SES 11 ya??nda

T?m Sa?l?k-Sen, Genel Sa?l?k-??, Sosyal Hizmet Sen ve Sa?l?k Sen?in birle?mesiyle 1 A?ustos 1996 tarihinde kurulan Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) bug?n 11?inci ya? g?n?n? kutluyor.


T?m Sa?l?k-Sen, Genel Sa?l?k-??, Sosyal Hizmet Sen ve Sa?l?k Sen?in birle?mesiyle 1 A?ustos 1996 tarihinde kurulan Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) bug?n 11?inci ya? g?n?n? kutluyor.
SES Merkez Y?netim Kurulu?ndan d?n yap?lan a??klamada, SES?in, 1989-1990 y?llar?nda ba?layan kamu emek?ileri sendikal haklar ve ?zg?rl?kler m?cadelesinin bir par?as? oldu?u, sendikan?n k?klerinin de darbelerle kapat?lan sa?l?k alan?nda ?rg?tl? dernek, sendikalar?n y?r?tt??? m?cadelelere dayand??? belirtildi. SES?in tarihinin, de?i?en siyasi iktidarlara ra?men de?i?meyen m?cadele kararl???n?n tarihi oldu?unun alt? ?izilen a??klamada, ?SES tarihi, sahte Sendika Yasas??na, sahte sendikalara, h?k?metlerin bask? ve sindirme politikalar?na ra?men m?cadelenin, direni?in, umudun ve dayan??man?n tarihidir? denildi.
A??klamada, SES?in, ?yelerinin hak ve ??karlar?n? toplumun hak ve ??karlar?yla bulu?turdu?u ve herkese e?it, ?cretsiz, ula??labilir, nitelikli sa?l?k hizmeti, sosyal hizmet talebini alanlarda savundu?u kaydedildi. SES?in, sa?l?kta y?k?m politikalar?na kar?? ?rg?ts?z t?m toplum kesimlerini meydanlara ?a??rd??? ve sa?l?k hakk? i?in grevi g?rev haline getirdi?i hat?rlat?larak, IMF ve D?nya Bankas? programlar?n? rehber edinerek sosyal g?venlik, e?itim ve sa?l?kta yap?lmak istenen ?zelle?tirme hamlelerine kar?? m?cadelenin s?rece?i bildirildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net