Harb-???in T?S eylemleri s?r?yor

Toplus?zle?me g?r??meleri, i?verenin esnek h?k?mler dayatmas? nedeniyle uzla?mazl?kla biten Harb-?? Sendikas??n?n, ??a?da? k?le olmak istemiyoruz? talepli eylemleri s?r?yor.


Toplus?zle?me g?r??meleri, i?verenin esnek h?k?mler dayatmas? nedeniyle uzla?mazl?kla biten Harb-?? Sendikas??n?n, ??a?da? k?le olmak istemiyoruz? talepli eylemleri s?r?yor.
T?rk Harb-?? ba?kan ve y?neticileri ile Ba?kanlar Kurulu ?yeleri, Milli Savunma Bakanl??? ve ba?l? i?yerleri ile Akaryak?t Nato Tesisleri?nde (ANT) yakla??k 27 bin i??iyi ilgilendiren toplus?zle?melerdeki uzla?mazl??? d?n de protesto etti. Sendikac?lar, d?n saat 11.00?de An?tkabir?e giderek Atat?rk??n mozolesine ?elenk koyup asker patronlar?n? Atat?rk?e ?ikayet ettiler.
?zel deftere, ?Atam, ba?komutan? oldu?un T?rk Silahl? Kuvvetleri?nde, i??ilere reva g?r?len haks?zl??? size ?ikayet ediyoruz? yazan ve i?verenin, ?? Yasas??n?n esnek h?k?mlerini getirerek i??ileri ?a?da? k?leler yapmak istedi?ini kaydeden Harb-?? Genel Ba?kan? Osman ?imen, kazan?lm?? haklar?ndan taviz vermeyeceklerini de ifade etti.
Polis barikat kurdu
Sendikac?lar daha sonra Gen?lik Caddesi?nden Milli Savunma Bakanl????na y?r?mek istediler. Ancak ara?larla gitmesini isteyen polis ?nlerine barikat kurarak engellemek istedi. Sendikac?lar, ?Da? Ba??n? Duman Alm??? mar??n? okuyup ?Direne direne kazanaca??z? slogan? ile kar?? ??kt?lar. Uzun bekleyi?in ard?ndan sendikac?lar?n gruplar halinde ge?i?lerine izin verildi.
Sendikac?lar bu kez Milli Savunma Bakanl??? bah?esinin arka taraf?ndaki parka gittiler. ?evreleri polis taraf?ndan sar?lan sendikac?lar, a??klamay? bakanl??? g?ren bir yerde yapmak istediler. Polisin izin vermemesi ?zerine bir s?re parkta oturma eylemi yapan sendikac?lar?n ?srar? ve g?r??melerin ard?ndan yolun kenar?nda a??klama yapmalar?na izin verildi. ?Asker de?il i??iyiz, alanlarda g??l?y?z?, ?Ya?as?n i?, ekmek, ?zg?rl?k m?cadelemiz? sloganlar?n?n at?ld??? eylemde konu?an ?imen, 27 bin ?yeleri ad?na demokratik eylemler yapt?klar?n?, Ba?kanlar Kurulu?nun karar? ile bug?n de iki g?nl?k oturma eylemi ba?latacaklar?n? s?yledi.
?a?da? k?lelik
Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t ve Ba?bakan Erdo?an?dan randevu istediklerini belirterek, ??n?allah sa?duyulu cevap gelir, masa ba??nda ??zeriz? diyen ?imen, ?yoksa kendilerini ?a?da? k?leler haline getirecek ?? Yasas??n?n esneklik h?k?mlerini toplus?zle?meye sokmamak i?in her t?rl? m?cadeleyi s?rd?receklerini? s?yledi. Hangi g?n ve ne kadar ?al??acaklar?n?n i?veren taraf?ndan belirlenece?i T?S istemediklerini kaydeden ?imen, ??n?m?zdeki s?re? hareketli olacakt?r? dedi. Bu T?S?i imzalamalar?n?n ?rg?tl? toplumu yok etmek, ?ld?rmek anlam?na gelece?ini kaydeden ?imen, toplus?zle?meleri uzla?mazl?kta olan Haber-?? ve Hava-???i kastederek, el ele, g?n?l g?n?le m?cadele edeceklerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net