? g?ndeme getirdi. Geli?meler kar??s?nda ABC televizyonuna Ba?dat?tan a??klama yapan Petraeus ise ?Yap?lan plan?n bu oldu?unu sanm?yorum. Zaman i?inde, yava? yava? bir geri ?ekilme plan? s?z konusu. Asl?nda bu plan?n bir k?sm? son aylarda ger?ekle?ti, Basra?daki baz? faaliyetler Irak g?venlik g??lerine devredildi? diye konu?tu.
Birlikler 2009?a kadar Irak?ta
ABD birliklerinin 2009 y?l? ortalar?na kadar Irak?ta kalaca?? olas?l???n? belirten Petraeus, 160 bin askerin ?lkeden kesin ?ekilme tarihinden bahsetmezken, geri ?ekilme s?resinin yakla??k olarak bu zaman? bulaca??n? s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net