Bask?n Oran A?HM?e ba?vurdu

22 Temmuz se?imlerinde, s?n?r kap?lar?nda se?mene da??t?lan oy pusulalar?nda ba??ms?z adaylara yer verilmemesi ve TRT?de sadece siyasi parti temsilcilerine propaganda hakk? tan?nmas?, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne ta??nd?.


22 Temmuz se?imlerinde, s?n?r kap?lar?nda se?mene da??t?lan oy pusulalar?nda ba??ms?z adaylara yer verilmemesi ve TRT?de sadece siyasi parti temsilcilerine propaganda hakk? tan?nmas?, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne ta??nd?. ?stanbul 2. B?lge?den Ba??ms?z Aday olan ve se?ilemeyen Bask?n Oran??n avukat? Prof. Mehmet Semih Gemalmaz, uygulamalar?n se?me ve se?ilme hakk?n? d?zenleyen 1 No?lu protokole ayk?r? oldu?u gerek?esiyle A?HM?e dava a?t?.
Bask?n Oran??n avukat? Prof. Gemalmaz??n yapt??? ba?vuruda, Bask?n Oran??n aday oldu?u, ancak kendisine g?mr?klerde de oy verilmesi ihtimalinin ortadan kald?r?ld??? belirtildi. Di?er ba?vuru ise yurtd???ndan oy kullanmak i?in T?rkiye?ye gelen, ancak istedi?i halde ba??ms?z adaylara oy veremeyen bir se?men ad?na yap?ld?.
TRT?de siyasi partilerin kat?ld??? propaganda konu?malar?nda ba??ms?zlara yer verilmemesi konusunda yap?lan ba?vuruda da uygulaman?n adaletsiz oldu?u, ayr?mc?l??a dair s?zle?me maddesine ters d??t??? ifade edildi. Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi se?imlerin iptal edilmesi gibi bir karar alamayacak. Ancak Bask?n Oran lehine karar vermesi halinde s?zle?meye ayk?r? oldu?u ?tespit? edilecek, T?rkiye?den ihlalin d?zenlenmesini istenecek. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net