K?rt gazetecilerin idam? protesto edilecek

?nsan haklar? savunucular?, ?ran devletini, K?rt gazeteciler hakk?nda verdi?i idam karar?ndan dolay? protesto edecek.
?ran??n Sine kentinde ?ran ?stihbarat Servisi taraf?ndan tutuklanarak ...


?nsan haklar? savunucular?, ?ran devletini, K?rt gazeteciler hakk?nda verdi?i idam karar?ndan dolay? protesto edecek.
?ran??n Sine kentinde ?ran ?stihbarat Servisi taraf?ndan tutuklanarak cezaevine konulan Adnan Hasanp?r ve H?wa Bot?mar adl? K?rt gazetecilere 16 Temmuz tarihinde Meriwan Mahkemesi taraf?ndan verilen idam cezas?, insan haklar? savunucular? taraf?ndan yar?n ?ran Konsoloslu?u ?n?nde protesto edilecek. Yakla??k 8 ayd?r Sine Cezaevi?nde tutuklu bulunan K?rt gazeteciler, cezaevinde ya?am m?cadelesi verirken haklar?nda verilen idam cezas?na ili?kin ?HD ?stanbul ?ubesi taraf?ndan a??klama yap?ld?.
A??klamada, Hesenp?r ve H?va Bot?mar??n 2005 y?l?nda kapat?lan haftal?k Aso gazetesi ?al??an? olduklar?, K?rt?e ve Fars?a dillerinde ??kan gazetenin ?ran rejimine ters d??t??? i?in kapat?ld??? ve gazetecilerin bu nedenle tutuklan?p ?idam? cezas?na ?arpt?r?ld??? belirtildi.
?HD a??klamada, ?Son derece zalim, insanl?k d???, insan? k???k d???r?c? ve ya?am hakk?n? ihlal eden bir cezaland?rma bi?imi olarak idam cezas?na kar?? ??kal?m? ?a?r?s?nda bulunularak, bug?n ?ran Konsoloslu?u ?n?nde saat 13.00?te yap?lacak olan protesto eylemine, ya?ama hakk?na sayg? duyan herkesin kat?larak destek vermesi istendi.
?te yandan ?ran Adalet Bakanl??? S?zc?s? Alireza Cem?idi ise, gazetecilere ?Muhareb yani ?Allah??n d??man?? olduklar? i?in idam cezas? verildi?ini? savunmas? dikkat ?ekti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net