Fotoğraf: AA

K??k se?iminde k?l??lar ?ekildi

Yarg?tay Onursal Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu, G?l??n Cumhurba?kan? se?ilmesi halinde, yarg?lanabilece?i xne i?aret etti. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t ise 12 Nisan 2007 tarihinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda ...


Yarg?tay Onursal Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu, G?l??n Cumhurba?kan? se?ilmesi halinde, yarg?lanabilece?i xne i?aret etti. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t ise 12 Nisan 2007 tarihinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda s?yledi?i ?laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealine, devletin ?niter yap?s?na ba?l? ama s?zde de?il ?zde ba?l? olmak? s?zlerinin ge?erlili?ini korudu?unu s?yledi.
G?l se?ilirse yarg?lan?r
Yarg?tay Onursal Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu, ?Cumhurba?kan?n?n cezai sorumlulu?u? makalesinde bu konuyu irdeledi?ini belirtti. Cumhurba?kanl??? se?iminde yeni bir tart??maya imza atan Kanado?lu, Cumhurba?kanlar?n?n ki?isel su?lar?ndan dolay? yarg?lanmalar?n? savundu?u makalesinde, ?Cumhurba?kan?n?n bu g?revi s?ras?nda i?ledi?i ki?isel su?lar?ndan do?acak cezai sorumlulu?una gelince; Cumhurba?kan?n?n ki?isel su?lar?ndan sorumlu oldu?una ili?kin Anayasada herhangi bir h?k?m yoktur. Anayasalar?nda bu konuda bir d?zenleme yap?lmamas? ise Cumhurba?kan? makam?na duyulan sayg?ya ba?lanm??t?r. ?lkemizin Anayasa ve Ceza Hukuku ??retisinde, Cumhurba?kan?n?n ki?isel su? i?lemesi durumunda sorumlu tutulaca?? yolunda, a??k ve kesin bir g?r?? birli?i vard?r. Ancak bu sorumlulu?un hangi konularda ne sonu?lar do?uraca?? konusunda de?i?ik g?r??ler ileri s?r?lm??t?r. Anayasada herhangi bir d?zenleme olmad??? i?in Cumhurba?kan? hakk?nda, sade bir vatanda? ya da dokunulmazl??? kald?r?lm?? milletvekili gibi i?lem yap?lmas? gerekir. ??ledi?i su?lardan dolay? hakk?nda genel h?k?mlere g?re soru?turma veya kovu?turma yap?lmas? olanakl?d?r? ifadelerini kulland?.
B?y?kan?t: S?zlerimiz h?l? ge?erlili?i koruyor
Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, 12 Nisan 2007 tarihinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda s?yledi?i ?laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealine, devletin ?niter yap?s?na ba?l? ama s?zde de?il ?zde ba?l? olmak? s?zlerinin ge?erlili?ini korudu?unu s?yledi.
B?y?kan?t, KKTC Askeri G?n? nedeniyle Merkez Orduevi?nde d?zenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. 12 Nisan 2007 tarihinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda kulland??? s?zlerinin ge?erlili?ini hala korudu?unu belirten B?y?kan?t ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin g?r??leri g?nl?k olarak de?i?mez. 12 Nisan?daki s?zlerimizin arkas?nday?z? dedi. B?y?kan?t, ?Bug?ne kadar ne s?ylediysek inanarak, d???nerek ve bilerek s?yledik? diye konu?tu.
Genelkurmay Ba?kanl????n?n internet sitesinde yay?nlanan ve kamuoyunda ?e-muht?ra? olarak bilinen bildirinin AKP?nin oylar?n? artt?rd??? iddialar?na yan?t veren B?y?kan?t, ?Bizim ara?t?rma ?irketimiz yok. Somut veri olmadan yorum yapamam ama benim d???ncem ?yle de?il? dedi. (HABER MERKEZ?)

Mehmet Ali ?ahin B?y?kan?t?? takdirle kar??lad?

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin, Genelkurmay Ba?kan??n?n de?erlendirmesiyle ilgili olarak, ?Ancak takdirle kar??lanabilecek bir davran??t?r? dedi. TBMM?de milletvekilli?i kayd?n? yapt?ran ?ahin, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n s?zlerini, ?Cumhuriyetimize sahip ??kma ve Cumhuriyetimiz konusunda hassasiyet belirtme, ancak takdirle kar??lanabilecek bir davran??t?r. Bu t?r beyanlar, ?sadece Cumhuriyetimizin temel nitelikleriyle birlikte gelece?e daha sa?lam ad?mlarla y?r?s?n? d???ncesiyle sarf edilmi? beyanlard?r. Bunlar? ele?tirmek de?il, takdir etmek gerekir? ?eklinde yorumlad?. A??klaman?n cumhurba?kan? se?imi s?recini nas?l etkileyece?inin sorulmas? ?zerin de ?ahin, ?Bunlar? birbiriyle kar??t?rmay?n. Bunlar ayr? ?eyler? dedi.
?ahin, ?Zaman zaman ben de di?er arkada?lar?m?z da zaman? geldi?inde, cumhuriyete sahip ??kma, onu ?a?da? uygarl?k d?zeyinin ?n?ne ge?irme d???ncelerimizi kamuoyuyla payla??r?z. Genelkurmay Ba?kan?m?z?n da o ifadesi de bu ama?la s?ylenmi? bir ifadedir. Bunu, siyasi polemik konusu yapman?n do?ru olmad??? d???ncesindeyiz. Cumhuriyet konusunda hi? kimsenin geriye gitme, herhalde padi?ahl??a, imparatorlu?a geri d?nme gibi bir d???ncesi asla olamaz? diye konu?tu.
Ba?bakan Erdo?an??n ?Uzla?ma aranaca??? y?n?ndeki s?zlerinin hat?rlat?lmas? ?zerine ?ahin, ?Ba?bakan?m?z, partimizin g?r??lerini kamuoyuyla payla?t?. Benim s?yleyebilece?im, o g?r??lerin alt?na imza atmakt?r? dedi.

Mehmet Sevigen: G?l aday olmayacak

CHP Genel Sekreter Yard?mc?s? Mehmet Sevigen, ?Sa?duyusuna g?vendi?i? D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n cumhurba?kan? aday? olmayaca??n? s?yledi. TBMM?de milletvekili kayd?n? yapt?ran Sevigen, ?Dayatmayla geldi?iniz zaman; i?te asker, ?Daha ?nce s?yledi?im s?z?n arkas?nday?m? diyor. ?yle bir ?ey s?yleyeceklerdir, e?er siz dayatma zihniyetine devam ederseniz. Anamuhalefet partisi, daha ba??ndan beri ?uzla?al?m? diyordu. Ama b?yle bir uzla?ma k?lt?r?n? AKP?de g?rm?yorum. B?yle kilitlenmi? olan bir T?rkiye?de, eline ge?irdi?i belli bir oydan sonra ?daha ?ok dayatmac?? olacak diye d???n?yorum. ?nan?yorum ki ben, Abdullah G?l bu d?nem cumhurba?kan? aday? olmayacakt?r. Kendisi, T?rkiye?nin bu gerilmi? ortam?nda vazge?erek, bir jest yaparak, bir kere daha T?rkiye?yi daha fazla germeden, T?rkiye?yi daha fazla kutupla?t?rmadan nezaketle, ?Ben denedim. T?rk halk? da beni meydanlarda destekledi ama T?rkiye?nin selameti i?in uzla?ma k?lt?r?n? benimsedi?imiz i?in ben aday olmayaca??m? diye a??klama yapacakt?r diye d???n?yorum? diye konu?tu.

Mehmet ?and?r: Polemi?e girmeyece?iz

MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet ?and?r, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n se?ilecek Cumhurba?kan??na ili?kin s?zde de?il ?zde laik olmal? g?r???n?n halen ge?erli oldu?u? ?eklindeki a??klamalar?yla ilgili olarak, ?polemi?e girmeyece?iz? dedi.
ANKA?ya konu?an ?and?r, ?Parti olarak bir de?erlendirme yapmayaca??z. Konuyla ilgili polemi?e girmeyece?iz? dedi. MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, 22 Temmuz se?imlerinin ard?ndan yapt??? a??klamada, ??ktidar partisinin kamuoyunda itibar kaybetti?i son aylar i?inde, Meclis iradesine y?nelik d??ar?dan yap?lan dayatma ve zorlamalar?n toplumda kabul g?rmedi?i ve iktidar partisine hak etmedi?i bir deste?i sa?lad??? anla??lmaktad?r? diye konu?mu?tu.
www.evrensel.net