G?n birlik olma g?n?d?r

T?rk Telekom?da ilk s?zle?me 21 Mart 2007 tarihi itibariyle ba?lad?. Tarihinde ilk defa Telekom i??ilerinin tamam? toplus?zle?menin ne oldu?unu, nas?l bitece?ini, i?verenin nas?l ad?m att???n?; sendika temsilcilerinin, ?ube ...


T?rk Telekom?da ilk s?zle?me 21 Mart 2007 tarihi itibariyle ba?lad?. Tarihinde ilk defa Telekom i??ilerinin tamam? toplus?zle?menin ne oldu?unu, nas?l bitece?ini, i?verenin nas?l ad?m att???n?; sendika temsilcilerinin, ?ube y?neticilerinin, genel merkez y?neticilerinin ne s?yleyece?ini, nas?l hareket edece?ini g?pta ile izliyor. Ne olacak diye hesap soruyor. Bu y?zden biz temsilciler olarak bu konuda ger?ekten arkada?lar?m?z ad?na gurur duyuyoruz.
Her soruya, her soruna elimizden geldi?ince cevap vermeye; arkada?lar?m?z? do?ru y?ne s?r?klemeye ?al???yoruz. ??yerlerimizde taslaklar?m?z? haz?rlad?k; ?ubelerde, genel merkezde taslaklar?m?z son halini alarak masaya kondu.
B?t?n maddelerden i??i arkada?lar?m?z?n bilgisi var. Olmazsa olmaz maddelerimiz de net. Bug?ne kadar genel merkezimiz T?rk-?? Koordinasyon Kurulu?nun karar? sonucu s?zle?meyi ba??tl?yordu. Art?k kar??m?zda L?bnan ortakl? Oger Telekom var.
Telekom?da y???nlarca eylemler yapt?k, bunlar?n geneli ?stanbul ?zerinden y?zde 100?le sonu?land?. ?imdi Oger Telekom bizleri eski g?nlerimize davet ediyor. Soka?a, eyleme, greve zorluyor. ?imdi ger?ek direni?i, m?cadeleyi ?rg?tleyerek hayata ge?irme zaman? geldi. Arkada?lar, i?yerlerimizde i?yeri komitelerimizi, grev komitelerimizi olu?turmak zorunday?z. Direni? ve grevlerimizin ba?ar?ya ula?mas?n?n yolu buradan ge?iyor. ?rg?tl? g?c?m?z? g?stermek zorunday?z. ?u yanl??l?klardan kurtulal?m: ??ubeler bilir, temsilciler bilir, genel merkez bilir, onlar anla??r.? Hay?r arkada?lar! Sorun gelece?imizdir, sorun 2 y?ll?k gelece?imizdir. Sorun kendi ?rg?tl? g?c?m?zd?r. As?l biz sahip ??kmak zorunday?z.
?rg?tl? g?c?m?zden rahats?z olanlar sendikam?z?, ?rg?t?m?z? bitirmeye ?al???yor. S?f?r zam dayat?yor. Esnek ?al??may? dayat?yor. Servis zorunlulu?u getiriyor.
Genel merkezimiz, ?ubelerimiz ortak karar al?yor; ?325 YTL?nin alt?na imza atan ?erefsizdir, namussuzdur? diye. Bunlar? kime g?venerek s?yl?yor; elbette ki Telekom?u s?f?r halinden al?p T?rkiye?yi saran devasa kurulu? olmas? i?in sa??n?n telini, eme?ini s?p?rge yapan biz Telekom i??ilerine g?venerek...
Genel merkezimizi, ?ubelerimizi, temsilcilerimizi sevmeyebilirsiniz. Ama bug?n birlik olma, beraber olma g?n?d?r. Bu kararl?l???n kar??s?nda al?nacak kararlara da herkes kat?lmal?d?r. G?n; ?ubelerimiz, temsilcilerimiz, genel merkezimiz etraf?nda etten duvar olma g?n?d?r. Bug?n i?in ayr?l?klar?m?z? kenara b?rakarak i?imize, ekme?imize, gelece?imize sahip ??kma g?n?d?r.
Sonuna kadar ?T?S?!
Sonuna kadar sendika!
Sonuna kadar birlik!
Sonuna kadar i?, ekmek, ?zg?rl?k!..
Ahmet Karatay/T. Haber-?? Sendikas? ?stanbul 1 No?lu GOP Telekom ??yeri Ba?temsilcisi
?smail ?ay/T. Haber-?? Sendikas? ?stanbul 1 No?lu GOP Telekom ??yeri Temsilcisi
www.evrensel.net