Hava-?? ve ?yelerinin yan?nday?z

THY ve THY Teknik A??de s?rd?r?len toplus?zle?me g?r??melerinde taraflar?n anla?maya varamamas? nedeniyle grev a?amas?na gelindi. THY y?netimi, i??ilerden zorla imza toplayarak grev oylamas? istedi.


THY ve THY Teknik A??de s?rd?r?len toplus?zle?me g?r??melerinde taraflar?n anla?maya varamamas? nedeniyle grev a?amas?na gelindi. THY y?netimi, i??ilerden zorla imza toplayarak grev oylamas? istedi.
Hava-??, bask?larla toplanan imzalar?n sand?kta i??ilerin ?zg?r iradeleri ile ?greve evet?e d?n??ece?ini, ?al??anlar?n kendi hak ve ??karlar?na sahip ??kaca??n? a??klad?. Sendika ve i?veren taraflar?n?n kar??l?kl? a??klamalar?yla s?re? devam ederken di?er sendikalar konuya tepkisiz kal?yor. Gazetemizin sorular? ?zerine Hava-???in yan?nda olduklar?n? a??klayan sendikalar, s?recin uzla?ma ile bitmesini istedi.
T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l??, k?rl?, verimli ve istikbal vadeden bir kurulu?un ?al??anlar?n haklar?n? da vermesini istedi. ???ilerin ?zg?r iradelerine sayg? g?sterilmesini ve bask? yap?lmamas?n? isteyen K?l??, ?Hem lokavt hem de grev karar? son kullan?lacak silaht?r. O nedenle g?r??menin masa ba??nda bitmesinden yan?y?z. Taraflar tekrar diyalogu tercih etmelidir. Biz T?rk-?? olarak, Hava-???in ve i??ilerin yan?nday?z? diye konu?tu.
?B?t?n i??ilere moral olacak?
THY?de i??ilerin bask?lar?yla grev oylamas?na gidildi?ini, i??ilerin ?zg?r iradeleriyle bunu istediklerine inanmad???n? belirten Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, Telekom?da da benzer olaylar?n ya?and???n? belirterek, ????ilere ?u mesaj? vermek laz?m, tehditlerin sonu kesilmez, i?verenlerin istekleri bitmez, eme?i savunan insanlar?n kararl? olmalar?, taviz vermemeleri gerekir ki ba?ar?ya ula?abilsinler?dedi.
Olas? bir ba?ar?s?zl???n toplus?zle?me g?r??meleri devam eden di?er sendikalar? da olumsuz etkileyece?ini belirten Akcan, ?Hava-?? ?yelerinin her t?rl? bask?ya ra?men ?evet? demeleri gerekiyor. Hem kendileri hem de di?er i??iler i?in bu oylama ?ok ?nemli? diye konu?tu. Akcan, grev oylamas?n?n sendikal hareketi zaafa u?rataca??n?, ?rg?tl?l???n ortadan kalmas? durumunda da i??ilerin bir daha ?rg?tlenemeyece?ini kaydetti.
?imdi THY i??ilerinin bir s?navdan ge?ti?ini, en son silahlar?n? ??kartt?klar?n? ve bunu iyi de?erlendirmeleri gerekti?ini vurgulayan Akcan, zaman?n kendi menfaatlerine ve sendikalar?na sahip ??kma zaman? oldu?unu s?yledi.
Akcan, ?Biz sendika olarak her t?rl? maddi manevi deste?i vermeye haz?r?z. Hava-???ten gelecek talep do?rultusunda her ?eyi yapar?z. Biz de bir ay sonra ayn? s?rece gelmi? olaca??z. Onlar?n m?cadelesi bizim i??ilerimiz i?inde moral olacakt?r? diye konu?tu.
Sorun ?cret de?il u?u? g?venli?i
THY y?netiminin uzla?maz tutumunu k?nad?klar?n? s?yleyen Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, ?Hava-???in as?l iste?inin ?cretten daha ziyade u?u? g?venli?i oldu?unu biliyoruz. Hava-?? sadece ?yelerin ??karlar?n? korumak, taleplerini kar??lamaya ?al??makla kalm?yor, ayn? zamanda THY ile u?u? yapan insanlar?n daha g?venli u?mas?n? sa?layacak bir politika istiyor? diye konu?tu. THY y?netiminin sendikan?n taleplerini dikkate alarak greve ??k?lmadan sorunun ??z?lmesini dilediklerini belirten ?zta?k?n, greve ??k?ld??? takdirde de Petrol-?? olarak maddi ve manevi olarak Hava-???in yan?nda olacaklar?n? kaydetti.
TEKS?F Genel Ba?kan? Nazmi Irgat ise Hava-???in iyi bir duru? sergiledi?ini, kendilerinin de tekstil grup s?zle?melerinde ayn? a?amada olduklar?n? dile getirdi.
???ilerin bask? ve tehditle grev oylamas?na zorlanmas?n?n antidemokratik oldu?unu s?yleyen Irgat, i??ilerin kendi ??karlar?n? d???nerek do?ru karar? verece?ine inand?klar? belirterek, ?Biz de sendika olarak Hava-???in yan?nday?z? dedi.
Belediye-?? Ba?kan? Nihat Yurdakul da Hava-???in Belediye-?? gibi hi?bir zaman greve ??kmak istemedi?ini, ancak ?artlar?n zorlamas? durumunda grevden ka?mayaca??n? s?yledi. Yurdakul, ?Karde? sendikam?z Hava-???in bu s?re?te yan?nda olaca??z. ???ilerin bask?yla grev oylamas?na g?t?r?lmesi ?al??ma hayat?n?n T?rkiye?de demokratikle?medi?ini g?steriyor? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)

Hava-?? oylamaya haz?r
Hava-??, grev oylamas?na haz?r oldu?unu ve ?al??anlar?n ?zg?r iradesine inand???n? bildirdi. Hava-???ten yap?lan yaz?l? a??klamada, ?THY Genel M?d?r? Temel Kotil?in, ?Grev oylamas?n?n ba?lad???, yurt d???ndan gelen personele oy kulland?r?ld???, oy pusulalar?n?n di?er illerdeki m?d?rl?klere g?nderildi?i? y?n?nde duyumlar al?nd??? da ifade edilen a??klamada, Kotil?in bas?na ?bug?n ve yar?n grev oylamas?n?n yap?laca??n?? duyuracak kadar ilgin? a??klamalar yapt??? belirtildi.
A??klamada, grev oylamas? i?in yasal olarak i??ilerin ba?vurmas? gerekti?ini ancak THY?de y?netimin bask?larla imza topland???n? duyurdu. Oylaman?n, bir tek g?nde, g?n? ta??rmadan ve t?m i?yerlerinde ayn? g?nde yap?lmas?n?n zorunlu oldu?u da dile getirilen a??klamada,?Hava-??, grev oylamas?na haz?rd?r. ?al??anlar?n ?zg?r iradesine inanmaktad?r? denildi.
G?khan Durmu?
www.evrensel.net