?niversiteler ?m??teri? av?nda

2007 ?SS sonu?lar?n?n a??klanmas?n?n ard?ndan ba?layan tercih i?lemlerinde de sona yakla??ld?. 3 A?ustos?ta bitecek olan tercihler ?ncesinde ?niversiteler ??renci kapma yar???na girdi.


2007 ?SS sonu?lar?n?n a??klanmas?n?n ard?ndan ba?layan tercih i?lemlerinde de sona yakla??ld?. 3 A?ustos?ta bitecek olan tercihler ?ncesinde ?niversiteler ??renci kapma yar???na girdi. ??rencileri adeta m??teri yerine koyan ?niversiteler, ??renci ?ekmek i?in de?i?ik hediyeler da??tmaya ba?lad?.
Sabanc? ve Bilkent ?niversitesi gibi ?zel ?niversiteler dereceye giren ??rencilere diz ?st? bilgisayar ve burs gibi ?e?itli teklifler g?t?r?yorlar ?zel ?niversiteler ??renci kapma yar???na girerek ??rencileri m??teri olarak g?rd?klerini de g?zler ?n?ne seriyorlar. ??rencilerine diz ?st? bilgisayar hediye edece?ini a??klayan ?niversitelerin haricinde; KKTC Ba?bakan? Ferdi Sabit Soyer de, K?br?s?taki ?niversiteleri se?en ??rencilere 1000?er dolar katk? vereceklerini a??klad?.
Ama? ekonomiyi geli?tirmek!
KKTC Ba?bakan? Ferdi Sabit Soyer, KKTC ?niversitelerine ilgiyi art?racak tedbirler ?er?evesinde, yeni ders y?l?nda baz? b?l?mlerde ??renim g?recek T?rk uyruklu ??rencilere 1000?er dolar devlet katk?s? verilmesi y?n?nde karar alacaklar?n? bildirdi. Ba?bakan Soyer, bu uygulamayla ?niversitelere ilgiyi art?rmay? ve izolasyonlar? k?rma, ekonomiyi geli?tirme s?recinde deste?i art?rmay? ama?lad?klar?n? kaydetti.
Sonu?lar 20 A?ustos?ta
?SYM?den yap?lan a??klamada tercihlerin teslim s?resinin uzat?lmayaca?? belirtilirken, ??rencilerin 3 A?ustos Cuma g?n?ne kadar tercihlerini yapmalar? gerekiyor. Tercihler, ba?vuru merkezlerine yap?labilece?i gibi ?SYM?nin internet adresinden de yap?labiliyor.
Bu y?l tercih i?in bir ?cret ?denmeyecek. ?zel yetenek s?nav?yla ??renci alan programlara yerle?mek isteyen adaylar?n tercih formu doldurmalar? gerekmiyor. ?SYM yetkilileri, tercihlerini internet ?zerinden bireysel olarak g?nderecek adaylar?, ??Tercihleriniz sistem taraf?ndan ba?ar?yla kabul edilmi?tir?? uyar?s?n? mutlaka g?rmeleri ve yaz?c?dan ??Tercih Listesi??ni almalar? gerekti?i konular?nda uyar?yor. Yerle?tirme i?lemlerinin yakla??k iki haftada tamamlanmas? ve sonu?lar?n 20 A?ustos?a kadar a??klanmas? bekleniyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net